Αναπροσαρμoγή παραβόλων, τελών και δικαστικών εξόδων στην πολιτική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη

Ειδικότερα: Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αναπροσαρμόζονται τα παράβολα, τα τέλη και τα δικαστικά έξοδα, για τις διαδικασίες ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων, ως ακολούθως:

Πολιτική Δικαιοσύνη :Καταργείται το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος του.

Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών για τις οποίες καταβάλλεται δικαστικό ένσημο, αυτό καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4%ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις (σύμφωνα, με τις οποίες, το ύψος του δικαστικού ενσήμου ορίζεται σε 8%ο επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των 200 ευρώ).

Θεσπίζεται παράβολο, υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής, κατόπιν αιτήματος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων, το οποίο κυμαίνεται από 20 έως 40 ευρώ, κατά περίπτωση. Ομοίως, θεσπίζεται παράβολο ύψους 50 ευρώ, για τη χορήγηση αναβολής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 575 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται από το ΤΑΧΔΙΚ, ως διάδικο, το παράβολο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου.

Το ύψος των παραβόλων για την άσκηση έφεσης, αναίρεσης και αναψηλάφησης και ανακοπής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, επανακαθορίζεται ως ακολούθως: 75- 150 ευρώ, για την έφεση (αντί 200 ευρώ), 250 - 400 ευρώ, για την αναίρεση (αντί 300 ευρώ), 400 - 500 ευρώ, για την αναψηλάφηση (αντί 400 ευρώ), 120 - 300 ευρώ, για την ανακοπή (σήμερα κυμαίνεται από 88 - 290 ευρώ).

Διοικητική Δικαιοσύνη : Θεσπίζεται παράβολο, υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής, κατόπιν αιτήματος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων.

Για τις δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το εν λόγω παράβολο ορίζεται σε 50 ευρώ, ενώ για τις δίκες ενώπιον  των διοικητικών δικαστηρίων, κυμαίνεται από 30 - 50 ευρώ, κατά περίπτωση. Όταν το αίτημα υποβάλλεται από το ΤΑΧΔΙΚ, ως διάδικο, το παράβολο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου.

Αναπροσαρμόζεται το ύψος του παραβόλου για τα ασκούμενα ενώπιον του ΣτΕ ένδικα μέσα. Μεταξύ άλλων, αυξάνεται στα 200 ευρώ (από 150) το απαιτούμενο παράβολο για την άσκηση έφεσης και στα 350 ευρώ (από 250) το παράβολο για την άσκηση αναίρεσης επί συγκεκριμένων διαφορών, ενώ επέρχεται μείωση της τάξεως των 50 ευρώ στα λοιπά μνημονευόμενα παράβολα του άρθρου 36 του π.δ. 18/89.

Τίθεται κατώτατο όριο ύψους 150 ευρώ, για τη χρηματική ποινή που επιβάλλεται σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 42 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ, ν. 2717/1999), για την καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης. - Μειώνεται το ποσοστό (από 50% σε 20%), βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό που καταβάλει ο εκκαλών μέχρι την ημερομηνία της αρχικής δικασίμου, επί του οφειλόμενου σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, κύριου φόρου, δασμού ή τέλους εν γένει, στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές.

Διπλασιάζεται το παράβολο για την αίτηση αναθεώρησης, αυξάνονται κατά 50 ευρώ τα παράβολα για την έφεση και την αντέφεση, ενώ μειώνονται αντίστοιχα τα παράβολα για τις αιτήσεις διόρθωσης ή ερμηνείας και τις αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 277 του ΚΔΔ).

Επίσης, επανακαθορίζεται το παράβολο για την έφεση και την αντέφεση στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, οριζόμενο στο 1% επί του αντικειμένου της διαφοράς και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ. - Αυξάνονται επίσης, τα παράβολα για τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κυμαίνονται από 20 - 100 ευρώ, κατά περίπτωση. -Αυξάνεται στα 750 ευρώ (από 500), το απαιτούμενο παράβολο για την προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων αλλά και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για υποθέσεις του ν.3959/2001, για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ποινική Δικαιοσύνη :Θεσπίζεται παράβολο ύψους 50 ευρώ για το παραδεκτό της υποβολής αίτησης εξαίρεσης, το οποίο αναπροσαρμόζεται με κ.υ.α.

Μειώνεται από τα 100 ευρώ στα 70 ευρώ, το ύψος του παραβόλου για το παραδεκτό της υποβολής μήνυσης, και στα 50 ευρώ για την έγκληση, το οποίο αναπροσαρμόζεται με κ.υ.α.

Επίσης, για την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διάταξης του εισαγγελέα, καθώς και του κατηγορουμένου κατά της απευθείας κλήσης, καταβάλλεται παράβολο μειωμένο κατά 50 ευρώ.

Το τέλος πολιτικής αγωγής μειώνεται από τα 50 στα 40 ευρώ. Αυξάνονται οι χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ' εφαρμογή επιμέρους διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, το οποίο αναφέρεται στους πόρους του ΤΑΧΔΙΚ και αυξάνονται οι υποχρεωτικές εισφορές υπέρ του Ταμείου, ως ακολούθως: από 20% σε 30%, η εισφορά επί του καταβαλλόμενου δικαστικού ενσήμου, από 3, 4 και 15 ευρώ σε 4, 6 και 18 ευρώ, αντίστοιχα, η εισφορά από την παράσταση δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων κατά περίπτωση, από 0,5, 3 και 0,5 ευρώ, σε 1, 4 και 2 ευρώ, αντίστοιχα, η εισφορά από τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και την έκδοση αντιγράφων αυτών, καθώς και από τη σύνταξη λοιπών πιστοποιητικών και αντιγράφων, από τις αρμόδιες αρχές.

Εισάγονται ρυθμίσεις με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα δικαστικά έξοδα. Ειδικότερα: α. Με υπουργική απόφαση, συνιστάται νομοπαρασκευαστική επιτροπή που αναλαμβάνει την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και, εν γένει, τη δικαστική δαπάνη ως προς όλες τις διαδικασίες όλων των δικαιοδοσιών.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διατηρείται ηλεκτρονική εφαρμογή, με την οποία μπορεί να υπολογιστεί το κόστος των δικαστικών τελών, παραβόλων, μεγαρόσημων και λοιπών δαπανών ανά διαδικασία και είδος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ή διαδικαστικής πράξης. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι λεπτομέρειες διαχείρισης και λειτουργίας της εν λόγω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Αντίστοιχες υποχρεώσεις θεσπίζονται και για τις Δικαστικές Αρχές και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν στην επίσημη ιστοσελίδα τους ενημερωμένους πίνακες των δικαστικών τελών, παραβόλων, μεγαρόσημων και λοιπών δαπανών, ανά διαδικασία και είδος ένδικου μέσου ή βοηθήματος

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply