ΑΚΥΡOTHTA ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου 

Η Γενική Συνέλευση, ως γνωστόν, είναι ένα εκ των δύο (βασικών) οργάνων ενός σωματείου, έχει δε ευρείες αρμοδιότητες (άρθρο 93-94 ΑΚ) και συγκαλείται και αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού του σωματείου.

Τι γίνεται, όμως, στις περιπτώσεις που αυτή λάβει μία απόφαση κατά παράβαση του ισχύοντος καταστατικού; Κατά τη διάταξη του άρθρου 101 ΑΚ, μία τέτοια απόφαση είναι άκυρη και δίνεται η δυνατότητα σε μέλος που δεν συμφώνησε με αυτή, να ζητήσει, με αγωγή (η οποία στρέφεται κατά του σωματείου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και όχι και κατά του οργάνου διοίκσης [ΔΣ]), την κήρυξη της ακυρότητάς της από το αρμόδιο δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του σωματείου). Η δε αντίθεση του μέλους αναφορικά με την εν λόγω απόφαση μπορεί να προκύπτει από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και γενικότερα είναι ζήτημα απόδειξης.

Πάντως, η εν λόγω αγωγή για κήρυξη ακυρότητας απόφασης Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε κατά παράβαση του καταστατικού έχει σύντομη παραγραφή. Πιο συγκεκριμένα, η αγωγή δύναται να ασκηθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημέρα που λήφθηκε η κρίσιμη απόφαση, μετά δε την ανωτέρω προθεσμία το εν λόγω δικαίωμα χάνεται, η δε απόφαση που θα εκδοθεί ισχύει erga omnes (έναντι πάντων). Δικαιοπολιτική επιλογή του Έλληνα νομοθέτη ήταν η γρήγορη εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων ενός σωματείου, ώστε να μην παρεμποδίζεται η εν γένει λειτουργία του και η ευόδωση του καταστατικού σκοπού του.

Τέλος, δέον να τονιστεί ότι υπάρχει πρόβλεψη (άρθρο 102 ΑΚ) και για υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα την αναστολή εκτέλεσης της άκυρης απόφασης, με το επιχείρημα ότι διακυβεύονται από την εφαρμογή της άκυρης απόφασης τα έννομα συμφέροντα του σωματείου, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της κύριας αγωγής.

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, μεταπτυχιακός διπλωματούχος Πάντειου Πανεπιστημίου και ειδικος σε θέματα εμπορικού δικαίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 211 400 5285. 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.