AΔ5/2024 ΔΙΟΙΚΠΡΩΤΚΕΡΚ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ. ΔΕΚΤΉ ΑΊΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΊ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

AΔ5/2024 ΔΙΟΙΚΠΡΩΤΚΕΡΚ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ. ΔΕΚΤΉ ΑΊΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΊ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

ΑΔ 5/2024 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ)

Αλλοδαποί. Αίτηση ακύρωσης κατά απορριπτικής απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής και επιβολής απέλασης σε αλλοδαπό λόγω επικινδυνότητας για την δημόσια τάξη καθότι είχε επιβληθεί σε βάρος του το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κατόπιν δικαστικής απόφασης. Έλλειψη αιτιολογίας αναφορικά με την επικινδυνότητα της αιτούντος, κατόπιν και του γεγονότος ότι πριν την έκδοσή της απορριπτικής απόφασης της διοίκησης, είχε παύσει να ισχύει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης της εξόδου του αιτούντος από τη χώρα, τον οποίο επικαλείται η Διοίκηση ως αιτιολογικό έρεισμα για την κρίση της περί συνδρομής λόγω δημόσιας τάξης στο πρόσωπο του. Η Διοίκηση δεν επικαλείται πως συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

(Την υπόθεση χειρίστηκε η Άννα-Μαρία Χρ. Ανυφαντή, Δικηγόρος Κέρκυρας, ΜΔΕ Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ)

Αριθμός Απόφασης: ΑΔ5 /2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1ο - ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Μαΐου 2023, με δικαστές τους : …………….., Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Ιωάννη …………… (εισηγητή) και ……………., Πρωτοδίκες Δ.Δ. και με γραμματέα τη ……………., δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την αίτηση ακύρωσης με αριθμό κατάθεσης ΑΚΥ…/15.4.2022 και με Εθνικό Αριθμό Υπόθεσης ………..,

του ………………….., κατοίκου Αγίου Γεωργίου Αργυράδων Λευκίμμης Κέρκυρας, ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του, Άννα - Μαρία Ανυφαντή,

κατά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, για τον οποίο παραστάθηκε η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου………………., κατ’ άρθρο 25 παρ. 8 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80).

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε τον Εισηγητή της υπόθεσης, Πρωτοδίκη Δ.Δ., ………, ο οποίος διάβασε τη σχετική έκθεσή του, καθώς και τους διαδίκους που παραστάθηκαν, οι οποίοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά τον νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο, ποσού 150 ευρώ (σχετ. το με κωδικό 472045310952 1011 0083 ηλεκτρονικό παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σε συνδυασμό με την από 14.4.2022 απόδειξη πληρωμής των Ελληνικών Ταχυδρομείων).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. …/…../23.2.2022 (αριθμ. φακέλου ….) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα του αιτούντος για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014.

3. Επειδή, στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», υπό τον τίτλο «Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής», ορίζεται ότι : «Το δικαίωμα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του Κώδικα αυτού, τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις : α) ... β) ... γ) Να μην θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις και να μην είναι καταχωρισμένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Ως κριτήρια για τη συνδρομή των λόγων και δημόσιας τάξης και ασφάλειας, συνεκτιμώνται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας διαμονής υπηρεσία : i) η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει με τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, iii) άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς και αιτιολογημένα στη σχετική απόφαση, iv) ιδιαιτέρως εξαιρετικοί λόγοι, ειδικώς αιτιολογημένοι, που αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο μόνο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας και για την υπαγωγή σε καθεστώς αδειών διαμονής μακράς διάρκειας. ... Εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής. ... », στο άρθρο 19, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 4 αυτού με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91) και, εν συνεχεία, την τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και τη διαμόρφωση της ίδιας παραγράφου με το άρθρο 12 του ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α΄ 157), ότι : «1. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών (3) ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα. Η άδεια διαμονής χορηγείται άπαξ και μπορεί να ανανεώνεται για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα. Αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης ή είναι γονέας ανήλικου ημεδαπού και προσκομίζει στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση με το/τα τέκνο/α. 2. … 3. … 4. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων του παρόντος άρθρου είναι : α) … β) … γ) Η μη συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων λόγων που τους καθιστούν επικίνδυνους για την δημόσια τάξη και ασφάλεια. ... 5. … » και στο άρθρο 24 ότι : «1. Η άδεια διαμονής δε χορηγείται … εφόσον : α. Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, οι προϋποθέσεις του Κώδικα αυτού. β. … ».

