Αναστολή προθεσμιών – Αναβολή δίκης (λόγω τραπεζικής αργίας)-Ανακοίνωση DSP

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα, 8/7/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια των από 28-6-2015 (ΦΕΚ Α΄ 65) και 30-6-2015 (ΦΕΚ Α΄ 66) Π.Ν.Π. και της Υ.Α. ΓΔΟΠ 0000937ΕΞ2015/ΧΠ 2255/6-6-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1391), με τις οποίες κηρύχθηκε και παρατάθηκε ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες, για τη χρονική περίοδο από 28-6-2015 και εντεύθεν και κατόπιν των από 1-7-2015 (αριθμ. πρωτ. 52633) και 7-7-2015 (αριθμ. πρωτ. 54178) εγκυκλίων του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις οποίες, για όσο διάστημα συνεχίζεται η τραπεζική αργία, προκύπτει αναστολή, λόγω ανωτέρας βίας, της υποχρέωσης εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων:

• η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και η συζήτηση αυτών, χωρίς την έκδοση γραμματίου προκαταβολής από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας, θα εκδίδεται μόνο μετά από άδεια του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και

• για τη συζήτηση των υποθέσεων, η αδυναμία των διαδίκων και των δικηγόρων για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους συνιστά σπουδαίο λόγο αναβολής της δίκης λόγω ανωτέρας βίας.

Εκ του Συλλόγου

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply