ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με συνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά έτη(εγγραφή από 1/1/2009 έως 31/12/2015).

Προκειμένου να συνταχθεί ο τελικός πίνακας των δικαιούχων Δικηγόρων και να κατατεθούν τα σχετικά ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς παρακαλούνται όσοι πληρούν τις προυποθέσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση από τις 19-11-2105 έως και την 16-12-2015 στη διέυθυνση: portal.olomeleia.gr

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                           Αθήνα, 17-11-2015

Συνάδελφε,

Σας γνωρίζουμε ότι με το Ν. 2915/01 άρθρο 33 παρ. 2 θεσπίστηκε ο Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός για τους Νέους Δικηγόρους με πόρο το 1% από το παρακρατούμενο ποσοστό του 12% της προεισπραττόμενης αμοιβής των δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 3226/2004. Στη συνέχεια με το Ν.4194/13, άρθρο 62, παρ. 2 (ΦΕΚ Α'208) ο παραπάνω πόρος, ορίστηκε σε ποσοστό 25% στο ποσό παρακράτησης υπέρ ΔΣΑ των γραμματίων προκαταβολής εισφορών (παραρτ.ΙΙΙ). Με το N.3943/2011, άρθρο 20, παρ.7γ, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%.

Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων θα χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με συνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη (εγγραφή από 1/1/2009 έως 31/12/2015), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1193/3-8-2004) στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής.

    Εξαιρούνται της διανομής:

Α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία)

Β) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από άλλο κλάδο

Γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά (7) ετών

Δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας) α) ατομικό (άγαμοι) άνω των 10.271 € β) οικογενειακό (έγγαμοι) άνω των 14.673 €

Ε) Όσοι τελούν σε αναστολή

Ζ) Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας σπουδών)

Η) Βουλευτές - Ευρωβουλευτές

Θ) Οσοι δεν έχουν υποβάλλει ετήσια δήλωση στο ΔΣΑ (ανανέωση ταυτότητας)

Προκειμένου να συντάξουμε τον τελικό πίνακα των δικαιούχων Δικηγόρων και να καταθέσουμε τα σχετικά ποσά στους ατομικούς σας λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς, παρακαλούμε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, να υποβάλετε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ τη σχετική δήλωση, στον Δ.Σ.Α. από 19-11-2015 μέχρι και 16-12-2015 στην παρακάτω διεύθυνση:                    portal.olomeleia.gr

Σημειώνεται ότι για κάθε περίοδο διανομής. απαιτείται από τους δικαιούχους υποβολή νέας δήλωσης.

                                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                          ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.

Leave a reply