Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Εξωτερικού

Κανόνες αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού

ΚΑΝΟΝΑΣ 1 (Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιµίας») Η ισοτιµία αναγνωρίζεται, εφόσον η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστηµίων της ηµεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 2 (Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιµίας και αντιστοιχίας») Η ισοτιµία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισοτιµίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόµενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά µαθήµατα του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής. Τα βασικά µαθήµατα του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής ορίζονται από την αρµόδια Εκτελεστική Επιτροπή.

ΚΑΝΟΝΑΣ 3 (Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής, όταν σηµειώνεται απόκλιση στα βασικά µαθήµατα κορµού µεταξύ προγράµµατος σπουδών της αλλοδαπής και του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής.) Ο Οργανισµός µπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συµπληρωµατικό αριθµό µαθηµάτων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής σύµφωνα µε τα παρακάτω: Τα συµπληρωµατικά µαθήµατα δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα έξι, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων µε τίτλους που αποκτώνται στην ηµεδαπή µετά από σπουδές τετραετούς διάρκειας. Τα συµπληρωµατικά µαθήµατα δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων µε τίτλους που αποκτώνται στην ηµεδαπή µετά από σπουδές πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής από το πρόγραµµα της αλλοδαπής είναι τόσο σηµαντική, ώστε να µη µπορεί να χορηγηθεί «ισοτιµία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε µε τη συµπληρωµατική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα µαθήµατα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιµία», εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 1.

ΚΑΝΟΝΑΣ 4 (Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιµίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ηµεδαπής) Η ισοτιµία αναγνωρίζεται, µόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος (Master).

ΚΑΝΟΝΑΣ 5 (Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ηµεδαπής) Αν µαθήµατα του µεταπτυχιακού διπλώµατος καλύπτουν το περιεχόµενο βασικών µαθηµάτων του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής, αυτά συνεκτιµώνται κατά την εφαρµογή του Κανόνα 2. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προγραµµάτων της αλλοδαπής είναι «αµιγείς», αναφορικά µε τους τίτλους σπουδών του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής, η αναγνώριση της «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» είναι αυτόµατη χωρίς την εξέταση σε επιπλέον µαθήµατα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 6 (Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιµίας» τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραµµάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ηµεδαπής) Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιµο, µόνον εφόσον το αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών είναι εντατικό. Το εντατικό του προγράµµατος προσδιορίζεται από τα εξής κριτήρια: Αριθµός διδακτικών µονάδων (credits) µεγαλύτερος κατά 15% από το συνολικό αριθµό διδακτικών µονάδων που απαιτείται για τη λήψη του αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Πτυχία µε χαρακτηριστικό Honours. ∆εν συγκαταλέγονται περιπτώσεις πτυχίων µε χαρακτηριστικά Pass, Ordinary ή Unclassified. Κατάταξη του προγράµµατος (τµήµατος ή σχολής) της αλλοδαπής µεταξύ των 10 πρώτων αντίστοιχων προγραµµάτων (τµηµάτων ή σχολών) από αναγνωρισµένους φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για Ιδρύµατα του Ηνωµένου Βασιλείου (U.K) χαρακτηρισµός του Τµήµατος ή της Σχολής ανά ειδικότητα ως «4* και άνω» (http://www.rae.ac.uk/ ) .

ΚΑΝΟΝΑΣ 7 (Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραµµάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ηµεδαπής) Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιµο και αντίστοιχο, µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 6 για την αναγνώριση της ισοτιµίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόµενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά µαθήµατα του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 8 Ως προς τα προγράµµατα σπουδών πενταετούς διάρκειας της ηµεδαπής εφαρµόζονται αναλογικά οι παραπάνω κανόνες. Επιπλέον, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.

ΚΑΝΟΝΑΣ 9 (Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιµίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ηµεδαπής) Η ισοτιµία αναγνωρίζεται µόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος (Master) και συµπληρωµατικά έχει εξετασθεί επιτυχώς σε έξι το πολύ µαθήµατα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 10 (Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ηµεδαπής) Η ισοτιµία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται, µόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος (Master) και συµπληρωµατικά έχει εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα το πολύ βασικά µαθήµατα του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής. Σηµειώνεται ότι, εάν στο πιστοποιητικό µαθηµάτων εµφανίζονται µαθήµατα που έχουν χαρακτηρισµό Fail ή έχουν βαθµό χαµηλότερο της βάσης, όπως αυτή ορίζεται από το ΄Ιδρυµα, θα είναι δυνατή η παραποµπή σε συµπληρωµατική εξέταση στα µαθήµατα αυτά κατά την κρίση των αρµοδίων οργάνων του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Πηγή: http://www.doatap.gr/gr/kanones.php

Πληροφορίες για πτυχία U.K : http://www.naric.org.uk/ , http://www.ucas.ac.uk/

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply