ΔΣΑ: Εγχειρίδιο δικηγόρων για την ψηφιακή πλατφόρμα MyData

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΔΣΑ. Την επιμέλεια του έχουν ο υπεύθυνος  φορολογικών θεμάτων ΔΣΑ κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο φοροτεχνικός σύμβουλος ΔΣΑ κ. Χρήστος Κρίγκας.

Το παρόν εγχειρίδιο θα επικαιροποιείται σε κάθε τροποποίηση του νόμου που αφορά την εφαρμογή του myData.

 

Φεβρουάριος 2023
A.  ΒΑΣΙKEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ              ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ myDATA

 

 1. Ποια τα δεδομένα που διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Δικηγόροι;

Απάντηση___________________________________________________________                                                                                                                                   

Οι Δικηγόροι στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητας τους, εκδίδουν είτε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με Επιχειρήσεις – B2B  ή  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με Πελάτες Ιδιώτες – B2. Kατά την άσκηση κάθε είδους ένδικου μέσου, καθώς και για την παράσταση σε κάθε είδους δίκη, προβλέπεται για τους Δικηγόρους η κατάθεση του Γραμματίου Προκαταβολής. Στο εν λόγω Γραμμάτιο

περιλαμβάνονται το ποσό της Αμοιβής, το ποσό της Προκαταβολής Φόρου 15%, καθώς και το ποσό των κρατήσεων. Το σύνολο των κρατήσεων αποτελεί έξοδο για τον Δικηγόρο και καταχωρίζεται στο σκέλος των εξόδων στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία. Το ποσό που αφορά τον ΕΦΚΑ καταχωρίζεται συνολικά στο σκέλος των εξόδων, όταν εκδίδεται η σχετική βεβαίωση από τον εν λόγω Ασφαλιστικό Οργανισμό ή μηνιαία με την ειδοποίηση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών.

Για την καταχώρηση  των εξόδων σε απάντηση κυρίως ποια έξοδα καταχωρούμε στα λογιστικά βιβλία αναφέρουμε τον γενικό κανόνα ότι επιτρέπεται η έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (παραγωγικότητα δαπάνης), ότι αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, τέλος εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά (παραστατικό εξόδου).

Στην περίπτωση εξόδων που διενεργούνται για λογαριασμό είτε Επιχείρησης, είτε Πελάτη Ιδιώτη και πληρώνονται από τον Δικηγόρο π.χ. για φωτοτυπίες κ.α., τα σχετικά παραστατικά εξόδων λιανικής λαμβάνονται από τον Δικηγόρο και παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο πελάτη προκειμένου να εξοφληθούν. Για σκοπούς απεικόνισης στο παραστατικό του Δικηγόρου, δύναται να αναφέρονται στα σχόλια αυτού ως λοιπά έξοδα. Τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν μέρος της Αμοιβής, δεν περιλαμβάνονται στο παραστατικό για σκοπούς Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ, και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα για τον Δικηγόρο.

Επιπρόσθετα και μία φορά τον χρόνο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος καταβάλει στους Δικηγόρους –μέλη του, Μέρισμα και εκδίδει Βεβαίωση Καταβολής Μερίσματος. Το εν λόγω Μέρισμα αποτελεί ακαθάριστο έσοδο για τον Δικηγόρο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΦΠΑ, καταχωρίζεται στα τηρούμενα βιβλία του στο σκέλος των εσόδων και συναθροίζεται με τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα του.

Το ζητούμενο είναι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων που απεικονίζεται στα βιβλία των δικηγόρων, να χαρακτηριστεί και να διαβιβαστεί ώστε να εμφανίζονται στις περιοδικές του ΦΠΑ και στους κωδικούς του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης.

 1. Για τις ανωτέρω συναλλαγές έκδοσης εσόδων ποια παραστατικά myDATA κάνει χρήση ο Δικηγόρος;

Απάντηση___________________________________________________          

Για τις παραπάνω υπηρεσίες εσόδων οι Δικηγόροι διαβιβάζουν τους κάτωθι Τύπους Παραστατικών:

2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας - Α1 για τις συναλλαγές με Επιχειρήσεις

ημεδαπής.

2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών της κατηγορίας - Α1 για τις συναλλαγές με Επιχειρήσεις από χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών της κατηγορίας - Α1 για τις

συναλλαγές με Επιχειρήσεις Τρίτης χώρας.

11.2 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α2 για τις συναλλαγές με Πελάτες Ιδιώτες, ημεδαπής, χώρας Ε.Ε. και Τρίτων Χωρών.

11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο της κατηγορίας Α2 για την περίπτωση του Μερίσματος που λαμβάνουν οι Δικηγόροι από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο και 5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο της κατηγορίας - Α1 για συναλλαγές με Επιχειρήσεις, στην περίπτωση συναλλαγών που δεν τιμολογήθηκαν σωστά.

11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής της κατηγορίας Α2 για συναλλαγές με Πελάτες Ιδιώτες, ομοίως στην περίπτωση συναλλαγών που δεν τιμολογήθηκαν σωστά.

 1. Υπάρχει υποχρέωση να εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο την ίδια ημέρα με την έκδοση του γραμματίου προείσπραξης; Είναι δύο διαφορετικές έννοιες ο χρόνος έκδοσης του φορολογικού στοιχείου με τον χρόνο διαβίβασης;

Απάντηση___________________________________________________________         

Οι υποχρεώσεις της πλατφόρμας MyData αφορούν τη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ και όχι τον χρόνο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, ο οποίος ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ). Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ. 11 παρ. 2 περίπτωση α του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου

μήνα της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Σύμφωνα με το αρ. 13 περίπτωση β του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

Αποκλειστικά και μόνο δηλαδή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.3226/2004 (Α'24), ΑΑΔΕ Ε.2095/2019, το φορολογικό παραστατικό εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), που ρυθμίζουν τον χρόνο έκδοσής του.
Ο χρόνος διαβίβασης καθορίζεται από τις τροποποιήσεις της 1138/2020, ενώ ο χρόνος έκδοσης καθορίζεται από τις διατάξεις του 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 1. Τα Τιμολόγια και οι ΑΠΥ καταχωρίζονται μόνο στο myDATA ή υπάρχει παράλληλη υποχρέωση τήρησης βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα;

Απάντηση___________________________________________________________         

Η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA δεν υποκαθιστά την υποχρέωση τήρησης βιβλίων σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (ΕΛΠ). Πρόκειται για διαφορετικά νομοθετήματα, από τα οποία απορρέουν διαφορετικές νομικές υποχρεώσεις άρα οι δικηγόροι συνεχίζουν να τηρούν τα βιβλία που τηρούν έως σήμερα.

 1. Είναι υποχρεωτική η αρίθμηση των παραστατικών εσόδων (Τ.Π.Υ – Α.Π.Υ.) και λοιπών στοιχείων; Πρέπει να είναι συνεχής η αρίθμηση;

Απάντηση___________________________________________________________         

Η αρίθμηση των παραστατικών σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική συνεχής και μοναδική.

 1. Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή επιτρέπεται και η έκδοση χειρόγραφων τιμολογίων και ΑΠΥ;

Απάντηση___________________________________________________________         

Σύμφωνα με την Α. 1138/2020, όπως ισχύει, η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι υποχρεωτική. Οι επιχειρήσεις, που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, και το προηγούμενο φορολογικό έτος είτε έχουν εκδώσει έως 50 τιμολόγια (συναλλαγές με επιχειρήσεις), είτε έχουν ακαθάριστα έσοδα έως 50.000€, μπορούν να εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα και να τα καταχωρίζουν στη συνέχεια στην Ειδική Φόρμα Καταχώρισης τις ΑΑΔΕ, που αποτελεί το 3ο κανάλι διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Οι επιχειρήσεις, που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το προηγούμενο φορολογικό έτος έχουν εκδώσει έως 50 τιμολόγια (συναλλαγές με επιχειρήσεις), ομοίως μπορούν να εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα και να τα καταχωρίζουν στην Ειδική Φόρμα Καταχώρισης τις ΑΑΔΕ.

Μπορεί να επιλεγεί και ο συνδυασμός χειρόγραφων ΑΠΥ-Τιμολογίων και η έκδοση με το timologio, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται με διαφορετική σειρά παραστατικών, δηλ. άνευ σειράς ή σειρά Α.

 1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών. Είναι και οι δυο υποχρεωτικές;

Απάντηση___________________________________________________________                  

Η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι η “δηλωτική” υποχρέωση, που αναλύεται διεξοδικά στην Α. 1138/2020. Ειδικότερα, όλες οι επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν δεδομένα για τα παραστατικά που εκδίδουν, για τα παραστατικά που λαμβάνουν και για τις εγγραφές τακτοποίησης

εσόδων - εξόδων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι νέος τρόπος έκδοσης παραστατικών και αφορά μόνο σε ένα από τα 5 κανάλια ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα my DATA (σημειώνεται ότι υπάρχουν 5 κανάλια διαβίβασης στο myData, αλλά δεν αφορούν όλα στους δικηγόρους). Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτικά μόνο μέσω πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (που δεν πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση χρήσης προγράμματος για έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου ERP, το οποίο ήδη χρησιμοποιούν αρκετοί δικηγόροι, ή με την έκδοση τιμολογίου μέσω της

εφαρμογής timologio).

 1. Από πότε γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση εξόδων;

Απάντηση___________________________________________________________         

Από την 01/01/2022 για όλες τις επιχειρήσεις.

 1. Τι διαφορά έχει η πλατφόρμα myDATA και η εφαρμογή timologio;

Απάντηση___________________________________________________________         

H πλατφόρμα myDATA είναι η ψηφιακός χώρος, όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες για τα παραστατικά εσόδων και εξόδων κάθε υπόχρεης οντότητας. Διευκρινίζεται ότι δηλώνονται και αποθηκεύονται οι πληροφορίες για τα παραστατικά και όχι αυτά καθ’ αυτά τα παραστατικά. Η εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ εξυπηρετεί την ταυτόχρονη έκδοση παραστατικών (Τ.Π.Υ. -Α.Π.Υ.), καθώς και τη διαβίβαση δεδομένων εσόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Εξυπηρετεί, δηλαδή, και τις δυο ανάγκες φορολογικής συμμόρφωσης, ήτοι τόσο την έκδοση παρατατικού όσο και τη διαβίβασή του. Ειδικότερα, η διαφορά της εφαρμογής timologio με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι ότι η εφαρμογή timologio αποτελεί το 5ο κανάλι διαβίβασης δεδομένων (υπάρχουν, δηλαδή, άλλοι 4 τρόποι να ανεβούν στην πλατφόρμα οι πληροφορίες των παραστατικών εσόδων και εξόδων), ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA υποδέχεται δεδομένα από 5 κανάλια διαβίβασης για την ψηφιακή απεικόνιση τους στο Αναλυτικό και Συνοπτικό Βιβλίο. Επισημαίνεται ότι η χρήση της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ είναι δωρεάν.

 1. Η επιλογή “Εγγραφή στο myDATA REST API” πότε αφορούν σε έναν Δικηγόρο ή μια Δικηγορική Εταιρεία;

Απάντηση___________________________________________________________        

 Η “Εγγραφή στο myDATA REST API” αφορά στους Δικηγόρους και στις Δικηγορικές Εταιρείες στην περίπτωση, που επιλέξουν ή έχουν την υποχρέωση βάσει των ορίων χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης (πάνω από 50 τιμολόγια – πάνω από 50.000 ευρώ Ακαθάριστα Έσοδα για απλογραφικούς και πάνω 50 τιμολόγια για διπλογραφικούς) να χρησιμοποιούν για την έκδοση παραστατικών εσόδων

(Τ.Π.Υ. – Α.Π.Υ.), Λογισμικό Πρόγραμμα ERP (Εμπορικό), δηλαδή το δεύτερο κανάλι διαβίβασης. Η διαβίβαση δεδομένων μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης πραγματοποιείται μόνο την με χρήση κωδικών πρόσβασης TAXISnet.

 1. Με ποιο τρόπο o Δικηγόρος αποκτά πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα και τι μπορεί να κάνει o Δικηγόρος στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Απάντηση___________________________________________________________         

Στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, o Δικηγόρος αποκτά πρόσβαση μέσω της διεύθυνσης https://www.aade.gr/mydata  και από εκεί μπορεί να δεί το Συνοπτικό Βιβλίο της επιχείρησής του, να επιλέξετε την Αναζήτηση Παραστατικών και να προβάλει τα στοιχεία των τιμολογίων που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και αφορούν την επιχείρησή του ώστε να τα χαρακτηρίσει και να τα διαβιβάσει, και να χρησιμοποιήσετε την Ειδική φόρμα καταχώρησης για να εισάγει τα παραστατικά εσόδων και εξόδων.

