Αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές (ΠΠρΑθ 68/2021)

ΠΠρΑθ 68/2021

Πέμπτη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές.

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Νικολάου Διαλυνά, δικηγόρου Θεσσαλονίκης, Δρ. του Μαξιμιλιανού Πανεπιστημίου του Μονάχου)

Αριθμός Απόφασης 68/2021

το ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Τμήμα Ενοχικό)

Αποτελουμενο από τους Δικαστές Πολυξένη Τσουκαλά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ʼννα-Μαρία Γούναρη, Πρωτοδiκη, Αναστασία Σαρήμπαλη, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από την Γραμματέα Μαρίνα Αντωνοπούλου

Σuνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του. την 15η Οκτωβρίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α) ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ….του ….. κατοίκου ….., 2)….. του ….. και της….. κατοίκου ομοίως ως άνω, 3) …. του …. και της …... το γένος …... κατοiκου ……….. και 4)  ….. του ….. και της …., κατοiκου … οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν δυνάμει των από… εξουσιοδοτήσεων από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Διαλυνά (ΑΜΔΣΘ 1529), ο οποίος προκατέθεσε προτάσεις (βλ. υπ’ αριθμ. …. γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ΔΣΑ).

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ….του ….. κατοίκου……., ο οποiος εκπροσωπήθηκε δυνάμει της από…. εξουσιοδότησης από την πληρεξουσία δικηγόρο του ….., η οποία κατέθεσε προτάσεις (βλ. υπ' αριθμ…… γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ΔΣΑ).

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από ….αγωγή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου…., προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της….. και μετ' αναβολή οίκοθεν για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε στο πινάκιο, εκφωνήθηκε νόμιμα στη σειρά της και συζητήθηκε.

(Β) ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΔΙΚΗ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΜΟΥΝΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …. του …., κατοίκου ….., ο οποίος εκπροσωπήθηκε δυνάμει της από …. εξουσιοδότησης από την πληρεξουσία δικηγόρο του..., η οποία κατέθεσε προτάσεις (βλ. υπ' αριθμ. …. γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ΔΣΑ).

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ - ΚΑΘ’ΗΣ Η ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -  ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ:

Ανώνυμης ελληνικής εταιρείας γενικών ασφαλειών με την επωνυμία …., που εδρεύει στ…….., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε  από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της…. (…….), δυνάμει του από….. ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου  Αθηνών …., σε συνδυασμό με την από… εντολή ειδικής πληρεξουσιότητας της δικηγόρου Αθηνών …., ο οποίος προκατέθεσε προτάσεις (βλ. προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής ΔΣΑ).

O ανακοινώνων τη δίκη - προσεπικαλών σε αναγκαστική παρέμβαση-παρεμπιπτόντως ενάγων, ζητεί να γίνει δεκτή η από… ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση -  παρεμπίπτουσα αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου, προσδιορίστηκε  για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας γράφτηκε στο πινάκιο, εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο και συζητήθηκε.

(Γ) ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «….», που εδρεύει στην Αθήνα,….., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της……, δυνάμει του από …… ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου ……., σε συνδυασμό με την από…… εντολή ειδικής πληρεξουσιότητας της δικηγόρου Αθηνών …., ο οποίος προκατέθεσε προτάσεις (βλ. υπ’ αριθμ. …. προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής ΔΣΑ).

ΤΩΝ ΚΑΘΏΝ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 1) … του …, κατοίκου …., οδός….., 2) ….. του …. και της ….. κατοίκου ομοίως ως άνω. 3) …. του … και της …., το γένους …. κατοίκου …..και 4) …. Του…... κατοίκου ……., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν δυνάμει των από ….εξουσιοδοτήσεων από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Διαλυνά (ΑΜΔΣΘ 1529), ο οποiος προκατέθεσε προτάσεις (βλ. υπ' αριθμ. ….. γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ΔΣΑ).

Η προσθέτως παρεμβαίνουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από … και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου….. πρόσθετη παρέμβασή της. η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε στο πινάκιο. εκφωνήθηκε στη σειρά της και συζητήθηκε.

Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα όπως ανωτέρω αναφέρεται, η δε διάδικοι, με τις νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις τους, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου είναι εκκρεμείς: Α) η από …και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …..αγωγή των εναγόντων. η οποία επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο (βλ. υπ' αριθμ…… έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιά …). ενώ οι διάδικοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 237 παρ. 1 ΚΠολΔ. προτάσεις (βλ. από…. επισημείωση του γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών στα δικόγραφα των προτάσεων των εναγόντων και του εναγομένου αντίστοιχα). Β) η από …. και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ….. ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβασή - παρεμπίπτουσα αγωγή του παρεμπιπτόντως ενάγοντος η οποία επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην καθ’ης η ανακοίνωση δίκης-καθ' ης η προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση-παρεμπιπτόντως εναγομένη ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών με την επωνυμία ….. κατ' άρθρο 238 παρ. 1 ΚΠολΔ (βλ. υπ' αριθμ….. έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ….), ενώ οι διάδικοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 238 παρ. 1 και 237 παρ. 1 ΚΠολΔ. προτάσεις (βλ. από 10-12-2018 επισημείωση του γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών στα δικόγραφα των προτάσεων του ανακοινώνοντος τη δίκη-προσεπικαλούντος σε αναγκαστική παρέμβαση-παρεμπιτόντως ενάγοντος και της καθ' ης η ανακοίνωση δίκης – καθ’ ης η πpοσεπίκληση-παρεμπιπτόvτως εναγομένης) και η….. και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου…. πρόσθετη παρέμβασή της προσθέτως παρεμβαίνουσας, η οποία επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στους καθ'ων η πρόσθετη παρέμβαση κατ' άρθρο 238 παρ. 1 ΚΠολΔ (βλ. αντίστοιχα υπ' αριθμ.   …. εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών…..), ενώ οι διάδικοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 238 παρ. 1 και 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, προτάσεις (βλ. από επισημείωση του γραμματέα του  Πρωτοδικείου Αθηνών στα δικόγραφα των προτάσεων της προσθέτως -παρεμβαίνουσας και των καθ' ων η πρόσθετη παρέμβαση αντίστοιχα οποίες πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν, λόγω της μεταξύ τους συνάφειας (καθόσον αφορούν στο ίδιο βιοτικό συμβάν) και εξάρτησης και γιατί υπάγονται στην ίδια διαδικασία (τακτική) και κατά την κρίση του Δικαστηρίου, διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης  και  επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1 και 246 ΚπολΔ). Με το άρθρο 42 του Ν. 4640/2019 ορίζεται ότι «Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του v.δ. 1544/1942 (Α1 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 3994/2011 (Α' 165), το άρθρο 21 του Ν. 4055/2012 (Α' 51) και  το άρθρο 33 του Ν. 4446/2016 (Α' 240), αvτικαθίσταται ως εξής : «3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του Ν. ΓΠΝ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές για όλες τις διαφορές που υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και των μονομελών πρωτοδικείων I καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού». 2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές. για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, καθώς και στις αγωγές που έχουν ασκηθεί ως καταψηφιστικές πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν ήδη μετατραπεί ή μετατραπούν σε αναγνωριστικές  μετά τη δημοσίευσή του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση μετά την ως άνω ημερομηνία>>. Εκ της διάταξης αυτής καθίσταται σαφές ότι στις εκκρεμείς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναγνωριστικές αγωγές, είτε αυτές ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές, είτε ως καταψηφιστικές, που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές και εισήχθησαν προς συζήτηση μετά την 1η-1-2020, απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου, κατ' άρθρο 2 του Ν. ΓΠΝ/1912. Εν τούτοις, η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και, ιδίως, από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγματος και ειδικότερη εκδήλωση της οποίας, αποτελεί η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου επιβάλλει, ιδίως, τη σαφήνεια, και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζομένων κανονιστικών ρυθμίσεων και πρέπει να τηρείται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους, όπως είναι οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή επιβαρύνσεων, υπό την μορφή φόρων, τελών, εισφορών και οποιασδήποτε φύσης κυρώσεων για παράβαση των σχετικών διατάξεων (ΟλΣτΕ 1738/2017 ΝΟΜΟΣ και την από 24/1/2020  Γνωμοδότηση των Καθηγητών της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Γιάννη Δρόσου, Σπύρου Βλαχόπουλου και Γιώργου Δελλή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών). Παράλληλα, η ανωτέρω αρχή, η οποία δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη, ο οποίος υποχρεούται να την λαμβάνει υπόψη κατά τη θέσπιση κανόνων δικαίου, επιβάλλει τη μη αναδρομική ισχύ επαχθών για το διοικούμενο νομοθετικών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι ο διοικούμενος δεν μπορούσε να προσαρμόσει ανάλογα, τη συμπεριφορά του, κατά το προγενέστερο της ισχύος της νομοθετικής ρύθμισης, χρονικό διάστημα, αφού αγνοούσε τα δεδομένα. Επομένως, οποιαδήποτε ρύθμιση καθιστά δυσμενέστερη τη θέση του διοικούμενου λόγω της συμπεριφοράς του, η οποία εκδηλώθηκε σε χρόνο προγενέστερο, κατά τον οποίο, η ρύθμιση αυτή δεν υπήρχε ακόμη, έρχεται σε αντίθεση με την εν λόγω αρχή (ΔΕφΙωαv 170/2014 ΝΟΜΟΣ). Κατόπιν των προεκτεθέντων, η διάταξη του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 4640/2019, που προβλέπει την καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου για τις εκκρεμείς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναγνωριστικές αγωγές, είτε αυτές ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές, είτε ως καταψηφιστικές, που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, ελέγχεται ως αντιβαίνουσα στην απορρέουσα από την αρχή του Κράτους Δικαίου, αρχή της ασφάλειας δικαίου, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας, αποτελεί η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και ως εκ τούτου κρίνεται αντισυνταγματική.

(Α) Με την υπό κρίση αγωγή τους οι ενάγοντες εκθέτουν ότι στις…. γεννήθηκε πρόωρα η ….,μητέρα της οποίας είναι η πρώτη των εναγόντων, ετεροθαλής αδελφός, ο δεύτερος  των εναγόντων, γιαγιά από την μητρική γραμμή η τρίτη των εναγόντων και θείος από τη μητρική γραμμή ο τέταρτος των εναγόντων. Ότι η ως άνω ….. πάσχει από το γενετικό νόσημα της μερικής τρισωμίας σύνδρομο Edwards, το οποίο προκαλεί μεταξύ άλλων υπολειπόμενη ανάπτυξη, καρδιολογικές ανωμαλίες, υποτονία και αναπνευστικά προβλήματα. Ότι στις 25-11-2015, η πρώτη των εναγόντων επισκέφθηκε τον εναγόμενο, παιδίατρο, λόγω ανησυχίας, αδιαθεσίας, υπνηλίας, ανορεξίας και γογγυσμού που εμφάνισε η κόρη της ήδη από τις 20-11-2015. Ότι ο εναγόμενος απέδωσε την προαναφερθείσα συμπτωματολογία σε οισοφαγίτιδα, συνταγογράφησε Panadol και συνέστησε σε περίπτωση που ο πυρετός ξεπεράσει τους 38 βαθμούς κελσίου να επισκεφθεί το νοσοκομείο. Ότι το βράδυ της 27ης-11-2015 το νήπιο άρχισε να εκδηλώνει ανησυχία κατά τον ύπνο του και εμφάνισε δύο επεισόδια διάρροιας, ενώ το πρωί της 28ης-11- 2015 και περί ώρα 07.00 παρουσίασε πυρετό 38 βαθμών κελσίου και για το λόγο αυτό η πρώτη των εναγόντων αποφάσισε να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ότι στο δρόμο για το νοσοκομείο το νήπιο έχασε τις αισθήσεις του, ωστόσο παρά την παροχή πρώτων βοηθειών και τις προσπάθειες ανάνηψης, οι γιατροί ανακοίνωσαν στην πρώτη των εναγόντων περί ώρα 16:00 της ίδιας ημέρας το θάνατό του. Ότι ο θάνατος επήλθε συνεπεία πνευμονίτιδος, λόγω στρεπτοκοκκικής λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος. Ότι παρόλο που ο εναγόμενος γνώριζε το επιβαρυμένο ιστορικό της υγείας του νηπίου και παρά τα παθολογικά κλινικά συμπτώματα που εμφάνιζε η ασθενής κατά την εξέταση της στο ιατρείο του στις 25-11-2015, ο τελευταίος παρέλειψε να παραγγείλει περαιτέρω εξετάσεις (γενική αίματος, ακτινογραφία θώρακος, καλλιέργεια αίματος και ούρων), παραπέμποντάς την σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα, παρά αρκέστηκε να καθησυχάζει την πρώτη των εναγόντων, διαβεβαιώνοντας την ότι πρόκειται για οισοφαγίτιδα. Ότι λόγω της αμέλειάς του να παραπέμψει το νήπιο για περαιτέρω εξετάσεις, η ήδη εγκατεστημένη κατά το χρόνο εξέτασης, λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, εξελίχθηκε σε αιμορραγική πνευμονίτιδα και σηψαιμία, με αποτέλεσμα το θάνατο της ανήλικης.

Με βάση το ιστορικό αυτό, οι ενάγοντες ζητούν κατόπιν παραδεκτού περιορισμού του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό (άρθρα 223, 295 και 297 ΚΠολΔ), δια των προτάσεών τους, να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλλει: 1) στην πρώτη των εναγόντων το ποσό των 300.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, από το οποίο έχει αφαιρεθεί το ποσό των 44 ευρώ, το οποίο προτίθεται να ζητήσει από τα ποινικά δικαστήρια, παριστάμενη ως πολιτικώς ενάγουσα, 2) στον δεύτερο των εναγόντων το ποσό των 200.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, 3) στην τρίτη των εναγόντων το ποσό των 180.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και 4) στον τέταρτο των εναγόντων το ποσό των 100.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, και άπαντα τα ως .άνω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι πλήρους εξόφλησης. Τέλος ζητούν να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή των δικαστικών τους εξόδων.

Με το πιο πάνω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρ. 18, 22, 25 παρ. 2 και 35 Κ.Πολ.Δ.) για να δικαστεί με την προσήκουσα τακτική διαδικασία. Περαιτέρω είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 εδάφιο β', 346 914, 932 ΑΚ, 24 του Α.Ν. 1565/1939 «περί κώδικας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, 70 και 176 ΚΠολΔ, πλην του παρεπόμενου αιτήματος περί κήρυξης προσωρινά εκτελεστής της απόφασης που θα εκδοθεί, το οποίο μετά την τροπή του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε έντοκό αναγνωριστικό, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, ενόψει του ότι δεν είναι νοητή η εκτέλεση αναγνωριστικής απόφασης, η οποία δεν περιέχει καταδίκη, αλλά αναγνώριση έννομης σχέσης, της οποίας η ενέργεια εξαντλείται στο δεδικασμένο (ΟλΑΠ 59/1985, ΕφΛαρ 98/2012, Εφθεσ 28365/2011, ΠΠρΑΘ 20/2013 ΝΟΜΟΣ). Επομένως η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι, εν προκειμένω, η υπό κρίση αγωγή, η οποία συζητήθηκε μετά την 1η/1/2020, ως τραπείσα σε αναγνωριστική δεν υπόκειται, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4640/2019, στην καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου, και τούτο διότι σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην ως άνω μείζονα σκέψη, η ως άνω διάταξη του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 4640/2019, που προβλέπει την καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου για τις εκκρεμείς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναγνωριστικές αγωγές, είτε αυτές ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές, είτε ως καταψηφιστικές, που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές, για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο  ακροατήριο διενεργείται μετά  την  1η Ιανουαρίου 2020, ελέγχεται ως αντιβαίνουσα στην απορρέουσα από την αρχή του Κράτους Δικαίου, αρχή της ασφάλειας δικαίου, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας, αποτελεί η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και, ως εκ τούτου, κρίνεται αντισυνταγματική.

(Β) Με την υπό κρίση ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση-παρεμπίπτουσα αγωγή, ο εναγόμενος της κύριας αγωγής, εκθέτει ότι σε βάρος του ασκήθηκε η ως άνω υπό κρίση αγωγή των εναγόντων, της οποίας το περιεχόμενο παραθέτει αυτολεξεί. Ότι, δυνάμει του υπ' αριθμ……ασφαλιστηρίου συμβολαίου ασφάλισης αστικής επαγγελματικής και με διάρκεια ασφάλισης από 23-04-2015 έως 22-04-2016, η προσεπικαλούμενη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με την επωνυμία…. είχε ασφαλίσει τον ίδιο για την επαγγελματική αστική ευθύνη του, μέχρι το ποσό των 450.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Κατόπιν των ανωτέρω, ανακοινώνει τη δίκη στην ως άνω ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, την οποία προσεπικαλεί να παρέμβει αναγκαστικώς υπέρ αυτού στην κύρια δίκη και, περαιτέρω, ζητεί, με τη σωρευόμενη παρεμπίπτουσα αγωγή, κατόπιν παραδεκτής τροπής με τις προτάσεις του κυρίου αιτήματος της παρεμπίπτουσας αγωγής, από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας, σε περίπτωση ολικής ή μερικής παραδοχής της εναντίον του προαναφερόμενης αγωγής, να του καταβάλει κάθε ποσό που αυτός τυχόν θα υποχρεωθεί να καταβάλει στους ενάγοντες της κύριας αγωγής και δη μέχρι του ποσού των 450.000 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη επελεύσεως της ζημιάς, άλλως από την επομένη κοινοποιήσεως στον ίδιο της κύριας αγωγής, άλλως από την επομένη κοινοποιήσεως της προσεπίκλησης και μέχρι πλήρους εξόφλησης. Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η προσεπικαλούμενη­ παρεμπιπτόντως εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.

Με το περιεχόμενο αυτό, η προσεπίκληση με την ενωμένη παρεμπίπτουσα αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία (άρθρα 31 παρ. 1, 69 παρ. 1 περ. ε', 89, 91 και 283 του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361 του ΑΚ, 1 επ. του ν. 2496/1997 και των άρθρων 68, 69, 88, 91 και 176 αρ. 1 του ΚΠολΔ, πλην του παρεπόμενου αιτήματος περί επιδίκασης τόκων από την επέλευση της ζημιάς, άλλως από την επομένη κοινοποιήσεως της κύριας αγωγής, άλλως από την επομένη κοινοποιήσεως της προσεπίκλησης, καθόσον η τοκοδοσία σε αυτήν την περίπτωση είναι επιτρεπτή μόνο από το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης στους ενάγοντες της κύριας αγωγής, καθώς διαφορετικά θα οδηγούμασταν σε πλουτισμό του κυρίως εναγομένου - παρεμπιπτόντως ενάγοντος, ο οποίος αξιώνει από την ασφαλιστική εταιρία τόκους για χρονικό διάστημα προγενέστερο της καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης στους κυρίως ενάγοντες, ενόψει μάλιστα του ότι ο ίδιος δικαιούται να αναζητήσει από αυτήν, με βάση τη μεταξύ τους σχέση, κάθε ποσό που τυχόν θα καταβάλει κατά κεφάλαιο, τόκους και δικαστικά έξοδα. Ωστόσο, το αίτημα επιδίκασης τόκων από την καταβολή αποζημίωσης εκτιμάται ότι συμπεριλαμβάνεται στο μείζον αίτημα τοκοδοσίας του προσεπικαλούντος-παρεμπιπτόντως ενάγοντος. Επίσης, μετά την τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, το παρεπόμενο αίτημα περί κήρυξης της απόφασης που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστής, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, δεδομένου ότι προσωρινώς εκτελεστές κηρύσσονται μόνο οι αποφάσεις εκείνες οι οποίες μετά την τελεσιδικία τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν εκτελεστούς τίτλους και όχι οι αναγνωριστικές ή οι διαπλαστικές αποφάσεις (ΕφΑθ 3702/1986 ΝΟΜΟΣ). Κατόπιν τούτων, η προσεπίκληση με τη σωρευόμενη σε αυτήν παρεμπίπτουσα αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της ενόψει του ότι, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην οικεία μείζονα σκέψη, μετά την τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου.

