υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ - ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ - ΔΩΡΕΑ)

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ (ΠΩΛΗΤΗΣ-ΓΟΝΕΑΣ-ΔΩΡΗΤΗΣ)

1) Φορολογική Ενημερότητα (συγκεκριμένα για μεταβίβαση ακινήτου), η οποία εκδίδεται είτε από το taxis εφόσον ο μεταβιβάζων δεν έχει καμία φορολογική εκκρεμότητα, είτε από την Δ.Ο.Υ. εισοδήματος του μεταβιβάζοντος, οπότε στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφει και το ακίνητο που μεταβιβάζεται.

2) Ασφαλιστική Ενημερότητα από το ΙΚΑ αν ο μεταβιβάζων είναι ή ήταν έμπορος, ελεύθερος επαγγελματίας ή μέλος εταιρείας ή κοινοπραξίας, ή αν την τελευταία δεκαετία κτίζει ή έκτιζε σπίτι ή αν αγόρασε σπίτι που κτίστηκε την τελευταία δεκαετία. Η ενημερότητα αυτή εκδίδεται συγκεκριμένα για μεταβίβαση ακινήτου από το Τμήμα Οικοδομών του ΙΚΑ στο οποίο υπάγεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται (ενδέχεται να ζητηθεί υπηρεσιακό σημείωμα περί μη οφειλής από το ΙΚΑ στο οποίο υπάγεται η επιχείρηση του μεταβιβάζοντος). Αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή οφειλές, την ενημερότητα μπορεί να την πάρει και ο Συμβολαιογράφος ηλεκτρονικά, μόνο όμως αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο/αγροτεμάχιο ή για λογαριασμό του εργολάβου και του οικοπεδούχου.

3) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά από το taxis) από το οποίο να προκύπτει ότι ο μεταβιβάζων έχει δηλώσει το ακίνητο (ή το δικαίωμα, π.χ. επικαρπία) που μεταβιβάζει με τα σωστά στοιχεία στις δηλώσεις Ε9 των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 και δεν οφείλει φόρο γι'αυτό (η επιτρεπόμενη απόκλιση είναι +/-5 τ.μ. στην επιφάνεια των κτισμάτων και +/-2% στην επιφάνεια των αγροτεμαχίων ή των οικοπέδων). Αν ο μεταβιβάζων απέκτησε το μεταβιβαζόμενο ακίνητο (ή δικαίωμα) αργότερα από κάποιο από τα παραπάνω έτη, τότε για το έτος ή για τα έτη αυτά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην ΔΟΥ εισοδήματός του (εις διπλούν, μαζί με φωτοτυπία του συμβολαίου κτήσης) στην οποία δηλώνει τον χρόνο απόκτησης του ακινήτου (ή δικαιώματος) και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στην δήλωση Ε9 του αντίστοιχου και των προηγούμενων ετών.
Το παραπάνω πιστοποιητικό εκδίδεται χειρόγραφα από την αρμόδια ΔΟΥ μόνο α) αν οφείλεται φόρος (ΦΑΠ ή ΕΝΦΙΑ) ακόμη κι αν είναι σε ρύθμιση, ή β) όταν ο μεταβιβάζων είναι νομικό πρόσωπο.

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για αγροτεμάχια για τα έτη 2010-2013. Απαιτείται μόνο από το έτος 2014 και μετά.

4) Αν ο τίτλος κτήσης είναι Γονική Παροχή – Δωρεά - Κληρονομία τότε α) αν τα συμβόλαια (ή ο θάνατος) είναι μετά τις 31.12.2003,πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του γονέα - δωρητή - αποβιώσαντος ότι δεν οφείλεται φόρος γονικής παροχής - δωρεάς ή κληρονομίας αντίστοιχα, ενώ β) αν είναι πριν την 31.12.2003, επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου ή βεβαίωση από τον συμβολαιογράφο που το συνέταξε για την ακριβή ημερομηνία του συμβολαίου, και, σε περίπτωση κληρονομίας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.

5) Αν στον τίτλο κτήσης είχε παρακρατηθεί η επικαρπία και ο επικαρπωτής απεβίωσε προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του επικαρπωτή.

6) Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής και Σχεδιαγράμματα Πολεοδομίας(τοπογραφικό διάγραμμα - διάγραμμα κάλυψης - τομή - κατόψεις ορόφων). Αν το ακίνητο έχει κτιστεί μετά τις 14-3-1983 το αντίγραφο της άδειας οικοδομής πρέπει να είναι επικυρωμένο. Επίσης αν πρόκειται για ακίνητο που κτίζεται με άδεια οικοδομής μετά την ισχύ του Ν. 4030/2011 χρειάζονται και αντίγραφα των σχεδίων της άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ).

7) Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013 (και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη) ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή ότι το κτίσμα που υπάρχει και η χρήση του είναι σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ή (σε περίπτωση που έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις) ότι οι υπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις έχουν τακτοποιηθεί.. Η βεβαίωση του μηχανικού πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.'87. Δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα α) για ακίνητα εντός σχεδίου για τα οποία μέχρι 8/8/2013 είτε έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια είτε έχει καταρτισθεί συμβόλαιο σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, β) για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής, γ) για ακίνητα εκτός σχεδίου μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν τους, δ) για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία τους δεν είναι πάνω από 15.000 ευρώ και δεν βρίσκονται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). - Σημειώνεται ότι ως ΖΟΕ έχει καθοριστεί ολόκληρη η εκτός σχεδίου περιοχή του νομού Αττικής (μαζί με τα νησιά), εκτός από την περιοχή της τέως επαρχίας Τροιζηνίας (ΠΔ 22/6/1983 ΦΕΚ Δ' 284/7-7-1983). Σε περίπτωση που έχει γίνει τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων με το Ν. 4178/2013 (ή 4014/2011), τότε εκτός από τα παραπάνω, απαιτείται και η βεβαίωση περαίωση της διαδικασίας τακτοποίησης από την οποία να προκύπτει ότι έχει εξοφληθεί το πρόστιμο (ολόκληρο ή τουλάχιστον το 30% αυτού), καθώς και σχέδια του μηχανικού στα οποία αποτυπώνονται οι αυθαιρεσίες. Σε περίπτωση που έχει γίνει τακτοποίηση αυθαιρεσιών με το Ν. 3843/2010, απαιτείται και η σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη προς την Πολεοδομία με τις 3 σφραγίδες της περαίωσης της διαδικασίας.

8) Αν μεταβιβάζεται λόγω πωλήσεως οικόπεδο ή αγροτεμάχιο (με ή χωρίς κτίσμα), πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν. 651/77 και του Ν. 1337/83 και συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α '87. Επίσης τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται και για γονικές παροχές ή δωρεές όταν πρόκειται για αγροτεμάχια (με ή χωρίς κτίσματα) που βρίσκονται εντός ΖΟΕ.

9) Αν μεταβιβάζεται ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως μετά το 1983 απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο του ακινήτου ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και αν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής απαιτείται και βεβαίωση ότι έχει εξοφληθεί η εισφορά σε χρήμα (ολόκληρη ή τουλάχιστον το 30% αυτής).

10) α) Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για τις υπό ένταξη στο Κτηματολόγιο περιοχές και εφ' όσον έχει ολοκληρωθεί η Α' Ανάρτηση, ή β) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τις κτηματογραφημένες περιοχές.
Για την Καλλιθέα και τμήμα του Παλαιού Φαλήρου που ανήκουν στο Παλιό Κτηματολόγιο Πρωτευούσης χρειάζεται έγγραφο από το Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης (Πανόρμου 2, Αμπελόκηποι, 2ος όροφος).

11) Μόνο για αγοραπωλησίες: Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης(Π.Ε.Α.) για κτίσματα κύριας χρήσης ανεξαρτήτως επιφανείας.

12) Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου που μεταβιβάζεται και πιστοποιητικό μεταγραφής.

13) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του μεταβιβάζοντος, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ εισοδήματος.

Β) ΑΠΟΚΤΩΝ (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ-ΤΕΚΝΟ-ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΣ)

Πλήρη στοιχεία ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ που φορολογείται.

Για απαλλαγή λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας (μόνο στην πώληση και στην γονική παροχή)
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Απλά αντίγραφα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος (Ε1) των 3-5 τελευταίων ετών
γ) Απλά αντίγραφα όλων των Ε9 που έχουν υποβληθεί.

δ) Σύμφωνο συμβίωσης και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη αυτού (εφ' όσον έχει συναφθεί τέτοιο σύμφωνο).

Η απαλλαγή α' κατοικίας χορηγείται μόνο εφ' όσον ο αγοραστής (και ο/η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά τους, σε περίπτωση που είναι έγγαμος) δεν έχει άλλη ή άλλες κατοικίες με συνολικό εμβαδόν (αθροιστικά) από 70 τ.μ.και άνω (ή 90 τ.μ. και άνω αν είναι έγγαμος + 20 τ.μ. για κάθε ένα από τα 2 πρώτα παιδιά + 25 τ.μ. για κάθε ένα από το 3ο παιδί και επόμενα) ή οικόπεδο εντός πόλεως. Αν τυχόν είχε τέτοια κατοικία ή οικόπεδο και τα πούλησε, θα πρέπει να προσκομίσει και το συμβόλαιο πώλησης μαζί με πιστοποιητικό μεταγραφής.

Επίσης η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται μόνο μία φορά. Αν έχει χορηγηθεί απαλλαγή α' κατοικίας δεν μπορεί να ξαναζητηθεί, παρά μόνο αν πληρωθεί ο φόρος της τότε αγοράς ώστε να απαλλαγούμε από τον φόρο της σημερινής αγοράς.
Σε περίπτωση που υπάρχει ή υπήρχε άλλη κατοικία ή οικόπεδο στο Ε9, προσκομίζονται και τα σχετικά συμβόλαια απόκτησης αυτών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν είχε χορηγηθεί απαλλαγή.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Η παράσταση δικηγόρου δεν είναι πλέον υποχρεωτική.

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Σύμφωνα με τον Ν. 4305/2014 (άρθρο 48, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 32 του Ν. 4172/2013) ως αξία για την επιβολή του τεκμηρίου "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" κατά την αγορά ακινήτων από 31/10/2014 λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης (δηλαδή το τίμημα + τα έξοδα) όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια (και όχι πλέον η αντικειμενική αξία του ακινήτου), εκτός αν από έλεγχο προκύψει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπ' όψιν το ποσό αυτό.

ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ για τους πωλητές

Από την 1/1/2015 έως την 31/12/2016 δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας για τους πωλητές ακινήτων, σύμφωνα με την παραγρ. 33 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 90 του Ν. 4316/2014.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

12 comments

 1. παρασκευη μπασουλου Reply

  θέλω να κάνω πωλητηριο ενα σπιτι οφείλω στην τραπεζα και είναι υποθηκη τι κάνω

  • Ειρήνη Καράσαββα Reply

   Καλησπέρα σας,

   θα πρεπει να κανονίσετε ραντεβού με δικηγόρο προκειμένου να του αναφέρετε τα πραγματικά περιστατικά και να σας καθοδηγήσει. Στη σελίδα αυτοί υπάρχουν δικηγόροι Αθηνών Κέρκυρας και Κρήτης που μπορούν να σας βοηθήσουν εφόσον επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους.Τα στοιχεία μας είναι διαθέσιμα στη σελίδα μας

 2. θυηβφδθξηδφ Reply

  μα τοσα λιγα δικαιολογητικα και φορολογικα ?

  να γεμισουμε κι αλλα ερειπια τη μπανανια

 3. Π. ΛΙΛΑΚΟΣ Reply

  Γεια σας Θελω να κανω μεταβιβαση διαμερισματος δωρεα αδερφος στον αδερφο τι δικαιολογικα χρειαζονται ειναι κτισμενο πριν το 1980 ευχαριστω

 4. Afrina Reply

  Μπορεί να γίνει μεταβίβαση ακινήτου που αποκτήθηκε μετά τον γάμο χωρίς την άδεια της συζύγου?

 5. Ιωάννα Μπρίνκμαν Reply

  Θα ήθελα να κάνω γονική παροχή διαμέρισμα εντός Αθηνών στήν κόρη μου και τον σύζυγο της που διαμένουν και είναι κάτοικοι Αυστραλίας. Γίνεται να μην είναι στην Ελλάδα για την διαδικασία?

 6. giannioti eleni Reply

  γειασας θέλω να ξέρω εάν μπορώ να κάνω γονική παροχή τον αέρα του μαγαζιού μου στην κορημου!! το υπάρχων κτήριο είναι υποθηκευμένο στην τράπεζα!!!!

 7. Ασπασία Ακτύπη Reply

  Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση:
  Ζω σε ένα σπίτι στην Πετρούπολη Αττικής (97τ.μ.) εδώ και 19 χρόνια που το αγοράσαμε ο άντρας μου κι εγώ, ενώ είμασταν 3χρόνια παντρεμένοι, αλλά για οικονομικούς λόγους το βάλαμε, στα συμβόλαια, μόνο στο όνομα του συζύγου. Το πήραμε με δάνειο το 2004 και το είχαμε αποπληρώσει το 2019-2020. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει μεταξύ μας και είναι απαραίτητο να χωριστεί το σπίτι και να μπει και το δικό μου ποσοστό(60%) στα συμβόλαια. Καταλαβαίνω ότι θα κάνουμε νέα συμβόλαια… όμως ως τι; ως αγορά του 60% από μένα; Σημείωση δεν έχω άλλη κατοικία στο όνομά μου, εκτός από το 8% ενός σπιτιού (πατρικό) στον Βοτανικό Αττικής. Αντίθετα ο σύζυγος έχει άλλα δύο σπίτια. Ένα που το νοικιάζει στο Περιστέρι, κι ένα στη Ζάκυνθο. Θα μεταβιβαστεί ώς τι; ως αγορά; αφού το έχω ήδη αγοράσει τα χρόνια που πληρώναμε το δάνειο (το οποίο ήταν στο όνομα του συζύγου), και τι χαρτιά χρειάζομαι για την μεταβίβαση;
  Ευχαριστώ πολύ.
  Άσπα Ακτύπη

Leave a reply