Μέσω  της Φόρμας Εγγραφής μπορείτε να αποκτήσετε τη δυνατότητα εκτέλεσης κλήσεων στο myDATA REST API την διεπαφή που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ για την διαβίβαση των παραστατικών, ενώ μπορείτε να εγγραφείτε στο timologio, την εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την έκδοση και διαβίβαση των παραστατικών της επιχείρησης σας.

Επιπλέον μπορείτε να δηλώσετε την αποκλειστική έκδοση και την αποδοχή λήψης στοιχείων μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

- Με την ένδειξη «Εισαγωγή Παραστατικού» o Δικηγόρος μπορεί να καταχωρίσει με τη μορφή σύνοψης τα παραστατικά εσόδων και εξόδων, ακολουθώντας την παρακάτω σειρά επιλογών:

- Με την ένδειξη «Αναζήτηση Παραστατικών» o Δικηγόρος μπορεί να αναζητήσει τα παραστατικά που καταχώρισε και έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

- Με την ένδειξη «Εγγραφή στο myDATA REST API» o Δικηγόρος μπορεί να πάρει κωδικό, στην περίπτωση που είτε έχει την υποχρέωση, είτε επιλέξει να διαβιβάζει τα δεδομένα του με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι καταχωρητικά από την Ειδική Φόρμα Καταχώρισης.

- Με την ένδειξη «Δηλώσεις ηλεκτρονικής έκδοσης τιμολογίων μέσω Παρόχου» στην περίπτωση, που o Δικηγόρος επιλέξει την ηλεκτρονική τιμολόγηση ως Εκδότης, κάνει σύμβαση με Πάροχο Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και έχει την υποχρέωση να υποβάλει ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να λάβει και τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 71ΣΤ του

ν.4172/2013 και την Α.1258/2020. Στην περίπτωση του Λήπτη ηλεκτρονικών τιμολογίων δίνεται η επιλογή να δηλωθεί η πρόθεση λήψης του, μέσω της οποίας μειώνεται ο χρόνος παραγραφής από τα πέντε στα τέσσερα έτη, για το 2020, 2021 και2022.

- Με την ένδειξη «Εγγραφή στο timologio» μπορεί ο Δικηγόρος να πάρει κωδικό στην περίπτωση που επιλέξει να εκδίδει και να διαβιβάζει τα παραστατικά εσόδων του (Τ.Π.Υ. – Α.Π.Υ.) από την εφαρμογή timologio. Ειδικά για τους Δικηγόρους έχει αναρτηθεί ειδικός οδηγός παραμετροποίησης και χρήσης της εφαρμογής.

 1. Τι είναι και πως ενημερώνεται το Συνοπτικό Βιβλίο;

Απάντηση___________________________________________________________         

Στο Συνοπτικό Βιβλίο απεικονίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση αναφορικά με:

 1. Τα αποκτηθέντα εισοδήματα με το φόρο που προκύπτει μετά την εκκαθάριση
 2. Τις εκροές – εισροές Φ.Π.Α. με το φόρο που προκύπτει (χρεωστικό – πιστωτικό)
 3. Τους φόρους παρακράτησης
 4. Τους λοιπούς φόρους
 5. Τα τέλη χαρτοσήμου
 6. Τα λοιπά τέλη
 7. Κρατήσεις

Το σύνολο των εξόδων των δικηγόρων.

Το Συνοπτικό Βιβλίο ενημερώνεται αυτοματοποιημένα μέσω των διαβιβάσεων, που διενεργούν οι επιχειρήσεις, από τα κανάλια διαβίβασης.

 1. Ποια παραστατικά διαβιβάζονται αναλυτικά ένα - ένα και ποια πρέπει να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά;

Απάντηση___________________________________________________________        

 Όλα τα παραστατικά, που εκδίδουν και λαμβάνουν οι Δικηγόροι, πρέπει να διαβιβαστούν αναλυτικά ένα - ένα. Περιπτώσεις, που επιτρέπεται η συγκεντρωτική διαβίβαση δεδομένων, είναι οι εξής:

 1. Μικροέξοδα λιανικής με ΑΦΜ Εκδότη 000000000, υποχρεωτικά εντός της φορολογικής περιόδου ΦΠΑ, στην οποία αφορούν π.χ. βενζίνες, γραφική ύλη κ.α. (Τύποι Παραστατικών 13.1 έως 13.31)
 2. Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Τύποι Παραστατικών 17.2 έως 17.6). Η εγγραφή μισθοδοσίας διαβιβάζεται υποχρεωτικά, ανά μήνα, με Τύπο Παραστατικού 17.1 Μισθοδοσία.
 1. Τι είναι ο “χαρακτηρισμός συναλλαγών”, ποια είναι τα είδη αυτού και πώς γίνεται;

Απάντηση___________________________________________________________         

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Α. 1138/2020, ως «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών» ορίζεται η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν, δηλαδή να προσαρμόζουν τα δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων(ΦΠΑ και Ε3), καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.

Στην περίπτωση, που η επιχείρηση χρησιμοποιεί την Ειδική Φόρμα Καταχώρισης της πλατφόρμας myData για την καταχώρηση των παραστατικών, που εκδόθηκαν χειρόγραφα, ο χαρακτηρισμός συναλλαγών γίνεται σύμφωνα με τις επιλογές, που δίνει η φόρμα ανά περίπτωση συναλλαγής και ανά Τύπο Παραστατικού.

 1. Όταν ο Δικηγόρος χρησιμοποιεί την εφαρμογή timologio γίνεται αυτόματα χαρακτηρισμός συναλλαγών;

Απάντηση___________________________________________________________         

Ναι. Στην περίπτωση χρήσης της εφαρμογής timologio, η επιχείρηση εκδίδει παραστατικό και διαβιβάζει δεδομένα εσόδων με σύνοψη και χαρακτηρισμό συναλλαγών (καθώς και χαρακτηρισμό ΦΠΑ και χαρακτηρισμό Ε3) σε πραγματικό χρόνο. Πριν τη χρήση της απαιτείται η λήψη κωδικών και η σχετική παραμετροποίηση,με την παραμετροποίηση θα υπάρχουν προεπιλεγμένοι από τον φορολογούμενο χαρακτηρισμοί, τους οποίους δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να επαναλάβει και θα συμπληρώνει μόνο τα στοιχεία της συναλλαγής.

