∆ιευκρινίσεις ως προς τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος στο δηµοψήφισµα από το ΥΠ.ΕΣ.

Σε συνέχεια της µε αριθµ 19/21810/28.6.2015 εγκυκλίου µας, αναφορικά µε τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος των πολιτών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, ειδικότερα ως προς τον τρόπο θέσης του σταυρού επί του εντύπου ψηφοδελτίου.

1. Βάσει του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 4023/2011 (Α΄ 220), ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίµησή του επί του τιθέµενου µε το δηµοψήφισµα ερωτήµατος «θέτοντας, παραπλεύρως της απάντησης που προκρίνει, σταυρό». ∆υνάµει της διάταξης αυτής, στην ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι «ο εκλογέας θέτει σταυρό παραπλεύρως της απάντησης που προκρίνει, µε µελάνι µαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης».

2. Με δεδοµένο ότι στη χώρα µας διαδικασία δηµοψηφίσµατος διεξάγεται µετά την παρέλευση πολλών ετών - από το 1974 - και καθώς είναι εκ του νόµου υποχρεωτική η εκτύπωση ενιαίου ψηφοδελτίου µε τις δύο εναλλακτικές απαντήσεις επί του τιθέµενου ερωτήµατος, αλλά και προς διευκόλυνση των εκλογέων, το ψηφοδέλτιο βάσει του οποίου θα διεξαχθεί το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015, φέρει κάτω από κάθε απάντηση τετράγωνο, εντός του οποίου θα τίθεται από κάθε εκλογέα ο σταυρός µε τον οποίο θα δηλώνει την προτίµησή του.

3. Στην ίδια ως άνω εγκύκλιο υπενθυµίζαµε ότι, βάσει του Συντάγµατος και της εκλογικής νοµοθεσίας, αλλά και της νοµολογίας του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, οι διατάξεις που προβλέπουν ακυρότητα των ψηφοδελτίων κατά την ψηφοφορία, θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου σαφώς προκύπτουν ελαττώµατα, που βάσιµα µπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν στην παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας και όχι οποιαδήποτε – έστω και ελάχιστη – απόκλιση από την κανονική µορφή του ψηφοδελτίου.

4. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και προκειµένου να αποφευχθεί η υπερβολικά αυστηρή και άσχετη προς τον προστατευτικό σκοπό της διάταξης των άρθρων 72 επ. του Π.∆. 26/2012, αναλογικώς εφαρµοζόµενων στην περίπτωση του δηµοψηφίσµατος, επισηµαίνεται ότι, η τοποθέτηση του σταυρού εκ µέρους του εκλογέα είτε εντός του τετραγώνου που βρίσκεται κάτω από κάθε απάντηση είτε παραπλεύρως του κειµένου της κάθε απάντησης, δεξιά ή αριστερά αυτής, δεν θίγει την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου. Αυτή άλλωστε είναι η Απόφαση της ειδικής διακοµµατικής επιτροπής που συνήλθε στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης στις 30 Ιουνίου 2015.

5. Η παρούσα εγκύκλιος να τοποθετηθεί στον εκλογικό σάκο προς ενηµέρωση των δικαστικών αντιπροσώπων και των εκλογέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μπορείτε να δείτε το σώμα εδώ.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply