ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΥΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ των αμοιβών δικαστικών επιμελητών που ισχύει από 16 Μαρτίου 2016 (Φ.Ε.Κ. 709 τ. Β΄ / 16.03.2016). Για κάθε μία επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης η αμοιβή ανέρχεται σε:

• τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €) από 0 έως και το 12ο χλμ. (Α΄ Ζώνη)

• πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) από το 12ο έως και το 32ο χλμ. (Β΄ Ζώνη)

• εβδομήντα τρία ευρώ (73,00 €) από το 32ο έως και το 62ο χλμ. (Γ΄ Ζώνη)

• ενενήντα πέντε ευρώ (95,00 €) από το 62ο και άνω χλμ. (Δ΄ Ζώνη).

Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή είναι αυτή της Δ΄ Ζώνης, υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων, με εξαίρεση τη νήσο Σαλαμίνα, που τοποθετείται στη Β΄ Ζώνη.

Δείτε το ΦΕΚhttp://odee.gr/files/fek_709_b_diorthothikes_amoives.pdf