ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου

Είναι δεδομένο πως χιλιάδες επιχειρήσεις πασχίζουν να κρατηθούν "όρθιες", άλλες το καταφέρνουν, άλλες πάλι όχι, με αποτέλεσμα να καταθέτουν αίτηση πτώχευσης  ή αίτησης εξυγίανσης.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ευδοκίμησή της αίτησης εξυγίανσης (άρθρο 99 επ ΠτΚ), με την οποία θα ασχοληθούμε στο παρόν, και η ενδεχόμενη λήψη προληπτικών μέτρων - προσωρινής δεν δύναται να καταλαμβάνει τους εργαζόμενούς της για τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους νομικούς και πραγματικούς λόγους:

Πρώτον, σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος κοινωνικοοικονομικό λόγος, όπως ιδίως όταν πρόκεται τα οφειλόμενα να διατεθούν για την διατροφή τέκνων και εν γένει οικογένειας, τότε δύναται με ειδική διάταξη του Προέδρου (που δικάζει την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων ή/και της προσωρινής διαταγής) να εξαιρεθεί η διεκδίκηση αυτών των ποσών από την αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων (άρθρο 103 παρ. 5 εδ. α'  ΠτΚ). Ειδικά, περιπτώσεις όπου τίθεται βιοποριστικό ζήτημα μία τέτοια εξαίρεση είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση. Επομένως, βάσει των ανωτέρω συνάγεται πως ρητή δικαιοπολιτική επιλογή του πτωχευτικού νομοθέτη ήταν να εξαιρεθούν από ενδεχόμενη υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης απαιτήσεις πιστωτών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την διατροφή αυτών και των οικογενειών τους, όπως αποδεδειγμένα και κατά κανόνα συμβαίνει στους εργαζόμενους μίας επιχείρησης, καθώς στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο μηνιαίος μισθός αποτελεί την κύρια και βασική πηγή εισοδημάτων που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών βιοτικών αναγκών.

Επιπλέον, ρητά απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς και λοιπές παροχές που απορρέουν από σύμβαση εργασίας (ιδίως επιδόματα άδεια, αποζημίωση κα) δεν καταλαμβάνονται από ενδεχόμενα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί στα πλαίσια υπαγωγής στο άρθρο 99 επ. ΠτΚ (άρθρο 103 παρ. 5 εδ. β' ΠτΚ), εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος για το αντίθετο. Συνεπώς, βάσει της ανωτέρω διάταξης θα λέγαμε πως ο κανόνας είναι ότι οι εν λόγω απαιτήσεις δεν καταλαμβάνονται απο ενδεχόμενη αναστολή καταδιωκτικών μέτρω, για να διαταχθεί δε το αντίθετο, θα πρέπει η επιχείρηση να αποδείξει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου έχοντας πλήρως το σχετικό βάρος απόδειξης του ισχυρισμού της.

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, μεταπτυχιακός διπλωματούχος Πάντειου Πανεπιστημίου και ειδικος σε θέματα εργατικού δικαίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 211 400 5285. 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.