Διευκρινίσεις ΔΣΑ όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογές 2019

Κατατέθηκε σήμερα η υπ’ αριθ. 2043/101/18.3.2019 τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ρυθμίζει θέματα δικαστικών αντιπροσώπων και δίνει εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να καθορίσει τη διεξαγωγή των επιμέρους εκλογών σε χωριστά εκλογικά τμήματα. Ειδικότερα:

1.Σύμφωνα με την τροπολογία: «Η παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β' και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 του άρθρου 68 π.δ. 26/2012, όπως ισχύει: «Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται:

α) Οι πρωτοδίκες και οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών.

β) Οι πάρεδροι των πρωτοδικείων και των εισαγγελιών πρωτοδικών.

γ) Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικρατείας.

δ) Οι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ε) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων.

στ) Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

ζ) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

η) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισματοδίκες.

θ) Οι δικηγόροι.

ι) Οι συμβολαιογράφοι.

ια) Οι έμμισθοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες.

ιβ)Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ Β΄ Γ΄ ή Δ΄ της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.»

Συνεπώς, ο διορισμός ως δικαστικών αντιπροσώπων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων που είναι πτυχιούχοι Νομικής έπεται κατά νόμο του διορισμού των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 π.δ. 26/2012, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι.

Δεν αλλάζει συνεπώς η σειρά διορισμού με βάση την άνω τροπολογία.

2.Περαιτέρω, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας «με δεδομένο ότι, για πρώτη φορά θα υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κάλπες», η προωθούμενη τροποποίηση «δίνει την ευχέρεια στον Υπουργό Εσωτερικών, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, για λόγους διευκόλυνσης των εκλογέων και για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα καθυστερήσεων λόγω των ταυτόχρονων πολλαπλών διαδικασιών, να καθορίσει τη διεξαγωγή των επιμέρους εκλογών σε χωριστά εκλογικά τμήματα. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα της απρόσκοπτης και ομαλότερης διεξαγωγής των εκλογών, χωρίς και την υπέρμετρη επιβάρυνση όλων των παραγόντων της εκλογικής διαδικασίας (δικαστικών αντιπροσώπων, εφορευτικής επιτροπής κτλ)».

Από σκοπό της ρύθμισης προκύπτει, συνεπώς, η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των εκλογικών τμημάτων στις επικείμενες εκλογές, μετά από σχετική υπουργική απόφαση.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ με τον Υπουργό Εσωτερικών για την εξέταση και αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις επικείμενες εκλογές, όπως αυτά έχουν τεθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Πηγή: dsa.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;