Ευχέρεια της Διοικήσεως να εφαρμόσει απόφαση του ΣτΕ με την οποία κρίθηκε διάταξη νόμου αντισυνταγματική και αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ 214/2019)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ 214/2019, ευχέρεια της Διοικήσεως να εφαρμόσει απόφαση του ΣτΕ με την οποία κρίθηκε διάταξη νόμου αντισυνταγματική και αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο

Δυνατότητα συμπερίληψης στον τελικό πίνακα κατάταξης επιτυχόντων διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2018 και στη συνέχεια διορισμού ως συμβολαιογράφων, επιτυχόντων στο διαγωνισμό, οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού είχαν υπερβεί το, κατά το νόμο και την εκδοθείσα προκήρυξη του διαγωνισμού, όριο ηλικίας και παρά ταύτα, με απόφαση της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου Αθηνών τους είχε επιτραπεί η συμμετοχή στο διαγωνισμό, ενόψει του ότι η προβλέπουσα αυτό (όριο ηλικίας) διάταξη κρίθηκε, με απόφαση του ΣτΕ, εκδοθείσα, κατόπιν άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά παλαιότερης προκήρυξης διαγωνισμού συμβολαιογράφων, ότι αντίκειται στα άρθρα 4 παρ.1 και 6 παρ.1 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ.

Η Διοίκηση, διαπιστώνουσα ότι επιτυχόντες στο διαγωνισμό συμβολαιογράφων δεν έχουν στην πραγματικότητα το τυπικό προσόν της ηλικίας, δεν μπορεί, παρά ταύτα, να αρνηθεί την περίληψή τους στον τελικό πίνακα κατάταξης ανά Ειρηνοδικείο, ούτε, μεταγενέστερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης να αρνηθεί τον διορισμό αυτών ως συμβολαιογράφων, δεσμευόμενοι από τη σχετική προς τούτο απόφαση της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής του διαγωνισμού, εκτός αν αυτή ανακληθεί, κατά τους όρους ανακλήσεως των παράνομων διοικητικών πράξεων. Δύναται όμως η Διοίκηση, κατ’ εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης και του Κράτους Δικαίου, ενόψει της πρόσφατης κρίσης του ΣτