Ανακοίνωση για ασκούμενους δικαστικούς επιμελητές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

Βάσει του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 3996/2011 οι ασκούμενοι δικαστικοί επιμελητές ασφαλίζονται στη διάρκεια της άσκησής τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών για χρονικό διάστημα που αποτυπώνεται ρητά στο πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.

Τα διαστήματα διακοπής της άσκησης για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει ομοίως να αναφέρονται ρητά στο εν λόγω πιστοποιητικό, προκειμένου να μη γίνονται αντίστοιχα χρεώσεις ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ.

 Η ασφάλιση των ασκούμενων δικαστικών επιμελητών στο ΙΚΑ με την ιδιότητα του υπαλλήλου γραφείου κατά τη διάρκεια της άσκησης, δεν αποτελεί υποχρεωτική ασφάλιση γι’ αυτούς ώστε να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική υπαγωγή τους στον ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ, δεδομένου ότι η άσκηση παράλληλου έμμισθου έργου αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 2318/1995. Η εν λόγω εξαίρεση αφορά στην υπαγωγή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα λόγω προγενέστερου ασφαλιστικού δεσμού από ιδιότητα που αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης (π.χ. νομικοί-δημόσιοι λειτουργοί-εκπαιδευτικοί).   

Ως εκ τούτου, δικαστικοί επιμελητές οι οποίοι δεν ενεγράφησαν στον ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, μετά την ισχύ του Ν. 3996/2011, οφείλουν τις ασφαλιστικές εισφορές για τον υπολογισμό των οποίων απαιτείται το σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου Συλλόγου, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται ρητώς τα διαστήματα της άσκησης καθώς και τα τυχόν διαστήματα διακοπής αυτής.

Leave a reply