 1. Πως εντοπίζουμε τα παραστατικά του εκδότη που αφορούν τον δικηγόρο λήπτη και ποια τα βήματα για τον χαρακτηρισμό και διαβίβαση?

Απάντηση____________________________________________________

Από την αναζήτηση και χαρακτηρισμός παραστατικών επιλέγεται:

 • Κατάσταση Παραστατικού: Μη Χαρακτηρισμένο και Ρόλος: Λήπτης
 • Επιλέγεται ο Χαρακτηρισμός Εξόδου και στη γραμμή σύνοψης γίνεται ο χαρακτηρισμός του εξόδου
 • Οριστικοποίηση παραστατικού.
 1. Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή timologio;

Απάντηση___________________________________________________________         

Την εφαρμογή timologio μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όλες οι επιχειρήσεις χωρίς περιορισμό και για συναλλαγές με επιχειρήσεις (Β2Β) - π.χ. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και για συναλλαγές με πελάτες ιδιώτες (B2C), π.χ. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι η διάκριση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εκδίδουν πάνω από 50 τιμολόγια και έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000€ και στις λοιπές επιχειρήσεις δεν παίζει ρόλο για τη χρήση της εφαρμογής timologio.

 1. Η εφαρμογή timologio χρησιμοποιείται και για τα έσοδα και για τα έξοδα;

Απάντηση___________________________________________________________            

Η εφαρμογή timologio χρησιμοποιείται μόνο για έκδοση και ταυτόχρονη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών εσόδων. Τα έξοδα διαβιβάζονται είτε από το Λογιστικό Πρόγραμμα ERP του Λογιστή της επιχείρησης μέσω εξουσιοδότησης, είτε μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης από την ίδια την επιχείρηση και μόνο όταν έχει τα όρια (50 τιμολόγια – 50.000 Ακαθάριστα έσοδα για απλογραφικά

και 50 τιμολόγια για διπλογραφικά). Η διαβίβαση εξόδων μέσω Λογιστή είναι υποχρεωτική στην περίπτωση, που η επιχείρηση εμπίπτει στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. (με πρόσφατες διατάξεις είναι

 1. Επιχείρηση, που έχει επιλέξει άλλο τρόπο διαβίβασης, π.χ. Λογισμικό Πρόγραμμα ERP τιμολόγησης ιδιωτικής εταιρείας, μπορεί να χρησιμοποιήσει επιπροσθέτως την εφαρμογή timologio;

Απάντηση___________________________________________________________         

Ναι.

 1. Αν ο Δικηγόρος, που χρησιμοποιεί την εφαρμογή timologio, επιλέξει να μην τη χρησιμοποιεί πια, πρέπει να υποβάλει στην ΑΑΔΕ σχετική γνωστοποίηση;

Απάντηση___________________________________________________________         

Όχι. Η επιχείρηση, που χρησιμοποιεί την εφαρμογή timologio, μπορεί να σταματήσει να τη χρησιμοποιεί χωρίς να έχει την υποχρέωση σχετικής γνωστοποίησης στην ΑΑΔΕ.

 1. Πώς αποκτά πρόσβαση ο Δικηγόρος στην εφαρμογή timologio;

Απάντηση___________________________________________________________         

Στην εφαρμογή timologio υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης μέσω του link

https://www.aade.gr/timologio. Η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει τους οδηγούς χρήσης και τα σχετικά βίντεο. Από το πεδίο «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» η επιχείρηση αποκτά πρόσβαση με τους κωδικούς taxis για να πάρει κωδικό

πρόσβασης. Με τη χρήση των οδηγών και των βίντεο (θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένα από την ΑΑΔΕ) ο Δικηγόρος μπορεί να παραμετροποιήσει την εφαρμογή timologio στις δικές του ανάγκες για την έκδοση παραστατικών.

 1. Ποιο κανάλι διαβίβασης μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δικηγόρος από την ΑΑΔΕ για την έκδοση και διαβίβαση παραστατικών εσόδων (Τ.Π.Υ. – Α.Π.Υ.) με ηλεκτρονικό τρόπο και ποιο κανάλι για την καταχώριση και διαβίβαση των παραστατικών εσόδων (Τ.Π.Υ. – Α.Π.Υ.), που εκδόθηκαν χειρόγραφα;

Απάντηση___________________________________________________________         

Ο Δικηγόρος, για την έκδοση και διαβίβαση παραστατικών εσόδων (Τ.Π.Υ. – Α.Π.Υ.), μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ ή εμπορικό πρόγραμμα ERP. Για την καταχώριση και διαβίβαση των παραστατικών εσόδων (Τ.Π.Υ. – Α.Π.Υ.), που εξέδωσε χειρόγραφα, μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ειδική Φόρμα Καταχώρισης της ΑΑΔΕ.

 1. Αν ο εκδότης έχει περισσότερες δραστηριότητες, π.χ. Δικηγόρος και εκπαιδευτής σεμιναρίων ή μεταφραστής, τί δηλώνει στα στοιχεία της επιχείρησής του στο παραστατικό εσόδου που εκδίδεται;

Απάντηση___________________________________________________________         

Σε κάθε περίπτωση, στα παραστατικά που εκδίδονται ,στα στοιχεία του Εκδότη αναγράφεται τουλάχιστον η δραστηριότητα, στην οποία αφορά τη συναλλαγή. Στην περίπτωση, που αυτό δεν είναι δυνατό και αναγράφεται η κύρια δραστηριότητα, η επιχείρηση δύναται να αναγράψει τη δευτερεύουσα δραστηριότητα, που σχετίζεται με την συναλλαγή, στα σχόλια του παραστατικού.

 1. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο χαρακτηρισμός εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων;

Απάντηση___________________________________________________________         

Ο χαρακτηρισμός εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στην περίπτωση έκδοσης παραστατικού, στο οποίο περιέχονται ποσά, τα οποία δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Ο Δικηγόρος περιλαμβάνει τα ποσά αυτά στα παραστατικά που εκδίδει, αλλά δεν φορολογείται επιπλέον με την αναγραφή τους σε αυτά.

Β. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myDATA                                         ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 1. Πως διαβιβάζεται το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών;

Απάντηση___________________________________________________________         

Τύπος Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής.

