Δικηγόρος με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

Δικηγόρος με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Δικαίου.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό συνεργατών σε διάφορους τομείς του δικαίου, διασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, συμβουλευτικής και μαχόμενης δικηγορίας. Στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρείας και των αυξημένων απαιτήσεων, αναζητούμε έναν νέο συνεργάτη, δικηγόρο, με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο, για οργάνωση και εποπτεία του εμπορικού τμήματος.

Περιγραφή Θέσης:

•       Σχολιασμός κάθε φύσεως συμβάσεων
•       Δημιουργία, σύνταξη και έλεγχος συμβάσεων πάσης φύσεως
•       Παροχή ολοκληρωμένωv και αξιόπιστων νομικών συμβουλών σε ευρύ φάσμα δικαίου
•       Σύσταση εταιριών κάθε τύπου (Α.Ε., ΙΚΕ, ΕΠΕ κλπ.)
•       Κατοχύρωση σημάτων (trademarks) σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
•       Προστασία σημάτων (domain names)
•       Ζητήματα συμμόρφωσης με το νέο κανονισμό GDPR- Διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν στη νομοθεσία περί διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)
•       Εξαγορές, συγχωνεύσεις και απορροφήσεις εταιρειών (με προηγουμένη διενέργεια ‘due diligence’)
•       Εξυγίανση ή πτώχευση εταιρειών
•       Αθέμιτος ανταγωνισμός
•       Αναδιάρθρωση οφειλών εταιρειών, διαμεσολάβηση με τραπεζικά ιδρύματα, κατάθεση αιτήσεων εξυγίανσης ή πτώχευσης

Απαραίτητα προσόντα:

•       Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στη Νομική
•       Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ευρύτερο πεδίο Εμπορικού Δικαίου
•       Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών στο Εμπορικό Δίκαιο
•       Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Excel, καλή γνώση Outlook, Word, Internet
•       Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (C1)

Επιθυμητά προσόντα:

•       Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο ευρύτερο πεδίο Εμπορικού Δικαίου

Απαιτούμενες δεξιότητες:

•       Οργανωτικές, διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
•       Αποτελεσματικότητα σε συνθήκες πίεσης και καθορισμένων προθεσμιών
•       Ομαδικό πνεύμα

Παρέχονται:

•       Μισθός ανάλογoς προσόντων
•       Δυναμικό / ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•       Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό.

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές δεν θα ληφθούν υπόψη, e- mail: career@apostolidislawfirm.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210-3619650 ή 210-3610116,  09:00-17:00