ΕΔΔΑ: Δεν μπορεί να ασκήσει ατομική προσφυγή κράτος. Απαράδεκτη η προσφυγή για δίκαιη δίκη του Κονγκό κατά Βελγίου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατά Βελγίου της 29.10.2020 (αρ. προσφ. 16554/19)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Άσκηση ατομικής προσφυγής για δίκαιη δίκη από κράτος. Ενεργητική νομιμοποίηση για άσκηση προσφυγής στο ΕΔΔΑ.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) προσέφυγε στο ΕΔΔΑ με ατομική προσφυγή κατά Βελγίου, καταγγέλλοντας παραβίαση της δίκαιης δίκης, όταν τα βελγικά δικαστήρια με αμετάκλητη απόφαση, έκριναν την απαίτηση της κατά ιδιωτών, των οποίων οι παράνομες πράξεις τους ζημίωσαν το κράτος της ΛΔΚ, ως παραγεγραμμένη.

Το ΕΔΔΑ απέρριψε την προσφυγή ως απαράδεκτη, σύμφωνα  με το άρθρο  το άρθρο 33 και 34 της Σύμβασης, καθόσον η συγκεκριμένη προσφυγή ως ατομική  προσφυγή δεν μπορούσε να ασκηθεί από κράτος (όπως εδώ η ΛΔΚ) ή κυβερνητική οργάνωση. Μόνον ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδα ατόμων) και μη κυβερνητικές οργανώσεις δικαιούνται. Η προσφυγή επίσης δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διακρατική γιατί η ΛΔΚ δεν είναι συμβαλλόμενος μέρος της Σύμβασης.

Το ερώτημα ήταν επομένως εάν η ΛΔΚ θα μπορούσε να εμπίπτει σε μια από τις άλλες κατηγορίες προσφευγόντων, με τη δυνατότητα να υποβάλλει προσφυγή στο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.

Το Δικαστήριο διευκρίνισε αρχικά ότι η ΛΔΚ δεν ήταν ιδιώτης ή ομάδα ατόμων. Στη συνέχεια εξέτασε εάν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Το ΕΔΔΑ είχε προηγουμένως ορίσει την έννοια των «κυβερνητικών οργανώσεων», σε αντίθεση με τις «μη κυβερνητικές οργανώσεις», ως νόμιμες οντότητες που συμμετέχουν στην άσκηση κυβερνητικών εξουσιών ή διοικούν δημόσια υπηρεσία υπό κυβερνητικό έλεγχο. Επιπλέον, οι αποκεντρωμένες αρχές που ασκούσαν «δημόσιες λειτουργίες» δεν μπορούσαν να προσφύγουν στα όργανα της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το βαθμό αυτονομίας τους, καθώς συμμετείχαν στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και οι πράξεις τους ή παραλείψεις εμπίπτουν στην ευθύνη του Κράτους βάσει της Σύμβασης

Κατά συνέπεια, η ΛΔΚ δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως «μη κυβερνητική οργάνωση» εντός της έννοιας του άρθρου 34 και δεν εμπίπτει σε καμία από τις άλλες κατηγορίες προσφευγόντων που έχουν δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου.

Επομένως, η προσφυγή κρίθηκε ratione personae απαράδεκτη σύμφωνα με την Σύμβαση (επιμέλεια echrcaselaw.com).

https://www.echrcaselaw.com/apofaseis-edda/den-mporeina-askisei-atomiki-...

Leave a reply