Αντίθετες σε Σύνταγμα και ΕΣΔΑ οι μειώσεις, που επιβλήθηκαν με τους ν. 4051/2012 & 4093/2012, στις επικουρικές συντάξεις πρώην υπαλλήλων της Αγροτικής από τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (Ε.Λ.Ε.Μ.).

ΔΠΑ 2046/2019, 2ο Τμήμα

Αγωγή αναγνώρισης αξίωσης λόγω περικοπών που έλαβαν χώρα στην επικουρική σύνταξη του ενάγοντος από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ως πρώην υπαλλήλου της Αγροτικής Τράπεζας ασφαλισμένου στον τηρούμενο στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (Ε.Λ.Ε.Μ.). Η αγωγή αυτή κατά το σκέλος που αφορά τις μειώσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 και του άρθρου 2 του ν. 4024/2011, είναι απορριπτέα ενόψει της 2290/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε επί ταυτόσημης αγωγής συνταξιούχων του Ε.Λ.Ε.Μ.. Αντίθετες στα άρθρα 22 παρ. 5 του και 2 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, οι μειώσεις που επιβλήθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 4051/2012 και το άρθρου πρώτο του ν. 4093/2012. Από το περιεχόμενο της 2287/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας προκύπτει ότι η σχετική υποχρέωση του νομοθέτη για τη σύνταξη αιτιολογημένης μελέτης αφορούσε το σύνολο των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012 σε όλους εν γένει τους συνταξιούχους του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Η μελέτη αυτή ήταν επιβεβλημένη προκειμένου να καταστεί δικαστικώς ελέγξιμη η τήρηση των επικαλούμενων συνταγματικών αρχών. Οι αναλογιστικές μελέτες που προσκομίζονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. δεν αναπληρώνουν την απαιτούμενη αιτιολογημένη μελέτη που έπρεπε να συνταχθεί, σύμφωνα με όσα κρίθηκαν στην 2287/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μη συναφής και ανεπίκαιρη με το αντικείμενο των μειώσεων η πρώτη προσκομιζόμενη αναλογιστική μελέτη για την ένταξη του Ε.Λ.Ε.Μ. στο Ε.Τ.Α.Τ.. Ούτε η δεύτερη αναλογιστική μελέτη, που αφορά την ελλειμματική κατάσταση του Ε.Λ.Ε.Μ. και το ειδικό προνομιακό καθεστώς που απολάμβαναν οι συνταξιούχοι του Ε.Λ.Ε.Μ., αναπληρώνει την έλλειψη αιτιολογημένης μελέτης επί των συγκεκριμένων μειώσεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012 και υπό το πρίσμα της υφιστάμενης δημοσιονομικής περίστασης.

Εν μέρει δεκτή η αγωγή.