Διαφάνεια,Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης

Εισαγωγή :

Σκοπός του νόμου τούτου όπως λέγει η αιτιολογική έκθεση που έχει αναρτηθεί στο opengov.gr είναι  να εκσυγχρονίσει την δημόσια διοίκηση.  Τούτο φιλοδοξεί το εν λόγω σχέδιο νόμου να πραγματοποιήσει 1ον με την εισαγωγή στην έννομη τάξη του εθνικού μητρώου επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης ( άρθρα 1 ως 13  του νομοσχεδίου, εφεξής ν/σ ), 2ον με την εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης το οποίο δεν υιοθετεί την ποσόστωση  όπως ο  ν  4250/2014 (βλ αιτιολογική έκθεση του ν/σ στο opengov.gr σελ 7, ), αλλά και την αλλαγή στην βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων ( άρθρα 14 ως 28 ) και 3ον με την αλλαγή στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων ( άρθρα 29 ως 31 ). Θα πρέπει να σημειωθούν ως άξια προσοχής τα άρθρα 25,26 και 29 του ν/σ αυτού διότι επιφέρουν αλλαγές στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και ειδικότερα στα άρθρα 80,82,83,84 ως 87 και 98 αυτού. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι κατά το άρθρο 28 παρ 1 του νομοσχεδίου επανέρχονται σε ισχύ τα άρθρα 40 και 89 έως 95 του ανωτέρω κώδικα. Όλα τα ανωτέρω άρθρα θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικότερης έρευνας.

Αποσπάσματα από την αιτιολογική έκθεση του ν/σ

Ως προς το μητρώο  (βλ άρθρα 1 ως 13 του ν/σ) :

“....Το Μητρώο αυτό θα αποτελέσει τη δεξαμενή από την οποία θα επιλέγονται τα στελέχη των Διοικήσεων των πάσης φύσεως φορέων του Δημοσίου με την ευρεία έννοια, δηλαδή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί. 5 Συγκεκριμένα, από το Μητρώο θα προέρχονται υποχρεωτικά όσοι επιλέγονταν ελεύθερα από την κυβέρνηση τόσο για τις μονοπρόσωπες θέσεις Διοίκησης, δηλαδή Διοικητές, Πρόεδροι, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθύνοντες Σύμβουλοι, όσο και για τις θέσεις μελών συλλογικών οργάνων, δηλαδή των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων αυτών...”  (βλ σελ 4 και 5 της αιτιολογικής έκθεσης) .

Ως προς την αξιολόγηση (βλ άρθρα 14 ως 24 του ν/σ) :

“....Το νέο σύστημα αξιολόγησης κινείται στους αντίποδες των προηγούμενων. Είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποβλέπει στη βελτίωση του υπαλλήλου αλλά και συνολικά της Υπηρεσίας. Εισάγει νεοφανή στοιχεία, όπως η Ολομέλεια των υπαλλήλων η λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης. Ενσωματώνει νέο σύστημα βαθμολόγησης με κλίμακα 1 έως 100 για ακριβέστερη αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης και έχει απωλέσει οποιοδήποτε τιμωρητικό χαρακτήρα. Προσιδιάζει περισσότερο σε σύστημα αξιολόγησης «360 μοιρών» αφού προβλέπει στην πλήρη ανάπτυξή του και την αξιολόγηση των δομών από τους ίδιους τους πολίτες, πεδίο στο οποίο υστερεί δραματικά η ελληνική Δημόσια Διοίκηση ....”  (βλ σελ 7 της αιτιολογικής έκθεσης) .

Ως προς την βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων  (βλ άρθρα 25 ως 28 του ν/σ)  :

“....Προκειμένου να επιτευχθεί άμεση και γρήγορη προσαρμογή των Υπηρεσιών και να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση της υπηρεσιακής μνήμης, το σύστημα βαθμολογικής διάρθρωσης που επιλέχτηκε προσομοιάζει στην προϊσχύσασα δομή, εκείνη δηλαδή του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). Είναι όμως πλέον συνδεδεμένο με το σύστημα αξιολόγησης, αφού η επί δύο έτη εξαιρετική επίδοση οδηγεί σε ταχύτερη εξέλιξη και πρόσκτηση του καταληκτικού βαθμού Α΄. Ο καταληκτικός αυτός βαθμός αποτελεί πλέον και το βασικό προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο αλλά και για τη συμμετοχή στις κρίσεις του συστήματος επιλογής προϊσταμένων....” (βλ σελ 9 της αιτιολογικής έκθεσης) .

Ως προς την επιλογή προϊσταμένων (βλ άρθρα  29 ως 31 του ν/σ) :

“....Με τις διατάξεις του (ν/σ) αναπτύσσεται μια ισορροπημένη αρχιτεκτονική αναπτυσσόμενη σε τέσσερις ομάδες κριτηρίων κυμαινόμενα ανάλογα με τη βαθμίδα διοίκησης: Τυπικά προσόντα, εμπειρία, αξιολόγηση, συνέντευξη. Κάθε μία ομάδα φέρει ειδικό συντελεστή βαρύτητας και εσωτερικές σταθμίσεις ώστε η βαθμολόγηση να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους. Ειδικό βάρος δίνεται στη διαδικασία της συνέντευξης, η οποία διενεργείται μόνο από ειδικά Συμβούλια: Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, προκειμένου για τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης και το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων προκειμένου για τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμήματος. Και τα δύο Συμβούλια περιβάλλονται με το κύρος του ΑΣΕΠ....” (βλ σελ 10 της αιτιολογικής έκθεσης).

Συνοπτική ανάλυση των άρθρων του νομοσχεδίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενημέρωση για την δημοσίευση, με σχετικό link  θα κάνω στην σελίδα στο Facebook εδώ.

 

Ευάγγελος Κ. Νασίου

Δικηγόρος - Διαμεσολαβητής

1 comment

  1. Ευάγγελος Νασίου Reply

    Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχω δημοσιεύσει ακόμα την παρουσίαση των άρθρων στο blog μου. Όταν θα την δημοσιεύσω θα σας ενημερώσω και μέσω comend στο “Ανάλυσέ το”, στην σελίδα μου στο facebook , αλλά και στην σελίδα του “Ανάλυσέ το” στο facebook.

Leave a reply