Δικαιολογητικά Γονικών Παροχών/ Δωρεών

Κατωτέρω θα βρείτε αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για σύνταξη συμβολαίου γονικής παροχής/ δωρεάς:

1) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλομένων, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. εισοδήματος.

2)Τίτλοι κτήσεως του πωλητή*.

3) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή.

4) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή (εάν αυτός είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή έμπορος ή μέλος σε εταιρεία ή έχει ανεγείρει οικοδομή τα τελευταία 20 έτη)

Διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωσηεξαίρεσης από την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία εκδίδεται από το e-EFKA. (εισέρχεστε στην σελίδα www.efka.gov.gr > Είδος Ασφαλιστικής Ενημερότητας > επιλογή «Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης» > υποβολή αίτησης)

5) Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων.

6)Βεβαίωση του Δήμου του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το δωρούμενο ακίνητο. (για ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως/εντός οικισμού και για ακίνητα με κτίσματα)

7) Αντίγραφο της άδειας οικοδομής, εάν στο δωρούμενο ακίνητο έχει ανεγερθεί κτίσμα μετά την 14.03.1983. (εάν υπάρχει κτίσμα)

8)Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή) ή

Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου (σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε υπό κτηματογράφηση περιοχή)

9)Βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ δύο (2) μηνών, σύμφωνα με το Ν.4495/2017 ότι:

  • δεν υπάρχει κτίσμα και υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου, ή
  • δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις και υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου, ή
  • οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του Ν. 4495/2017, και υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

10)Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από το οποίο προκύπτει ότι ο παρέχων γονέας ή ο δωρητής συμπεριέλαβε τo ανωτέρω ακίνητo στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ετών 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. (για χαριστική αιτία)

Σε περίπτωση που ο ο παρέχων γονέας ή ο δωρητής δεν είχε στην κυριότητά του το ακίνητο ολόκληρη την τελευταία πενταετία οφείλει να προσκομίσει: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει το χρόνο και τρόπο απόκτησης του ακινήτου και ότι δεν υποχρεούτο να το δηλώνει στη δήλωση Ε9 των αντιστοίχων ετών. Η τελευταία θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. του εισοδήματος του μεταβιβάζοντος.

11) Βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου για την εισφορά σε γη και χρήμα (αν έχει πράξη εφαρμογής).

12) Δήλωση ιδιοκτησίας (άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 2242/94) (αν έχει πράξη εφαρμογής).

13)Άδεια του Νομάρχη όταν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως παραμεθόρια.

14) Βεβαίωση από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ ΟΑΔΥΚ) ότι ο παρέχων γονέας ή ο δωρητής δεν οφείλει αρδευτικά τέλη. (εάν είναι αγροτεμάχιο)

* Τίτλος Κτήσης Παρέχοντα Γονέα ή Δωρητή:
– ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ή ΔΩΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2003:
Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι δηλώθηκε η κληρονομιά / δωρεά / γονική παροχή, που αναφέρεται στον τίτλο κτήσης και ότι δεν οφείλεται φόρος.
– ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΚΑ ή ΔΩΡΕΑ ή ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 31.12.2003:
Αντίγραφο του αντίστοιχου συμβολαίου (προικοσυμφώνου / δωρητηρίου / γονικής παροχής) και υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης.
– ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.2003:
Ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιοπάροχος του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή απεβίωσε πριν από την 31.12.2003 και υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης.
Πηγη: https://notarychania.com

Leave a reply