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα : Ο αιτών, υπήκοος Αλβανίας, γεννηθείς στις …..1988, υπέβαλε στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Κέρκυρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. …../10.1.2022 αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, προσκομίζοντας ως δικαιολογητικά στοιχεία, μεταξύ άλλων, τα εξής : α) απόσπασμα της υπ’ αριθμ. …../31.1.2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία, κατ’ αποδοχή σχετικής αίτησης του αιτούντος, επιβλήθηκε σε βάρος του τελευταίου ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της έφεσής του κατά της ……/15.2.2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών και β) απόσπασμα …../28.6.2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία έγινε τυπικά δεκτή έφεση του αιτούντος κατά της …../15.2.2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών και ο τελευταίος κηρύχθηκε αθώος για την πράξη της βαριάς μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ κηρύχθηκε ένοχος, με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, για τις πράξεις της ψευδούς αναφοράς στην αρχή και της παράνομης εισόδου στη χώρα, για τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών που ανεστάλη επί τριετία. Ωστόσο, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ. 2022/…./23.2.2022 (αριθμ. φακέλου ….) απόφασή του, απέρριψε την υπ’ αριθμ. πρωτ. …/10.1.2022 αίτηση του αιτούντος, με την αιτιολογία ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι δημόσιας τάξης, καθώς, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. …./14.1.2022 έγγραφο του Υ.Δ.Τ., έχει επιβληθεί σε βάρος του το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κατόπιν δικαστικής απόφασης.

5. Επειδή, ο αιτών, με την υπό κρίση αίτησή του, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν στις 21.4.2023 υπόμνημά του, ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προβάλλοντας ότι εκδόθηκε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 6 περ. γ΄ του ν. 4251/2014, με πλημμελή αιτιολογία, καθ’ υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης αναφορικά με την κρίση περί συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης στο πρόσωπό του και δίχως να τηρηθεί ο ουσιώδης διαδικαστικός τύπος της προηγούμενης ακρόασής του. Ειδικότερα, ο αιτών προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι η Διοίκηση τον θεωρεί επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη αποκλειστικά λόγω της επιβολής σε βάρος του τού μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, παρότι τούτο δεν υφίσταται πλέον μετά την έκδοση της …./28.6.2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών.

6. Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία απορρίφθηκε το ως άνω υποβληθέν αίτημα του αιτούντος λόγω της συνδρομής στο πρόσωπό του λόγων δημόσιας τάξης, ερείδεται αποκλειστικώς στο περιεχόμενο του υπ’ αριθμ. πρωτ. …./14.1.2022 εγγράφου του Υ.Δ.Τ., σύμφωνα με το οποίο έχει επιβληθεί σε βάρος του αιτούντος το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κατόπιν δικαστικής απόφασης. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, ο εν λόγω περιοριστικός όρος επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος με την …/31.1.2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία ορίστηκε, περαιτέρω, ότι ο εν λόγω περιοριστικός όρος θα ίσχυε έως τη έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης του τελευταίου κατά της …./15.2.2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών. Συνεπώς, εφόσον επί της έφεσης του αιτούντος κατά της …/15.2.2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών εκδόθηκε η …./28.6.2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία ο αιτών αθωώθηκε τελεσίδικα για την πράξη της βαριάς μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ κηρύχθηκε ένοχος για τις πράξεις της ψευδούς αναφοράς στην αρχή και της παράνομης εισόδου στη χώρα, έπαυσε να ισχύει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης της εξόδου του αιτούντος από τη χώρα. Με τα δεδομένα αυτά, ανεξαρτήτως της επάρκειας ή μη της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης πράξης όσον αφορά στην επικινδυνότητα του αιτούντος ενόψει της επιβολής σε βάρος του τού ως άνω περιοριστικού όρου, σε κάθε περίπτωση, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης κλονίζεται, διότι ήδη, πριν την έκδοσή της, είχε παύσει να ισχύει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης της εξόδου του αιτούντος από τη χώρα, τον οποίο (περιοριστικό όρο) επικαλείται η Διοίκηση ως αιτιολογικό έρεισμα για την κρίση της περί συνδρομής λόγω δημόσιας τάξης στο πρόσωπο του τελευταίου (πρβλ. ΣτΕ 3067/2014, 4747/2013, 2012/2012, 706/2012, 2146/2011, 1514/2010, 4041/2009, 2072/2008). Εξάλλου, η Διοίκηση δεν επικαλείται πως συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Επομένως, για τον λόγο αυτόν, ο οποίος βασίμως προβάλλεται, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, παρελκούσης, δε, ως αλυσιτελούς της έρευνας των λοιπών λόγων ακύρωσης.

7. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2022/…./23.2.2022 (αριθμ. φακέλου ….) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στον αιτούντα του καταβληθέντος παραβόλου, κατ’ άρθρο 36 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), ενώ δεν πρέπει να καταλογισθεί δικαστική δαπάνη σε βάρος του καθ’ ου Υπουργού, λόγω μη υποβολής αιτήματος από τον αιτούντα, κατ’ άρθρο 275 παρ. 7 εδ. α΄ του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α΄ 274) και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 702/1977 (ΦΕΚ Α΄ 268), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ Α΄ 77).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. …./…./23.2.2022 (αριθμ. φακέλου ….) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον αιτούντα.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Κέρκυρα στις 7.2.2024 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 12.2.2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

…..
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Leave a reply