(Γ) Με την υπό κρίση πρόσθετη παρέμβαση της, η προσεπικληθείσα - παρεμπιπτόντως εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία, αφού εκθέτει ότι έναντι του προσεπικαλούντος αυτήν ιατρού …., επέχει θέση δικονομικής εγγυήτριας, ένεκα της ασφαλιστικής σύμβασης που τους συνδέει, παρεμβαίνει προσθέτως υπέρ αυτού στη δίκη που διεξάγεται επί της ως άνω κύριας αγωγής, ζητώντας την απόρριψή της καθώς και την καταδίκη των καθ' ων η πρόσθετη παρέμβαση στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση πρόσθετη παρέμβαση, είναι νόμιμη, ενόψει και του προφανούς εννόμου συμφέροντος της προσθέτως παρεμβαίνουσας, να την ασκήσει, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361 ΑΚ, αρ. 1 επ., 11 και 25 Ν. 2496/1997 και 68, 80 και 176 ΚΠολΔ και συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν μετ' επικλήσεως, από την υπ'αριθμ. ….. ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ….., και των υπ'αριθμ…..και ….. ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ……, οι οποίες ελήφθησαν επιμελεία των εναγόντων κατόπιν εμπρόθεσμης και νομότυπης κλήτευσης του εναγομένου και της προσθέτως παρεμβαίνουσας ασφαλιστικής εταιρείας (βλ. υπ' αριθμ... έκθεση επίδοσης  του  δικαστικού  επιμελητή του Εφετείου Πειραιά ….. και υπ'αριθμ…. έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιά… .. αντίστοιχα), τις υπ' αριθμ……. και …. Ένορκες  βεβαιώσεις ενώπιον της  συμβολαιογράφου Αθηνών…, οι οποίες ελήφθησαν επιμελεία του εναγομένου κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης  των εναγόντων και της παρεμπιπτόντως εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας (βλ. αντίστοιχα υπ' αριθμ. …..και …… εκθέσεις επίδοσης  του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών  …..) και τις υπ' αριθμ. … και ….. ένορκες  βεβαιώσεις ενώπιον της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, οι οποίες ελήφθησαν επιμελεία του εναγομένου κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης των εναγόντων και της παρεμπιπτόντως εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας (βλ. αντίστοιχα, υπ' αριθμ. ... εκθέσεις επίδοσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή), προς αντίκρουση των περιεχόμενων στις προτάσεις ισχυρισμών των εναγόντων, και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά  περιστατικά: Στις 04-09-2014 γεννήθηκε πρόωρα και δη κατά την 32+ εβδομάδα κύησης, η…., θυγατέρα της πρώτης των εναγόντων, ετεροθαλής αδελφή του δευτέρου των εναγόντων, εγγονή από τη μητρική γραμμή της τρίτης των εναγόντων και ανιψιά από τη μητρική γραμμή του τέταρτου των εναγόντων. Λόγω της προωρότητάς της, παρουσίασε σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας και για το λόγο αυτό νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών κλινικής «….». Κατά τη διάρκεια δε της νοσηλείας της εμφάνισε πληθώρα προβλημάτων (σηψαιμία, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη-θρομβοπενία, αιμάτωμα ουροδόχου κύστης κ.α.), ενώ έλαβε εξιτήριο από την ως άνω κλινική στις 04- 09-2014 (βλ. από 04-09-2014   περίληψη ιστορικού νοσηλείας κλινικής «…»). Στις 14-05-2015, λόγω της μειωμένης ανάπτυξης του, το βρέφος υπεβλήθη σε εξέταση χρωμοσωματικού ελέγχου μοριακού καρυότυπου στην κλινική «….», στην οποία ανιχνεύθηκε διπλασιασμός Γενετικού υλικού μεγέθους -10 Mb της χρωμοσωματικής περιοχής 18q11.1q12.1, με κλινική εκτίμηση «Διπλασιασμοί -μερική τρισωμία της ευρύτερης χρωμοσωματικής περιοχής 18q11.1q12.1, που έχουν προηγούμενα αναφερθεί και έχουν συνδεθεί με την εκδήλωση ορισμένων φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του συνδρόμου τρισωμίας 18-σύνδρομο Edwards. Τα  φαινοτυπικά χαρακτηριστικά που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπολειπόμενη ανάπτυξη, καρδιολογικές ανωμαλίες, υποτονία, αναπνευστικά προβλήματα και επομένως, ο παραπάνω διπλασιασμός στο θήλυ χαρακτηρίζεται ως εύρημα παθολογικό» (βλ. από 19-05-2015 απάντηση μοριακού ελέγχου υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του