Χορήγηση ειδικής άδειας, λόγω σοβαρών νοσημάτων τέκνων γονέων υπαλλήλων (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 201/2019)

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 201/2019: Χορήγηση ειδικής άδειας, λόγω σοβαρών νοσημάτων τέκνων γονέων υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Οι γονείς υπάλληλοι, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και δικαιούνται την οριζόμενη, με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ. και παρ. 2 και 3 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007, ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, δεν δικαιούνται επιπρόσθετα και την προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012, ειδική γονική άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος (ομόφ.).

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply