Αναγνώριση Αλλοδαπής Απόφασης Διαζυγίου

1. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα:

Δικαιολογητικά :

• Αμετάκλητη Δικαστική απόφαση
• Έκθεση επίδοσης αυτής ή παραίτησης από τα ένδικα μέσα (σε περίπτωση συμφωνίας των συζύγων)
• Πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
• Διαζευκτήριο (μόνο όταν ο γάμος ήταν θρησκευτικός)
• Παράβολο χαρτοσήμου :
- εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την ημέρα που η απόφαση έγινε αμετάκλητη, δεν απαιτείται παράβολο.
- Από 30 έως 120 ημέρες το παράβολο είναι 4,50 ευρώ + +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας
- Μετά τις 120 ημέρες το παράβολο είναι 13,00 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 15.60 ευρώ πραγματικής αξίας

Δηλώνεται από τον ένα εκ των δυο συζύγων, τον παραστάντα δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Επίσης η καταχώριση από την υπηρεσία μας μπορεί να γίνει και με την αποστολή έκθεσης διαζυγίου του Ληξίαρχου της πόλης που έχει έδρα το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση διαζυγίου.

2. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό.

Δικαιολογητικά:

• Το πρωτότυπο της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του αλλοδαπού Δικαστηρίου νόμιμα επικυρωμένο  με επίσημη μετάφρασή του. (είναι δυνατή και η κατάθεση αντιγράφου της αλλοδαπής απόφασης νομίμως επικυρωμένου).
• Πιστοποιητικό ότι η απόφαση είναι αμετάκλητη εφόσον δεν αναγράφεται στο σώμα αυτής, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημη μετάφρασή του.
• Αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης από τα Ελληνικά Δικαστήρια (στις περιπτώσεις που απαιτείται).
• Παράβολο χαρτοσήμου :
- εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης του Ελληνικού Δικαστηρίου για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης, δεν απαιτείται παράβολο.
- Από 30 έως 120 ημέρες το παράβολο είναι 4,50 ευρώ + +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας
- Μετά τις 120 ημέρες το παράβολο είναι 13,00 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 15.60 ευρώ πραγματικής αξίας

Δηλώνεται από τον ένα εκ των δυο συζύγων, τον παραστάντα δικηγόρο στο δικαστήριο στην Ελλάδα ( εφόσον απαιτείται η έκδοση αναγνωριστικής απόφασης, κάνετε αίτηση αναγνώρισης στο δεδικασμένου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου), ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Δεν απαιτείται απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης, εάν:
α) έχει εκδοθεί από χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε. (πλην της Δανίας) μετά την 1η Μαρτίου του 2001, ή από την ημερομηνία ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. αν αυτή έγινε μεταγενέστερα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000),
β) έχει εκδοθεί από δικαστήριο της Αρμενίας (άρθρο 22 του Ν.3007/2002),
γ) έχει εκδοθεί από δικαστήριο της Γεωργίας (άρθρο 26 του Ν. 2813/2000),
δ) έχει εκδοθεί από δικαστήριο της Ουκρανίας (άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 3281/2004),
ε) έχουν εκδοθεί από δικαστήριο της Ρουμανίας (άρθρο 25 του Ν.Δ. 429/1974) και
στ) έχουν εκδοθεί από δικαστήριο της Συρίας (άρθρο 26 του Ν. 1450/1984).

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;