τμήματος μοριακής γενετικής του …., ιατρό μοριακό γενετιστή ... και από τον Διευθυντή του Κέντρου, ιατρό γενετιστή……). Στις 20-11-2015 η …., ηλικίας κατά το χρόνο αυτό 15 μηνών, εμφάνισε μεταξύ άλλων συμπτώματα αδιαθεσίας, υπνηλίας και ανορεξίας και για το λόγο αυτό, η πρώτη των εναγόντων  απευθύνθηκε στην παιδίατρο που την παρακολουθούσε, και η οποία λόγω του ότι απουσίαζε στο εξωτερικό, συνέστησε τηλεφωνικώς την χορήγηση αποχρεμπτικού σιροπιού • (Trebon). Ωστόσο, λόγω του ότι τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν, η πρώτη των εναγόντων μαζί με την τρίτη εξ αυτών και το νήπιο, επισκέφθηκαν, λόγω της απουσίας της παιδιάτρου που παρακολουθούσε το βρέφος κας …., στις 25-11-2015, τον εναγόμενο, παιδίατρο, ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο ιατρείο του προκειμένου να την εξετάσει. Ο δε ως άνω παιδίατρος, προέβη σε πλήρη κατά συστήματα κλινική εξέταση του βρέφους (ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων), από την οποία  ουδέν εύρημα προέκυψε, δεδομένου ότι δεν διαπιστώθηκε ταχύπνοια, κυάνωση, το ήπαρ και ο σπλήνας δεν ήταν ψηλαφητοί, ενώ το βρέφος δεν είχε πυρετό, βήχα, δεν έκανε εμετούς, ούτε διάρροιες, στοιχεία άλλωστε που συνομολογούνται από τους ενάγοντες, δεδομένου ότι δεν αναφέρουν οιαδήποτε από τα ως άνω συμπτώματα κατά το χρόνο εξέτασης του νηπίου από τον εναγόμενο. Σημειώνεται, ότι ο εναγόμενος είχε εξετάσει κατά το παρελθόν, όπως και ο ίδιος συνομολογεί με τις προτάσεις του, το νήπιο δύο ή τρεις φορές, μετά τη διάγνωση του προαναφερθέντος γενετικού νοσήματος, ήτοι μερική τρισωμία 18-σύνδρομο Edwards, καθότι ο ίδιος ασχολείται επιστημονικά και με τη γενετική, προκειμένου η πρώτη των εναγόντων να λάβει μία δεύτερη γνώμη σχετικά με τη νόσο αυτή και την εν γένει κατάσταση της υγείας του νηπίου. Στις 27-11-2015 και δη κατά τις βραδινές ώρες, το νήπιο άρχισε να εκδηλώνει ανησυχία στον ύπνο του και γογγυσμό και εμφάνισε δύο επεισόδια διάρροιας πρασινωπής χροιάς, ενώ το πρωί της 28ης- 11-2015 και περί ώρα 07.00 π.μ., παρουσίασε πυρετό 38 βαθμών κελσίου (αναφορά της πρώτης των εναγόντων στους ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών της παιδιατρικής κλινικής «…», όπως προκύπτει από το από 28-11-2015 ιστορικό της νόσου, υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο του «…..» …..). ʼμεσα δε η πρώτη των εναγόντων μετέφερε το βρέφος στην παιδιατρική κλινική  «…..». Κατά τη μεταφορά του στην ως άνω κλινική, το νήπιο έχασε τις αισθήσεις του, προσεκομίσθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της κλινικής στην αγκαλιά της μητέρας του, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, άσφυγμο και χωρίς αναπνευστική λειτουργία, με χρώμα δέρματος ωχρό. Έγινε άμεση διασωλήνωση και έναρξη εξειδικευμένης καρδιοναναπνευστικής αναζωογόνησης (αερισμός, μαλάξεις, αδρεναλίνη). Η ανάνηψη συνεχίστηκε για τέσσερις ώρες στο ΤΕΠ χωρίς ανάκτηση ρυθμού ή αυτόματης κυκλοφορίας. Ακολούθως το νήπιο μεταφέρθηκε περί ώρα 12.40 μ.μ. στη Γενική Παιδιατρική ΜΕΘ του «…..», όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης για δύο ακόμα ώρες, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και έτσι οι προσπάθειες ανάνηψης διακόπηκαν στις 14.51 μ.μ., οπότε και διαπιστώθηκε ο θάνατος του νηπίου (βλ. από 28-11-2015 γνωμάτευση εισαγωγής ασθενούς του νοσοκομείου …, σε συνδυάσμό με το φύλλο ημερήσιας νοσηλείας παιδοκαρδιοχειρουργικής ΜΕΘ του ιδίου εν λόγω νοσοκομείου). Σύμφωνα δε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ./23-02-2016 ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής του εργαστηρίου ιατροδικαστικής και τοξικολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, υπογεγραμμένη από τον επίκουρο καθηγητή ιατροδικαστικής……, ο θάνατος του νηπίου επήλθε συνεπεία πνευμονίτιδος, λόγω στρεπτοκοκκικής λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος, καθώς από την καλλιέργεια αίματος, γαστρικού υγρού, ρινικού και τραχειακού υγρού ανιχνεύτηκε το στέλεχος Streptococcus salivarius (βλ. από 22-12-2015 αποτέλεσμα μικροβιολογικής εξέτασης μονάδας βακτηριολογίας -μοριακής διάγνωσης της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, υπογεγραμμένη από τον Καθηγητή Μικροβιολογίας ……και τον Υπεύθυνο Τμήματος, Επίκουρο Καθηγητή ….). Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι την 25η-11- 2015, οπότε και ο εναγόμενος εξέτασε το νήπιο, βρισκόταν σε εξέλιξη η λοίμωξη που είχε προσβάλλει την …., συνεπεία της οποίας επήλθε τελικά ο θάνατός της, και ότι ο εναγόμενος με βάση την κλινική της εικόνα και του επιβαρυμένου ιστορικού της, παρέλειψε να την παραπέμψει άμεσα σε νοσοκομείο για τη διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος και αιματολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαγνωσθεί το πρόβλημα της υγείας της και να αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Αντίθετα, ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η λοίμωξη και η συνεπεία αυτής σηψαιμία, εξελίχθηκε ραγδαία και κεραυνοβόλα τις τελευταίες ώρες προ του θανάτου της, με αποτέλεσμα κατά το χρόνο της εξέτασης του νηπίου από τον ίδιο, ουδεμία ένδειξη υπήρχε της λοίμωξης, ώστε να το παραπέμψει σε περαιτέρω εξετάσεις. Σημειώνεται επίσης ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, δυνάμει της υπ' αριθμ…… διάταξής του, απέρριψε ως προφανώς αβάσιμη στην ουσία της, την από…. έγκληση της πρώτης των εναγόντων εις βάρος του εναγομένου για τέλεση της αξιόποινης πράξης της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, διότι έκρινε ότι κατά το χρόνο εξέτασης του νηπίου στις 25-11-2015, ουδεμία σοβαρή ένδειξη είχε ώστε να προτρέψει τη μητέρα να μεταφέρει το τέκνο της αυθημερόν σε νοσοκομείο, ενώ από την ιστολογική εξέταση των πνευμόνων της θανούσας, προέκυψε ότι η λοίμωξη του στρεπτόκοκκου δεν ήταν εγκατεστημένη στη θανούσα αρκετές ημέρες αλλά μόλις δώδεκα έως το πολύ είκοσι τέσσερις ώρες προ του θανάτου της, όπως οι παραδοχές αυτές κατατέθηκαν ενόρκως από την Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ….., η οποία κλήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας να καταθέσει λόγω της ιδιότητας της. Ωστόσο, κατόπιν της υπ' αριθμ. ….. προσφυγής της εγκαλούσας, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών με την υπ' αριθμ. πρωτ. …. διάταξή του, παρήγγειλε τη διενέργεια συμπληρωματικής προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να εξετασθούν ενόρκως οι αναφερόμενοι στην ως άνω διάταξη μάρτυρες, τους οποίους είχε προτείνει η εγκαλούσα, καθώς και να κληθεί να παράσχει ανωμοτί εξηγήσεις ο εναγόμενος. Κατόπιν τούτων και όσον αφορά στην κύρια υπό κρίση αγωγή, ενόψει της προβαλλόμενης άρνησης του εναγομένου ιατρού περί επίδειξης ιατρικής αμέλειας εκ μέρους του, του αντίθετου ισχυρισμού των εναγόντων και εν γένει του ερείσματος της ένδικης αγωγής σε ζητήματα που άπτονται της ιατρικής επιστήμης, τα οποία για να γίνουν αντιληπτά χρειάζονται ειδικές γνώσεις επιστήμης και τέχνης και της αδυναμίας του Δικαστηρίου από τα νόμιμα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα να εξάγει ασφαλές και αναμφισβήτητο αποδεικτικό συμπέρασμα αναφορικά με τα αποδεικτέα γεγονότα, το Δικαστήριο θεωρεί ότι δεν μπορεί να σχηματίσει προς το παρόν αναντίρρητη άποψη αναφορικά με το αν ο επικαλούμενος  στην αγωγή θάνατος της …..οφείλεται σε οποιαδήποτε αμελή και αντίθετη με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης συμπεριφορά που επέδειξε ο εναγόμενος ιατρός ή όχι. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναβληθεί κατ' άρθρο 254 ΚΠολΔ η έκδοση οριστικής επί της κύριας αγωγής και να διαταχθεί η επανάληψη  της συζήτησης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, προκειμένου στη νέα συζήτηση  να προσκομιστεί, επιμελεία του επιμελέστερου των διαδίκων, ιατρική πραγματογνωμοσύνη η οποία θα πρέπει να διενεργηθεί, λόγω του είδους της ασθένειας της  αποβιωσάσης, από έναν πραγματογνώμονα ιατροδικαστή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την: Α) από …. και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ….αγωγή, Β) από …. και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ….ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβασή - παρεμπίπτουσα αγωγή και Γ) από….. και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……πρόσθετη παρέμβαση.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση της οριστικής του απόφασης.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, την οποία μπορεί να επισπεύσει ο επιμελέστερος των διαδίκων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ  πραγματογνώμονα  τον  ….  του………, τ.κ. …., Αθήνα, τηλ. ….., e­ mail: ……, ιατροδικαστή, το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τότε που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα η απόφαση αυτή το νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή, ή, σε περίπτωση κωλύματος, του νομίμου αναπληρωτή του και, αφού λάβει υπόψη του τα πρόσφορα στοιχεία της δικογραφίας και όλα όσα κρίνει κατάλληλα που θα του προσκομίσουν οι διάδικοι θα πρέπει με έγγραφη αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, η οποία θα κατατεθεί στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του να: 1) Αποφανθεί αιτιολογημένα σχετικά με τα κάτωθι ζητήματα: α) ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής ατόμων που πάσχουν από μερική τρισωμία 18- σύνδρομο Edward, ποια η συμπτωματολογία των ασθενών αυτών, και ποια ειδικότερα προβλήματα αντιμετώπιζε η θανούσα ένεκα του γενετικού αυτού νοσήματος, β) επηρεάζει το ως άνω σύνδρομο το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών που πάσχουν από αυτό και αν ναι με ποιο τρόπο, γ) με βάση το ιστορικό της, ήταν η θανούσα ευάλωτη σε λοιμώξεις, δ) τι είναι ο γογγυσμός, από τι προκαλείται και αν η θανούσα εμφάνιζε γογγυσμό, θα ήταν το σύμπτωμα αυτό ευχερώς αντιληπτό από τον εναγόμενο κατά την εξέτασή της στο ιατρείο του στις 25-11-2015, ε) αποτελούν τα συμπτώματα της ανησυχίας, ανορεξίας, γογγυσμού και υπνηλίας ενδείξεις λοίμωξης και αν ναι ποιας, στ) δύνανται τα ως άνω συμπτώματα να αποτελούν ενδείξεις γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, ζ) με δεδομένο το ιατρικό ιστορικό της θανούσας (μερική τρισωμία 18-σύνδρομο Edwards) και λαμβανομένων υπόψη των συμπτωμάτων που η τελευταία εμφάνιζε (ανησυχία, αδιαθεσία, υπνηλία, ανορεξία) κατά την επίσκεψη της στο ιατρείο του εναγόμενου στις 25-11-2015, θα έπρεπε ο τελευταίος να την παραπέμψει στο νοσοκομείο για διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος και αιματολογικών εξετάσεων, η) τι είναι το βακτήριο Streptococus salivarius από το οποίο προσβλήθηκε η θανούσα, πως εισέρχεται στον οργανισμό και ειδικότερα πως εισήλθε στον οργανισμό της θανούσας και ποια η επικινδυνότητά του ιδίως σε άτομα με το ιατρικό ιστορικό της τελευταίας, θ) το παθογόνο βακτήριο Streprococcus salivalius που προκάλεσε τη λοίμωξη, συνεπεία της οποίας επήλθε ο θάνατος του νηπίου, σε ποια όργανα της θανούσας εγκαταστάθηκε και πόσο καιρό πριν το θάνατο της ήταν εγκατεστημένο σε αυτά, ζ) δεδομένης της αιτίας θανάτου του νηπίου, ήτοι πνευμονίτιδα λόγω στρεπτοκοκκικής λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος, και με δεδομένη την ημερομηνία θανάτου, ήτοι την 28η-11-2015, η εν λόγω λοίμωξη θα είχε παρουσιάσει κάποια ένδειξη κατά την εξέτασή της από τον εναγόμενο στις 25-11-2015, αν ναι ποια ένδειξη θα ήταν αυτή και αν θα μπορούσε ο ιατρός να τη διαπιστώσει με μια απλή κλινική εξέταση, η) μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά η εγκατάσταση της λοίμωξης στους πνεύμονες της θανούσας και αν ναι πόσες ώρες πριν την επέλευση του θανάτου της, δηλ. η λοίμωξη ήταν οξεία ή αρκετών ημερών και 2) Θέσει υπόψη του παρόντος Δικαστηρίου κάθε άλλο κατά την κρίση του αναγκαίο στοιχείο δυνάμενο να συντελέσει στην πλήρη διευκρίνιση των ανωτέρω ζητημάτων, επιφυλασσομένου του Δικαστηρίου να ερευνήσει μετά ταύτα την υπόθεση στο σύνολό της.

Leave a reply