AΔ6/2023 ΔΙΟΙΚΠΡΩΤΚΕΡΚ: ΑΛΛΟΔΑΠΉ. ΔΕΚΤΉ ΑΊΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΊ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

ΑΔ 6/2023 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ)

Αλλοδαποί. Αίτηση ακύρωσης κατά απορριπτικής απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής και επιβολής απέλασης σε αλλοδαπή λόγω επικινδυνότητας για την δημόσια τάξη. Καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της αιτούσας. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας αναφορικά με την επικινδυνότητα της αιτούσας, κατόπιν συνεκτίμησης της φύσης και τη βαρύτητας των αδικημάτων που φέρεται να τέλεσε ή πράγματι τέλεσε η τελευταία, καθώς και τις συνθήκες τέλεσης αυτών. Η κρίση της Διοίκησης ότι η αιτούσα είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια παρίσταται μη νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη. Δεν προκύπτει συγκεκριμένη συμπεριφορά της αιτούσας που να συνιστά ενεστώσα απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. Έλλειψη αναφοράς σχετικά με τον χαρακτήρα και τη σταθερότητα των βιοτικών και οικογενειακών σχέσεων της αιτούσας, και το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων της. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

(Την υπόθεση χειρίστηκε η Άννα-Μαρία Χρ. Ανυφαντή, Δικηγόρος Κέρκυρας, ΜΔΕ Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ)

Αριθμός Απόφασης: ΑΔ 6 /2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, με δικαστές τους : Ιωάννη Συρίβελη, Πρωτοδίκη Δ.Δ. (εισηγητή), ως Προεδρεύοντα δυνάμει της 10/2022 Πράξης της Διευθύνουσας Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, Χρήστο Κερασιώτη και Ιωάννη Γκλαβά, Πρωτοδίκες Δ.Δ., και με γραμματέα τη ……., δικαστική υπάλληλο,
γ ι α να δικάσει την αίτηση ακύρωσης με αριθμό κατάθεσης ΑΚΥ …./29.03.2021 και με Εθνικό Αριθμό Υπόθεσης ………,
τ η ς ………. του …………, κατοίκου Κοντοκαλίου Κέρκυρας, η οποία παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της, Άννα - Μαρία Ανυφαντή,
κ α τ ά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε τον Εισηγητή της υπόθεσης, Πρωτοδίκη Δ.Δ., Ιωάννη Συρίβελη, ο οποίος διάβασε τη σχετική έκθεσή του, καθώς και τον διάδικο που παραστάθηκε, ο οποίος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.
Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.
Αφού μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε κατά τον νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο, ποσού 150 ευρώ (σχετ. το με κωδικό ………. 0521 0004 ηλεκτρονικό παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σε συνδυασμό με την από 26.03.2021 απόδειξη συναλλαγής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. …./…./18.01.2021 (αριθ. φακέλου …….) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία αφενός απορρίφθηκε αίτημα της αιτούσας για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, και αφετέρου επιβλήθηκε σε βάρος της το μέτρο της επιστροφής με οικειοθελή αναχώρησή της από την Ελλάδα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης.
3. Επειδή, νομίμως χώρησε η συζήτηση της υπόθεσης παρά την απουσία του καθ’ ου Υπουργού, εφόσον αντίγραφα της υπό κρίση αίτησης και της πράξης ορισμού εισηγητή και δικασίμου της υπόθεσης κοινοποιήθηκαν σε αυτόν νομοτύπως και εμπροθέσμως (βλ. το από 10.03.2022 αποδεικτικό επίδοσης του αστυνομικού υπαλλήλου ….. ……).
4. Επειδή, στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80), υπό τον τίτλο «Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής», ορίζεται ότι : «Το δικαίωμα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του Κώδικα αυτού, τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις : α) ... β) ... γ) Να μην θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις και να μην είναι καταχωρισμένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Ως κριτήρια για τη συνδρομή των λόγων και δημόσιας τάξης και ασφάλειας, συνεκτιμώνται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας διαμονής υπηρεσία : i) η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει με τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, iii) άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς και αιτιολογημένα στη σχετική απόφαση, iv) ιδιαιτέρως εξαιρετικοί λόγοι, ειδικώς αιτιολογημένοι, που αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο μόνο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας και για την υπαγωγή σε καθεστώς αδειών διαμονής μακράς διάρκειας. ... Εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής. ... », στο άρθρο 19, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση των παραγράφων 1 έως 5 αυτού με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91), ότι : «1. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών (3) ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα. ... Αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης … 2. … 3. … 4. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων του παρόντος άρθρου είναι : α) … β) … γ) Η μη συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων λόγων που τους καθιστούν επικίνδυνους για την δημόσια τάξη και ασφάλεια. … » και στο άρθρο 24 ότι : «1. Η άδεια διαμονής δε χορηγείται … εφόσον : α. Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, οι προϋποθέσεις του Κώδικα αυτού. β. … 2. Εφόσον … απορρίπτεται αίτημα χορήγησης … άδειας διαμονής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 - 41 του ν. 3907/2011.».
5. Επειδή, στον ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7), με τον οποίο, μεταξύ άλλων, εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών», ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21, όπως αυτή ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α΄ 157), ότι : «Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος χορήγησης … τίτλου διαμονής … η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής … ».
6. Επειδή, με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4251/2014, το οποίο αφορά στις γενικές διατυπώσεις του δικαιώματος διαμονής των αλλοδαπών, προβλέπεται διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να προβαίνει σε απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής στην ημεδαπή, εφόσον διαπιστώσει τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού. Μεταξύ των κριτηρίων που, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, συνεκτιμώνται από τα όργανα της Διοίκησης κατά τη διαμόρφωση της κρίσης τους περί της συνδρομής τέτοιων λόγων, είναι η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, καθώς και άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης, όπως η καταδίκη σε ποινή στερητική της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, χωρίς, όμως, η ύπαρξη εγγραφής σε σχετική βάση δεδομένων ή τέτοιας καταδικαστικής απόφασης, να οδηγεί αναγκαστικά και άνευ ετέρου στον χαρακτηρισμό του αλλοδαπού ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη και συνακόλουθα, να δύναται μόνη αυτή να αποτελέσει έρεισμα για την απόρριψη της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής. Κι αυτό διότι τα όργανα της Διοίκησης οφείλουν να ασκούν την κατά τα ανωτέρω διακριτική τους ευχέρεια σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας (πρβλ. ΣτΕ 655/2011, 374/2011, 2946/2010, 2414/2008) και να εκφέρουν ειδικά αιτιολογημένη κρίση περί της επικινδυνότητας του αλλοδαπού, μετά από συνεκτίμηση κάθε πρόσφορου στοιχείου, που έχει τεθεί ενώπιον τους και, ειδικότερα, της φύσης, της βαρύτητας, των συνθηκών διάπραξης του εγκλήματος, του ύψους της καταγνωσθείσας με την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου ποινής, τον βαθμό συμμετοχής στην εγκληματική δραστηριότητα, το μέγεθος της βλάβης ή της ζημίας και, ενδεχομένως, τον κίνδυνο υποτροπής, αλλά και των συνθηκών της προσωπικής κατάστασης του αλλοδαπού (πρβλ. ΣτΕ 340/2019, 1772/2016, 4869/2012, 655/2011, 3222/2005).

7. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα : Η αιτούσα, υπήκοος Αλβανίας, γεννηθείσα στις 20.05……, υπέβαλε στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Κέρκυρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την υπ’ αριθ. πρωτ. …../18.09.2019 αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, προσκομίζοντας ως δικαιολογητικά στοιχεία, μεταξύ άλλων, τα εξής : α) την υπ’ αριθ. πρωτ. …../13.06.2019 βεβαίωση του Νηπιαγωγείου Ποταμού, σύμφωνα με την οποία η …………. φοίτησε στο ως άνω νηπιαγωγείο κατά το σχολικό έτος 2009 - 2010, β) την υπ’ αριθ. πρωτ. 112/22.05.2019 βεβαίωση του Δημοτικού Σχολείου Ποταμού, σύμφωνα με την οποία η ………. φοίτησε στο ως άνω σχολείο από το σχολικό έτος 2010 - 2011 έως το σχολικό έτος 2015 - 2016, γ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 114/23.05.2019 βεβαίωση του 1ου Γυμνασίου Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία η ……… φοίτησε στο ως άνω σχολείο κατά τα σχολικά έτη 2016 - 2017, 2017 - 2018 και 2018 - 2019, δ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 111/22.05.2019 βεβαίωση του Δημοτικού Σχολείου Ποταμού, σύμφωνα με την οποία η ……….. φοίτησε στο ως άνω σχολείο από το σχολικό έτος 2012 - 2013 έως το σχολικό έτος 2017 - 2018, ε) την υπ’ αριθ. πρωτ. 115/23.05.2019 βεβαίωση του 1ου Γυμνασίου Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία η ………… φοίτησε στο ως άνω σχολείο κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019, στ) την υπ’ αριθ. πρωτ. …../09.01.20013 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων - Κερκυραίων - Παρελίων, σύμφωνα με την οποία η αιτούσα κατοικεί μόνιμα στον Ποταμό Κέρκυρας, ζ) την από 11.01.2018 βεβαίωση περί χορήγησης Α.Μ.Κ.Α. στην αιτούσα, η) την υπ’ αριθ. πρωτ. 824966/05.07.2019 βεβαίωση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Κέρκυρας του Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την οποία στο βιβλιάριο ασθενείας του ………. συμπεριλαμβάνονται η αιτούσα και τα τέκνα, ……, θ) την από 09.06.2015 βεβαίωση του προϊσταμένου των Ιερών Ναών Υ.Θ. Ελεούσης και Αγίου Βαρβάρου Ποταμού Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία η αιτούσα διαμένει με τον σύζυγό της και τα τρία τέκνα τους στην ως άνω ενορία, ενώ, επίσης, φιλοξενεί τον ανήλικο ανιψιό της, ι) υπεύθυνη δήλωση του …….. προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας, στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής : «Είμαι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης από την οποία η …. έκλεψε τα πράγματα που αναφέρονται στη δικογραφία με ΑΒΜ Γ16/…. και ΑΒΩ …./19 και χρόνο τέλεσης 13-4-16. Δηλώνω ότι έχω πλήρως ικανοποιηθεί και δεν έχω καμία αξίωση εναντίον της από αυτήν ή από άλλη αιτία και δεν επιθυμώ την ποινική της δίωξη», ια) την υπ’ αριθ. 8/2014 διάταξη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κέρκυρας, με την οποία ανατέθηκε στην αιτούσα η προσωρινή επιμέλεια του ανήλικου ανιψιού της, και ιβ) αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων, ακτινογραφία αυχενικής μοίρας και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Ωστόσο, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. πρωτ. 2021/…../18.01.2021 (αριθ. φακέλου ….) απόφασή του, απέρριψε την υπ’ αριθ. πρωτ. …./18.09.2019 αίτηση της αιτούσας, με την αιτιολογία ότι συντρέχουν στο πρόσωπό της λόγοι δημόσιας τάξης, καθώς, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. …../19.09.2019 έγγραφο του Υ.Δ.Τ., η τελευταία : α) είχε συλληφθεί στις 13.04.2016, διότι παρέμενε παράνομα στη χώρα, β) στις 07.04.2011 κατηγορήθηκε για κλοπή από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας και γ) στις 29.02.2016 κατηγορήθηκε για κλοπή από την ίδια ως άνω υπηρεσία. Επίσης, με την ίδια απόφαση επιβλήθηκε σε βάρος της αιτούσας το μέτρο της επιστροφής με οικειοθελή αναχώρησή της από την Ελλάδα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης.

8. Επειδή, ήδη, η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν στις 12.09.2022 υπόμνημα, ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. πρωτ. 2021/…/18.01.2021 (αριθ. φακέλου ….) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Καταρχάς, η αιτούσα ιστορεί ότι εισήλθε στην Ελλάδα το έτος 2001, όπου και διαμένει επί εικοσαετία, έχοντας τελέσει το έτος 2000 νόμιμο γάμο με τον κάτοχο άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας (ισχύος έως 15.06.2025), ….., με τον οποίο απέκτησε τρεις θυγατέρες και, συγκεκριμένα, τις ……, ηλικίας 16, 15 και 9 ετών, αντίστοιχα, που από το ξεκίνημα της σχολικής ζωής τους φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. Επιπλέον, κατά τα διαλαμβανόμενα στο δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης, η μικρότερη θυγατέρα της αιτούσας, ……, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και, συγκεκριμένα, εμφανίζει εξελικτική διαταραχή λόγου και διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας, ενώ η νοητική της λειτουργία εμπίπτει στο πλαίσιο της ελαφριάς νοητικής υστέρησης και, ως εκ τούτου, η παρουσία της αιτούσας ως μητέρας είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να βοηθήσει την κόρη της να αντεπεξέρχεται στις σχολικές δραστηριότητές της και να κάνει τα μαθήματά της. Η αιτούσα προβάλλει, επιπροσθέτως, ότι διαμένει σταθερά στην Κέρκυρα σε μισθωμένο από τον σύζυγό της διαμέρισμα, υποβάλλει κοινές με αυτόν φορολογικές δηλώσεις και διαθέτει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ενώ ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ ως έμμεσο μέλος. Τέλος, ως προς την εμπλοκή της με την ποινική δικαιοσύνη και, ειδικότερα, όσον αφορά την κλοπή που διαπραχθηκε στις 13.04.2016, η αιτούσα διατείνεται αφενός πως η κλοπή αυτή αφορούσε την αφαίρεση σετ παιδικών ρούχων αξίας 75 ευρώ για την οποία ο παθών έχει ικανοποιηθεί και έχει δηλώσει υπευθύνως ότι δεν επιθυμεί την ποινική της δίωξη, αφετέρου ότι έχει ήδη παρέλθει μία πενταετία από τη διάπραξή της το έτος 2016. Περαιτέρω, η αιτούσα αναφέρει ότι με την …./2017 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή για το αδίκημα της κλοπής που διαπράχθηκε στις 20.07.2011, ότι η κλοπή αυτή αφορούσε είδη πρώτης ανάγκης και δη τρόφιμα (γάλα, γιαούρτια) που αφαίρεσε, χωρίς άσκηση βίας, προκειμένου να ταΐσει τα τέκνα της και ότι έχουν παρέλθει δέκα έτη από την τέλεση του εν λόγω αδικήματος. Ενόψει των ανωτέρω, η αιτούσα προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4251/2014, διότι η Διοίκηση δεν προέβη σε αληθή εκτίμηση της τυχόν επικινδυνότητάς της για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, παρά μόνο αναφέρεται όλως γενικώς και αορίστως στο υπ’ αριθ. …../19.09.2019 έγγραφο του Υ.Δ.Τ. Επίσης, ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη στερείται νόμιμης αιτιολογίας, καθόσον δεν εξειδικεύονται οι λόγοι δημόσιας τάξης που συντρέχουν στο πρόσωπό της, ούτε, δε, εκτιμήθηκαν αφενός μεν η σοβαρότητα και το είδος των αδικημάτων, καθώς και οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ίδια, αφετέρου ο χαρακτήρας και η σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών της, η διάρκεια διαμονής της στην Ελλάδα και η ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής της. Πέραν των ανωτέρω, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας, η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και κατά παράβαση των αρχών της αναλογικότητας και της αρχής της χρηστής διοίκησης, του δικαιώματος σε προηγούμενη ακρόαση και του δικαιώματος προστασίας της οικογενειακής ζωής, καθώς και κατά παράβαση των άρθρων 9 και 21 του Συντάγματος και 8 της Ε.Σ.Δ.Α. Τέλος, με το υπόμνημά της η αιτούσα προβάλλει ότι με την 313/2021 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας παύθηκε η ποινική δίωξη για την κλοπή που φέρεται να τέλεσε στις 29.02.2016. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η αιτούσα, μεταξύ άλλων, επικαλείται και προσκομίζει : α) την …/2017 απόφαση και τα σχετικά πρακτικά της συζήτησης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, με την οποία η αιτούσα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή για το τελεσθέν στις 20.07.2011 αδίκημα της κλοπής και β) απόσπασμα της ../2021 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 28.06.2021 και με την οποία παύθηκε λόγω σχετικής δήλωσης του παθόντος η ποινική δίωξη σε βάρος της αιτούσας για το τελεσθέν στις 29.02.2016 αδίκημα της κλοπής.
9. Επειδή, αντιθέτως, ο καθ’ ου Υπουργός, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2022/…/20.07.2022 (αριθ. φακέλου ….) έκθεση των απόψεών του, ισχυρίζεται ότι ορθώς εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη.

10. Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της αιτούσας για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, στηρίχθηκε αποκλειστικά στη συνδρομή στο πρόσωπό της λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ειδικότερα, για τη διαμόρφωση της κρίσης αυτής λήφθηκε υπόψη από τη Διοίκηση ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. …/19.09.2019 έγγραφο του Υ.Δ.Τ., η αιτούσα : α) είχε συλληφθεί στις 13.04.2016, διότι παρέμενε παράνομα στη χώρα, β) στις 07.04.2011 κατηγορήθηκε για κλοπή από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας και γ) στις 29.02.2016 κατηγορήθηκε για κλοπή από την ίδια ως άνω υπηρεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην έκτη σκέψη της παρούσας, η Διοίκηση όφειλε, στο πλαίσιο της σύννομης άσκησης της διακριτικής της ευχέρειας, να αιτιολογήσει ειδικώς την κρίση της αυτή περί της επικινδυνότητας της αιτούσας, κατόπιν συνεκτίμησης της φύσης και τη βαρύτητας των αδικημάτων που φέρεται να τέλεσε ή πράγματι τέλεσε η τελευταία, καθώς και τις συνθήκες τέλεσης αυτών, περίπτωση που, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη πράξη και τα λοιπά στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, δεν συντρέχει στην προκείμενη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, από τη φύση και τον χρόνο που τελέστηκαν ή φέρονται να τελέστηκαν τα άνω αδικήματα δεν προκύπτει συγκεκριμένη συμπεριφορά της αιτούσας που να συνιστά ενεστώσα απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω, στην προσβαλλόμενη πράξη δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά σχετικά με τον χαρακτήρα και τη σταθερότητα των βιοτικών και οικογενειακών σχέσεων της αιτούσας, καθώς και σχετικά με το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων της. Ειδικότερα, δεν αξιολογήθηκαν από τη Διοίκηση τα προσκομισθέντα ενώπιόν της κατά την υποβολή της επίμαχης αίτησης στοιχεία περί διαμονής της αιτούσας στον Ποταμό Κέρκυρας, περί κατοχής Α.Μ.Κ.Α. και περί φοίτησης των τέκνων της, …., επί μακρόν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπροσθέτως, ναι μεν από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στο Δικαστήριο προκύπτει ότι η αιτούσα είχε καταδικαστεί με την ../2017 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή για το τελεσθέν στις 20.07.2011 αδίκημα της κλοπής, πλην όμως, παρότι κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης είχε ήδη εκδοθεί η ως άνω καταδικαστική απόφαση, η οποία θα μπορούσε να είχε ληφθεί υπόψη από τη Διοίκηση και να αποτελέσει πρόσθετο στοιχείο του αιτιολογικού ερείσματος της απόρριψης του επίμαχου αιτήματος της αιτούσας για χορήγηση άδειας διαμονής, δεν προκύπτει, τόσο από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης όσο και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, η συνεκτίμηση της απόφασης αυτής από τη Διοίκηση. Ούτε, δε, η σχετική συνεκτίμηση μπορεί να γίνει το πρώτο κατά τον ακυρωτικό έλεγχο της προσβαλλόμενης πράξης καθ’ υποκατάσταση της σχετικής κρίσης της Διοίκησης (πρβλ. ΣτΕ 1223/2018). Επιπροσθέτως, με τη …/2021 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, η οποία δημοσιεύθηκε μετά την έκδοση της ήδη προσβαλλόμενης πράξης, αλλά λαμβάνεται παραδεκτώς υπόψη, εφόσον αναφέρεται σε προγενέστερα αυτής πραγματικά περιστατικά (πρβλ. ΣτΕ 3428/2011, 1996/2007, 3745/2004, 932/2002 κ.ά), παύθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος της αιτούσας για το τελεσθέν στις 29.02.2016 αδίκημα της κλοπής, ενώ όσον αφορά τη σύλληψη της τελευταίας στις 13.04.2016 λόγω παράνομης παραμονής της στη χώρα, δεν προκύπτει ούτε από την προσβαλλόμενη πράξη ούτε από τα στοιχεία του φακέλου ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της για την πράξη αυτή. Με τα δεδομένα αυτά, η κρίση της Διοίκησης ότι η αιτούσα είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια παρίσταται μη νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, για τον λόγο δε αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί και η υπόθεση ν’ αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή να αιτιολογήσει νομίμως την κρίση της περί της επικινδυνότητας ή μη της αιτούσας, παρελκούσης δε ως αλυσιτελούς της έρευνας των λοιπών λόγων ακύρωσης.

11. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 2021/…./18.01.2021 (αριθ. φακέλου ….) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα, νομίμως αιτιολογημένη, κρίση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στην αιτούσα του καταβληθέντος παραβόλου, κατ’ άρθρο 36 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), ενώ δεν πρέπει να καταλογισθεί δικαστική δαπάνη σε βάρος του καθ’ ου Υπουργού, λόγω μη υποβολής αιτήματος από την αιτούσα, κατ’ άρθρο 275 παρ. 7 εδ. α΄ του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α΄ 274) και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 702/1977 (ΦΕΚ Α΄ 268), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ Α΄ 77).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.

Ακυρώνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 2021/…/18.01.2021 (αριθ. φακέλου ….) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα, νομίμως αιτιολογημένη, κρίση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.
Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην αιτούσα.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Κέρκυρα στις 5 Απριλίου 2023 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 06 Απριλίου 2023, με τη συμμετοχή της γραμματέως ….. λόγω άδειας της γραμματέως της έδρας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Leave a reply