Αναγνώριση και Τροποποίηση Σωματείου (Έγγραφα & Διαδικασία)

Η Αναγνώριση και Τροποποίηση Σωματείου διενεργείται κατόπιν  αίτησης  κατά την εκουσία διαδικασία και αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο.

Αναγνώριση Σωματείου

Χρειάζονται τα εξής έγγραφα :

1. Πρακτικό ίδρυσης με υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
2. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης (εις διπλούν).
3. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη (εις τριπλούν) + μια (1) φωτοτυπία.
4. Διάταξη για την ίδρυση του σωματείου.
5. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές.

Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου

Χρειάζονται τα εξής έγγραφα :

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (εις διπλούν).
2. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές εις τριπλούν + μια (1) φωτοτυπία.
3. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο).
4. Απόφαση αναγνώρισης σωματείου, επικυρωμένη.
5. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εις διπλούν) με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας).
6. Πιστοποιητικό μεταβολών Σωματείου (Πρωτοδικείου).
Μετά την έκδοση διάταξης ίδρυσης ή τροποποίησης

Αποστέλλεται μία περίληψη της απόφασης για δημοσίευση στο Ταμείο Νομικών με καταβολή - περίπου 15 € στην Εθνική Τράπεζα. Την ίδια περίληψη στέλνετε και σε μία εφημερίδα τοπική, καθημερινής έκδοσης.

Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται 1) ο αριθμός διάταξης, 2) ημερομηνία δημοσίευσης, 3) επωνυμία νέα + παλιά και 4) η έδρα του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στη σχετική διάταξη.

Το Μητρώο Σωματείων τηρείται στο αρχείο του Πρωτοδικείου.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply