Δύο σημαντικότατες εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Εκλογών της 26 Μαΐου/2 Ιουνίου 2019

Συγκεκριμένα με την υπ” αριθμ. 33/14.05.2019 εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 ενώ με την υπ” αριθμ. 34/14.05.2019 με τίτλο «∆ιενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δηµοτικών και κοινοτικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019″  και η οποία χωρίζεται σε τρία μέρη,  παρέχονται στο πρώτο µέρος πληροφορίες για την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών, για τον αριθµό των εκλεγοµένων µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, καθώς και για το δικαίωµα του εκλέγειν, στο δεύτερο µέρος προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες και οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, αµέσως µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της ψηφοφορίας ενώ στο τρίτο µέρος επισηµαίνονται τα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας, όπως λ.χ. ο τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εκλογών.

Σηµειώνεται ότι όπου παρακάτω αναφέρεται ο «Αντιπεριφερειάρχης», ειδικώς για την Περιφέρεια Αττικής νοείται ο Περιφερειάρχης Αττικής. Μετά το κείµενο της εγκυκλίου ακολουθεί Παράρτηµα µε τους σχετικούς νόµους και Υπουργικές αποφάσεις.

Δείτε τις εγκυκλίους στα συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία:
egk-34-36857-14052019
egk-34-36857-14052019 (363 kB)
egk33-36735-14052019
egk33-36735-14052019 (224 kB)