Χαρακτηρισμός εσόδου Έσοδα από παροχή category 1_3

Χαρακτηρισμός Ε3_561_001 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές

 

 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αμοιβή ίση με το γραμμάτιο προκαταβολής

Στους Φόρους παραστατικού στην ειδική φόρμα καταχώρησης εισάγονται οι κρατήσεις και η προκαταβολή φόρου 15%  ως εξής:
Κρατήσεις (Τύπος Φόρου: Κρατήσεις, Υποκείμενη Αξία: το ποσό κρατήσεων, αλλά στο πεδίο Ποσό εισάγεται 0)
Προκαταβολή φόρου 15% (Τύπος Φόρου: Φόροι Παρακρ., Κατηγορία φόρου: Προκαταβολή Φόρου Δικηγόρων (15%), Υποκείμενη Αξία: το ποσό της προκαταβολής, αλλά στο πεδίο Ποσό εισάγεται χειροκίνητα 0).

 • Έκδοση ΤΠΥ – Αμοιβή μεγαλύτερη από το γραμμάτιο προκαταβολής και μικρότερη των 300 ευρώ.

Στους Φόρους παραστατικού στην ειδική φόρμα καταχώρησης  εισάγονται οι κρατήσεις και η προκαταβολή φόρου 15%  ως εξής:
Κρατήσεις (Τύπος Φόρου: Κρατήσεις, Υποκείμενη Αξία: το ποσό κρατήσεων, αλλά στο πεδίο Ποσό εισάγεται 0)
Προκαταβολή φόρου 15% (Τύπος Φόρου: Φόροι Παρακρ., Κατηγορία φόρου: Προκαταβολή Φόρου Δικηγόρων (15%), Υποκείμενη Αξία: το ποσό της προκαταβολής, αλλά στο πεδίο Ποσό εισάγεται χειροκίνητα 0)

 • Έκδοση ΤΠΥ – αμοιβή μεγαλύτερη από το γραμμάτιο προκαταβολής και άνω των 300 ευρώ.

Στους Φόρους παραστατικού στην ειδική φόρμα καταχώρησης  εισάγονται παρακρατούμενος φόρος 20%, οι κρατήσεις και η προκαταβολή φόρου 15%  ως εξής:
Παρακρατούμενος φόρος: Τύπος Φόρου: Φόροι Παρακρ., Κατηγορία φόρου: Παρακράτηση φόρου από πρώην ελευθέρια επαγγέλματα (20%), Υποκείμενη Αξία: το ποσό της επιπλέον αμοιβής και στο πεδίο Ποσό συμπληρώνεται αυτόματα το ποσό)
Κρατήσεις (Τύπος Φόρου: Κρατήσεις, Υποκείμενη Αξία: το ποσό κρατήσεων, αλλά στο πεδίο Ποσό εισάγεται 0)
Προκαταβολή φόρου 15% (Τύπος Φόρου: Φόροι Παρακρ., Κατηγορία φόρου: Προκαταβολή Φόρου Δικηγόρων (15%), Υποκείμενη Αξία: το ποσό της προκαταβολής, αλλά στο πεδίο Ποσό εισάγεται χειροκίνητα 0).

Σέ όλες τις ανωτέρω διαβιβάσεις διευκρινίστηκε από τα στελέχη της ΑΑΔΕ ότι μπορεί ο δικηγόρος για λόγους διευκόλυνσης να μην κάνει την εγγραφή των κρατήσεων η του φόρου προκαταβολής στα παραστατικά των εσόδων.

 1. Πως διαβιβάζεται η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών;

Απάντηση___________________________________________________________         

Τύπος Παραστατικού 11.2 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

Χαρακτηρισμός εσόδου Έσοδα από παροχή category 1_3

Χαρακτηρισμός Ε3_561_003 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λιανικές ιδιωτική πελατεία.

 • Έκδοση ΑΠΥ – αμοιβή ίση με γραμμάτιο προκαταβολής.

Στους Φόρους παραστατικού στην ειδική φόρμα καταχώρησης   εισάγονται οι κρατήσεις και η προκαταβολή φόρου 15%  ως εξής: Κρατήσεις (Τύπος Φόρου: Κρατήσεις, Υποκείμενη Αξία: το ποσό κρατήσεων, αλλά στο πεδίο Ποσό εισάγεται 0)
Προκαταβολή φόρου 15% (Τύπος Φόρου: Φόροι Παρακρ., Κατηγορία φόρου: Προκαταβολή Φόρου Δικηγόρων (15%), Υποκείμενη Αξία: το ποσό της προκαταβολής, αλλά στο πεδίο Ποσό εισάγεται χειροκίνητα 0)

 • Έκδοση ΑΠΥ – αμοιβή μεγαλύτερη από το γραμμάτιο προκαταβολής

Στους Φόρους παραστατικού στην ειδική φόρμα καταχώρησης εισάγονται οι κρατήσεις και η προκαταβολή φόρου 15%  ως εξής:
Κρατήσεις (Τύπος Φόρου: Κρατήσεις, Υποκείμενη Αξία: το ποσό κρατήσεων, αλλά στο πεδίο Ποσό εισάγεται 0)
Προκαταβολή φόρου 15% (Τύπος Φόρου: Φόροι Παρακρ., Κατηγορία φόρου: Προκαταβολή Φόρου Δικηγόρων (15%), Υποκείμενη Αξία: το ποσό της προκαταβολής, αλλά στο πεδίο Ποσό εισάγεται χειροκίνητα 0).

Σέ όλες τις ανωτέρω διαβιβάσεις διευκρινίστηκε από τα στελέχη της ΑΑΔΕ ότι μπορεί ο δικηγόρος για λόγους διευκόλυνσης να μην κάνει την εγγραφή των κρατήσεων η του φόρου προκαταβολής στα παραστατικά των εσόδων.

 1. Πως διαβιβάζονται δικηγορικές υπηρεσίες που παρέχονται σε Επιχείρηση, είτε από χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από Τρίτη Χώρα.;

Απάντηση___________________________________________________________                

Τύπος Παραστατικού είτε 2.2 – Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη από χώρα εντός της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε 2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη Τρίτης χώρας.

Χαρακτηρισμός εσόδου Έσοδα από παροχή category 1_3

Χαρακτηρισμός είτε Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές (κωδ._005) στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη από χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

είτε Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Εξωτερικού Τρίτες Χώρες (κωδ._006) στην περίπτωση Επιχείρησης Λήπτη Τρίτης χώρας.

 1. Με ποιους χαρακτηρισμούς διαβιβάζονται έσοδα που αφορούν επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις.

Απάντηση___________________________________________________________         

Ο χαρακτηρισμός εσόδων στην περίπτωση που δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα είναι με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-), με κωδ. είτε E3_596 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις, είτε E3_597 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών, είτε μη συσχετιζόμενο με κωδικό Ε3.

Στην περίπτωση που ο χαρακτηρισμός εσόδων επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, ο χαρακτηρισμός εσόδων είναι με 1.5 Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-), με κωδ. είτε Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα, είτε Ε3_570 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη. Ο χαρακτηρισμός ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση είναι με κατ. 7 [0%] και επιλογή 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ.

 1. Με ποιους χαρακτηρισμούς διαβιβάζονται έσοδα που αφορούν το μέρισμα του δικηγορικού συλλόγου.;

Απάντηση___________________________________________________________         

Είδος Παραστατικού  Παραστατικό Λιανικής

Τύπος Παραστατικού 11.3 Απλοποιημένο τιμολόγιο

Χαρακτηρισμός εσόδου category 1_5 Λοιπά έσοδα/Κέρδη.

Χαρακτηρισμός Ε3_562 Λοιπά συνήθη έσοδα.

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ χωρίς συντελεστή ΦΠΑ, 0% άρθρο 22 του ΦΠΑ.

 1. Με ποιους χαρακτηρισμούς μπορεί να γίνουν διορθώσεις στα ποσά των εσόδων που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA;

Απάντηση___________________________________________________________         

 

 

Είδος Παραστατικού  Εγγραφές Οντότητας.

Τύπος Παραστατικού 17.3 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστ Βάση.

Χαρακτηρισμός εσόδου category 1_10 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων.

Χαρακτηρισμός Ε3_561 (Αναλόγως την κατηγορία εσόδου που αφορά).

 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

 1. Με ποιους χαρακτηρισμούς διαβάζονται τα δεδομένα εξόδων, που περιλαμβάνονται στα γραμμάτια προκαταβολής;

Απάντηση___________________________________________________________         

1.Τα έξοδα κατάθεσης δικογράφου και συγκεκριμένα το ΤΑΧΔΙΚ Κατάθεσης, ΤΑΧΔΙΚ Αντιγράφων, ΔΣΑ και κράτηση του Άρθρ. 29 ν 4596/2019 διαβιβάζονται ως εξής:

Είδος παραστατικού: Λήψη παραστατικών λιανικής

Τύπος Παραστατικού: είτε με 13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής /αλλοδαπής, είτε με 13.2 - Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής.

Χαρακτηρισμός εξόδων: 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+).

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ: με άρθρο απαλλαγής λοιπές εξαιρέσεις ΦΠΑ, 0% και δεν συσχετίζεται με κωδικό περιοδικής ΦΠΑ.

Χαρακτηρισμός: Ε3_585_016 Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ. 585 [Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016).

 1. Ο ΕΦΚΑ δεν διαβιβάζεται από το γραμμάτιο προκαταβολής, παρότι αναγράφεται σε αυτό. Το έξοδο αυτό διαβιβάζεται από τη μηνιαία αναφορά, που αποστέλλει ο ΕΦΚΑ ή καταχωρίζεται συνολικά όταν εκδίδεται η σχετική βεβαίωση από τον εν λόγω Ασφαλιστικό Οργανισμό, ως εξής:

Τύπος Παραστατικού 14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Χαρακτηρισμός εξόδων 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+).

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ  0% και δεν συσχετίζεται με κωδικό περιοδικής ΦΠΑ.

Χαρακτηρισμός Ε3_585_007 Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ.

585[Σύνολο]_Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων (κωδ._007).

 1. Πως διαβιβάζονται οι Λογαριασμοί ΔΕΚΟ;

Απάντηση___________________________________________________________        

 

 

 

 Τα έξοδα ΔΕΚΟ (ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών) διαβιβάζονται ως εξής:

Είδος παραστατικού: Παρ. εξαιρ. Οντότητας ημεδαπής/αλλοδαπής

Τύπος Παραστατικού 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια

(Δυναμικό).

1 η Γραμμή Σύνοψης Χαρακτηρισμός εξόδων με 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) για τα ποσά εξόδων που υπόκειται σε ΦΠΑ Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με κατ π.χ. 1, 24% για τα ποσά εξόδων που υπόκεινται σε ΦΠΑ και συσχετίζεται με τον κωδικό 361 της περιοδικής ΦΠΑ

 2 η Γραμμή Σύνοψης

Χαρακτηρισμός εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) για τα ποσά εξόδων που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

 Χαρακτηρισμός ΦΠΑ 0% για τα ποσά εξόδων που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό περιοδικής ΦΠΑ. 1 η και 2 η Γραμμή Σύνοψης

Χαρακτηρισμός Ε3_585_011 Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ. 585[Σύνολο]_Ενέργεια (κωδ._011) για τα έξοδα ενέργειας

Χαρακτηρισμός Ε3_585_012 Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ. 585[Σύνολο]_Ύδρευση (κωδ._012) για τα έξοδα ύδρευσης

Χαρακτηρισμός Ε3_585_013 Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ.

585[Σύνολο]_Τηλεπικοινωνίες (κωδ._013) για τα έξοδα τηλεπικοινωνιών

Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016) στην περίπτωση, που στα παραστατικά ΔΕΚΟ περιλαμβάνονται πιθανά λοιπά έξοδα.

 

 1. Πως διαβιβάζονται τα κοινόχρηστα;

Απάντηση___________________________________________________________        

 Τα έξοδα κοινοχρήστων διαβιβάζονται ως εξής:

Είδος παραστατικού: Λήψη παραστατικών λιανικής.

Τύπος Παραστατικού 13.3 - Κοινόχρηστα.

Χαρακτηρισμός εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+).

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ χωρίς συντελεστή ΦΠΑ, 0% για τα ποσά εξόδων που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό περιοδικής ΦΠΑ.

Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016).

 1. Πως διαβιβάζεται η δαπάνη μισθοδοσίας;

Απάντηση___________________________________________________________      

   Η δαπάνη μισθοδοσίας διαβιβάζεται ως εξής:

Είδος παραστατικού: Εγγραφές Οντότητας.

Τύπος Παραστατικού 17.1 Μισθοδοσία.

Χαρακτηρισμός εξόδων με 2.6 Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+).

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ χωρίς συντελεστή ΦΠΑ, πάντα 0% και δεν συσχετίζεται με κωδικό περιοδικής ΦΠΑ.

Χαρακτηρισμός Ε3_581_001 Παροχές σε εργαζόμενους Ζ2 - κωδ. 581[Σύνολο], Μικτές αποδοχές (κωδ._001)

Χαρακτηρισμός Ε3_581_002 Παροχές σε εργαζόμενους Ζ2 - κωδ. 581[Σύνολο], Εργοδοτικές εισφορές (κωδ._002)

Χαρακτηρισμός Ε3_581_003 Παροχές σε εργαζόμενους Ζ2 - κωδ. 581[Σύνολο], Λοιπές παροχές (κωδ._003)

 1. Πως διαβιβάζονται οι εισφορές σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ;

Απάντηση___________________________________________________________        

      Οι εισφορές σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ διαβιβάζονται ως εξής:

Είδος παραστατικού: Παρ. εξαιρ. Οντότητας ημεδαπής/αλλοδαπής

Τύπος Παραστατικού 14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.

Χαρακτηρισμός εξόδων 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+). Χαρακτηρισμός ΦΠΑ 0% και δεν συσχετίζεται με κωδικό περιοδικής ΦΠΑ.

Χαρακτηρισμός Ε3_585_007 Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2-κωδ.

585[Σύνολο]_Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων (κωδ._007).

 1. Πως διαβιβάζεται το ενοίκιο;

Απάντηση___________________________________________________________    

     Το έξοδο ενοικίου διαβιβάζεται ως εξής:

Είδος παραστατικού: Ειδικό στοιχείο έξοδο- Απόδειξη πληρωμής

Τύπος Παραστατικού 16.1 - Ενοίκιο.

Χαρακτηρισμός εξόδων με 2_5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+).

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ χωρίς συντελεστή ΦΠΑ, 0% για τα ποσά εξόδων που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό περιοδικής ΦΠΑ.

Χαρακτηρισμός Ε3_585_014 Ενοίκια έξοδα Ζ2 - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016).

 1. Πως διαβιβάζονται τα διάφορα έξοδα αμοιβές τρίτων;

Απάντηση___________________________________________________________    

     Τα διάφορα έξοδα παροχής τρίτων διαβιβάζονται ως εξής:

Τύπος Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής.

Χαρακτηρισμός εξόδων με 2.3 Λήψη Υπηρεσιών.

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας VAT_361.

Χαρακτηρισμός Ε3_585_009 Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής.

 1. Πως διαβιβάζονται τα διάφορα έξοδα αμοιβές τρίτων με παρακράτηση 20%

Απάντηση___________________________________________________________      

   Τα διάφορα έξοδα παροχής τρίτων με παρακράτηση 20% διαβιβάζονται ως εξής:

Τύπος Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής.

Χαρακτηρισμός εξόδων με 2.3 Λήψη Υπηρεσιών.

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας VAT_361.

Χαρακτηρισμός Ε3_585_009 Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής.

Κατηγορία φόρου Περίπτ. δ Αμοιβές συμβουλών Διοίκησης 20%.

 1. Πως διαβιβάζονται οι αγορές παγίων.

Απάντηση___________________________________________________________         

   Οι αγορές παγίων διαβιβάζονται ως εξής:

Τύπος Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης

Χαρακτηρισμός εξόδων με 2.7 Αγορές Παγίων

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ  Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών πάγια κωδ.362.

Χαρακτηρισμός Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (E3_882_001).

 1. Πως διαβιβάζονται οι αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών;

Απάντηση___________________________________________________________        

 

 

 Οι αποδείξεις Λιανικών συναλλαγών διαβιβάζονται ως εξής:

Είδος παραστατικού: Λήψη παραστατικών λιανικής.

Τύπος Παραστατικού: 13.2 - Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής

Χαρακτηρισμός εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+).

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ χωρίς συντελεστή ΦΠΑ, 0% για τα ποσά εξόδων που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό περιοδικής ΦΠΑ.

Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016).

 1. Πως διαβιβάζονται οι αγορές παγίων βάσει του 39α του ΦΠΑ;

Απάντηση___________________________________________________________              

  Οι αγορές παγίων βάσει του 39 διαβιβάζονται ως εξής:

Τύπος Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης

Χαρακτηρισμός εξόδων με 2.7 Αγορές Παγίων

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ  Λοιπές πράξεις λήπτη κωδ.366.

Χαρακτηρισμός Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (E3_882_001)

 1. Υπάρχει δυνατότητα μεταβολής χαρακτηρισμών μετά την διαβίβαση εσόδων-εξόδων;

Απάντηση___________________________________________________________            

   Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διορθώνει τους χαρακτηρισμούς εσόδων – εξόδων Ε3 που διαβίβασε, με τους σωστούς κωδικούς που υποβάλλονται στη ΔΦΕ_Ε3 διαβιβάζοντας Τύπους Παραστατικών 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση και 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση αυξάνοντας και μειώνοντας τους σχετικούς κωδικούς Ε3 για έσοδα και έξοδα (αντίθετα πρόσημα). Εναλλακτικά δύνανται να διαβιβάζουν και Τύπους Παραστατικών Πιστωτικών χωρίς την υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου, αλλά με τη διενέργεια της σχετικής λογιστικής εγγραφής τακτοποίησης είτε για την μείωση εσόδων είτε για τη μείωση εξόδων.

 

 

 

 

 

 

Γ.    ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
 1. Ποιοι οι χρόνοι διαβίβασης από 1/1/2023 των εσόδων;

Απάντηση___________________________________________________________         

ΕΣΟΔΑ

Παραθέτουμε αναλυτικά τις αλλαγές που έχουν γίνει στην απόφαση Α. 1138/2020 για τo myDATA με τη νέα απόφαση Α.1188/2022 για την διαβίβαση («ανέβασμα») των εσόδων από τους δικηγόρους  από 1/1/2023. Τονίζουμε ότι ως προς την έκδοση των φορολογικών στοιχείων των δικηγόρων δεν αλλάζει κάτι, και ότι με τις ανωτέρω αποφάσεις υπάρχει νομοθετημένη  η υποχρέωση διαβίβασης των εσόδων.

Διαβίβαση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών 

-Σε πραγματικό χρόνο, διαβιβάζονται τα δεδομένα  από την εφαρμογή της ΑΑΔΕ timologio η μέσω παρόχου τιμολόγησης.

-Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται μέσω εμπορικών/λογιστικών προγραμμάτων ERP-τιμολογιέρες.

-Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται τα δεδομένα των εσόδων όταν χρησιμοποιείται η ειδική φόρμας καταχώρησης και σύμφωνα με τα όρια που λαμβάνονται υπόψη κάθε χρόνο για την χρήση της. Εξαίρεση η περίπτωση δικηγόρων όπου το φορολογικό έτος 2022 είχαν ακαθάριστα έσοδα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), στην περίπτωση αυτή η διαβίβαση για το 2023 γίνεται ως τη δέκατη (10ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα παραστατικά.

Διαβίβαση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης)

-Οι δικηγόροι που εκδίδουν τις Α.Π.Υ μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP/τιμολογιέρα) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τις χειρόγραφες Α.Π.Υ που είτε η διαβίβαση γινόταν μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης είτε μέσω λογιστικού προγράμματος. Εξαίρεση η περίπτωση δικηγόρων όπου το φορολογικό έτος 2022 είχαν ακαθάριστα έσοδα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), στην περίπτωση αυτή η διαβίβαση μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης για το 2023 γίνεται ως τη δέκατη (10ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα παραστατικά.

Διαβίβαση εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις.

Διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.

Παρά την υποχρεωτικότητα της διαβίβασης από 1/1/2023 η ΑΑΔΕ δεν έχει εκδώσει απόφαση για την επιβολή προστίμου στη μη τήρηση των ανωτέρω. Στην περίπτωση που θα υπάρξει κάτι νεότερο θα ενημερώσουμε σχετικά.

 1. Ποιοι οι χρόνοι διαβίβασης από 1/1/2023 των εξόδων;

Απάντηση___________________________________________________________        

 ΕΞΟΔΑ

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

-Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες οντότητες ημεδαπής (Παραστατικά Α1-Α2).

-Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής (13.1).

-Κοινόχρηστα (13.3).

- Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) (13.30) (π.χ. ΕΝΦΙΑ, παράβολα κλπ.).

-Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής (13.31)

-Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (14.1) - Αποκτήσεις τρίτων χωρών (εισαγωγές) (14.2) - Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών (14.3) - Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών (14.4)

-ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (14.5)

-Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) (14.30)

(Για το 2022 και για το πρώτο τρίμηνο του 2023 τα έξοδα των εταιριών που έχουν απαλλαγή : Ηλεκτρική ενέργεια, Φυσικό αέριο, ΕΥΔΑΠ, λοιποί πάροχοι, τηλεπικοινωνίες, συνδρομητική τηλεόραση, διόδια, έξοδα πιστωτικών ιδρυμάτων)

-Συμβόλαιο - Έξοδο (15.1)

- Ενοίκια - Έξοδο (16.1) Ο Τύπος Παραστατικού 16.1.

 Ενοίκιο Έξοδο  χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση.

Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

-Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων λογιστική βάση (17.5)

-Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων φορολογική βάση (17.6)

-Αποσβέσεις (17.2)

Έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου

-Εγγραφές μισθοδοσίας (17.1)

 1. Ποιες οι υποχρεώσεις και οι χρόνοι διαβίβασης για το 2022;

Απάντηση___________________________________________________________         

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1188/2022 διαβιβάζονται στο myDATA για το έτος 2022:

Δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης έως και την 28.2.2023.

Δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας έως και την 31.3.2023.

Δεδομένα απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του εκδότη, διαβάζονται από τον λήπτη έως την 30.4.2023.

Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2022.

 Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

 1. Προβλέπεται από τις διατάξεις κάποιο πρόστιμο για μη διαβίβαση εσόδων και εξόδων.

Απάντηση___________________________________________________________

Από τις έως τώρα διατάξεις για τις χρήσεις 2022 και 2023 προκύπτει υποχρεωτικότητα διαβίβασης χωρίς την επιβολή κάποιου προστίμου. Επιπλέον η αρχή ασφάλειας δικαίου είναι ο κύριος λόγος της μη επιβολής προστίμων με αναδρομική ισχύ.

 1. Ποιες ενέργειες γίνονται στη περίπτωση Παράλειψης _ Απόκλισης Διαβίβασης Δεδομένων myDATA_2022 και εφεξής;

Απάντηση___________________________________________________________         

Οι Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής έτους 2022 και εφεξής, ήτοι εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης Α.1138/2020, να τα διαβιβάσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα παραπάνω διενεργούνται στην περίπτωση:

 • Ενέργειες λήπτη-εκδότη σε περίπτωση Παράλειψης Διαβίβασης και Απόκλισης Διαβίβασης.
 • Οι Επιχειρήσεις Λήπτες, που έχουν τα όρια της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης, δύνανται να διαβιβάσουν τις περιπτώσεις παράλειψης διαβίβασης και απόκλισης διαβίβασης δεδομένων του Εκδότη για το έτος 2022 και εφεξής,
 • Τα δεδομένα της παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, διαβιβάζονται από τον Λήπτη και από τον Εκδότη, στις παρακάτω χρονικές περιόδους ανά τρίμηνο απλογραφικού ΦΠΑ:

              Α' Τρίμηνο - Δεδομένα από 1.1.20xx έως 31.3.20xx

              Ο Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη                   από 1.5.20xx έως 30.6.20xx

- Ο Εκδότης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη από 1.7.20xx έως 31.7.20xx

 • Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης, ανά περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης, ανά αντισυμβαλλόμενο Εκδότη, εφόσον η συνολική αξία προ ΦΠΑ δεν υπερβαίνει ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου και ανά φορολογικό έτος, τα εκατό (100) ευρώ.

 

 1. Από που αντιλαμβάνεται ο Δικηγόρος ότι ο υπόχρεος σε έκδοση τιμολογίου δεν διαβίβασε το παραστατικό που εξέδωσε, ώστε να το διαβιβάσει αυτός. (Άρθρο 4 παρ. 4 περ. στ της Α.1138/2020);

Απάντηση___________________________________________________________        

 Οι Δικηγόροι ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής (έξοδα τους) ήτοι εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης Α.1138/2020, να τα διαβιβάσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα παραπάνω διενεργούνται μόνο στην περίπτωση που οι Εκδότες τους, είτε δεν τήρησαν την υποχρέωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων με διακριτή ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης», είτε τα διαβίβασαν με απόκλιση, με διακριτή ένδειξη «Απόκλιση Διαβίβασης», ως προς την συνολική αξία προ ΦΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με τη χρήση διακριτών Τύπων Παραστατικών Α1 και Α2 ημεδαπής και χαρακτηρισμών συναλλαγών, σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης Α.1138/2020.

 

 

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply