Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων της Δράσης 10.2.2.03.01 με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής διατριβής» 1ος κύκλος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» προκηρύσσει Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων, σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η ενίσχυση νέων ερευνητών και
  • η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.

Στους υποτρόφους θα χορηγείται μεικτό μηνιαίο ποσό  ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε τριμηνιαία βάση υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και τον κανονισμό του Ι.Κ.Υ.

Η δαπάνη για την κάλυψη των εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ για την κάλυψη των σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΚΥ.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:

  1. Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
  2. Επιστήμες Ζωής.
  3. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ: file:///home/chronos/u-1218b39574d59f34c82c72f48cce56db623f336f/Downloads/prosklisi-espa-2014-2020-new-iky.pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 8η  Ιουλίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13.00 μ.μ. Έως και την 15η Ιουλίου 2016 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.

Επιπλέον, όσον αφορά τα δικαιολογητικά, τα εκκαθαριστικά της εφορίας αφορούν τα εισοδήματα των φορολογικών ετών 2013, 2014 και 2015

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;