Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή στον ΔΣΑ

 

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή στον ΔΣΑ

 

Με την από 9.3.2017 απόφασή του το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε την επιλογή εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος θα συνάψει ετήσια σύμβαση  ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τον ΔΣΑ και θα είναι υπεύθυνος τον έλεγχο των υπηρεσιών του ΔΣΑ, διασφαλίζοντας την οικονομική ακεραιότητα, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΔΣΑ.

Βασικά καθήκοντα: Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση και εποπτεία των λειτουργιών ελέγχου καλύπτοντας και τους τομείς της οικονομικής ακεραιότητας, της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΔΣΑ.

Ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρεται αποκλειστικά στην Διοίκηση του Συλλόγου και δεν εντάσσεται στην υπαλληλική ιεραρχία ούτε υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την διοίκηση του Συλλόγου συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας.

Τέλος, παρέχει στην Διοίκηση συμβουλές σε θέματα οργανωτικά, λειτουργικά και διοικητικά , που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Συλλόγου.

Ειδικές αρμοδιότητες :

 • Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων
 •  Εφαρμογή     του    προγράμματος     ελέγχων,   τακτικών  και

εκτάκτων, με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα

 • Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων εκθέσεων, καθώς και τήρηση φακέλων όλων των ελεγκτικών έργων.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης και αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων διαρθρωτικών ενεργειών, με στόχο την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του Συλλόγου σε κίνδυνο
 • Διατύπωση ειδικών προτάσεων, προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της Διοίκησης και να αντιμετωπιστούν θέματα κινδύνων και ελέγχου
 • Παρακολούθηση της τήρησης και εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
 • Συνεχής εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση σε ζητήματα ελέγχου και μεταφορά της οικείας τεχνογνωσίας στον Σύλλογο.
 • Συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές και υποβοήθηση της υλοποίησης των υποδείξεων των τελευταίων.
 • Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων προς το ΔΣ του ΔΣΑ.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής (φυσικό πρόσωπο) οφείλει να παρέχει, προς τον ΔΣΑ, αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα. Τούτο επιβάλλεται λόγω της εμπιστευτικότητας, της ιδιαιτερότητας και της σπουδαιότητας του ρόλου του Εσωτερικού ελεγκτή.

Προσόντα υποψηφίου

Α. Αναγκαία προσόντα

Ο υποψήφιος πρέπει i) να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (με αντίστοιχη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) και ii) να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε συναφές αντικείμενο σε μεγάλη επιχείρηση ή σε ελεγκτική εταιρεία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και iii) να έχει άριστη γνώση Αγγλικών καθώς και iv) πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms Office.

Β. Πρόσθετα (συνεκτιμώμενα) προσόντα

Προσθέτως, συνεκτιμώνται τα εξής προσόντα:

 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου (MBA, MSc)
 • Οι ειδικές γνώσεις λογιστικής
 • Η επαγγελματική πιστοποίηση CIA / ΣΟΕΛ,
 • Άλλες πιστοποιήσεις όπως CFSA / CCSA / CPA / CISA / ACCA,

Δεξιότητες : Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής ικανότητες :

 • Επαγγελματική ευσυνειδησία, ακεραιότητα και αντικειμενική κρίση
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Μεθοδικότητα και εχεμύθεια
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, δέσμευση σε χρονοδιαγράμματα και προσήλωση στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Αμοιβή: Η μηνιαία αμοιβή του εσωτερικού ελεγκτή ανέρχεται σε 1.100 € πλέον ΦΠΑ 24%. Ο εσωτερικός ελεγκτής θα εκδίδει μηνιαίως Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις οικείες φορολογικές διατάξεις.

Διαδικασία επιλογής:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κατάληψη της θέσης του εσωτερικού ελεγκτή να υποβάλουν ενσφράγιστο φάκελο υποψηφιότητας, με βιογραφικό σημείωμα καθώς και όλα τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των αναγκαίων και πρόσθετων προσόντων και δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με την παρούσα,  στα γραφεία του ΔΣΑ, Ακαδημίας 60 έως την 7 Απριλίου 2017.

Η την αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή συμβούλων του ΔΣ του ΔΣΑ.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συνδρομή των αναγκαίων και των πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων που περιγράφονται ανωτέρω ώστε να επιλεγεί ο καταλληλότερος υποψήφιος για την θέση, βάσει των υποβληθησομένων φακέλων υποψηφιότητας και σχετικής προφορικής συνέντευξης.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.