Απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΑΑ για υπαγωγή ασφαλισμένων δικηγόρων στην 1η ασφαλιστική κατηγορία

Στην 1η ασφαλιστική κατηγορία υπάγονται με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ όσοι  δικηγόροι, ασφαλισμένοι μετά την 01.01.1993 οι οποίοι ανήκαν κατά νόμο σε ανώτερη κατηγορία. Παρακάτω παρατίθεται η ανακοίνωση του ΕΤΑΑ:

"Απόφαση του Δ.Σ  του ΕΤΑΑ  για υπαγωγή ασφαλισμένων στην 1η ασφαλιστική κατηγορία

Σας ενημερώνουμε  ότι το ΔΣ του ΕΤΑΑ, συμμετέχοντος του Γ’ Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΑΝ κου Δημητρίου Βερβεσού, στη συνεδρίασή του της 18ης  Μαΐου 2016,  έκανε δεκτή τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, την οποία είχε αποδεχθεί και ο αρμόδιος Υπουργός Αν. Πετρόπουλος. Πλεον συγκεκριμένα,  υπήγαγε στην 1η ασφαλιστική κατηγορία όσους δικηγόρους, ασφαλισμένους μετά την 01.01.1993, ανήκαν κατά νόμο σε ανώτερη κατηγορία, αλλά είχαν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις στο ΤΑΝ/ΕΤΑΑ μέχρι την 17.10.2015 (πριν την ανάρτηση στο ΦΕΚ του ν. 4337/2015) και ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της.

Μετά την άνω απόφαση παρέλκει η εξέταση εκκρεμών ενστάσεων/ιεραρχικών προσφυγών ενώπιον της ΔΕ/ΤΑΝ/ΕΤΑΑ καθώς και η υποβολή τέτοιων στο μέλλον, ενώ για όσες έχουν εκδοθεί αποφάσεις της ΔΕ/ΤΑΝ/ΕΤΑΑ ισχύουν οι αποφάσεις της ΔΕ/ΤΑΝ.

Όσοι έχουν καταβάλλει ήδη, εντός του 2016, ασφαλιστικές εισφορές του 2015 που είναι υπέρτερες αυτών της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, η υπερβάλλουσα διαφορά θα συμψηφιστεί με τις μέλλουσες ασφαλιστικές τους εισφορές."

Leave a reply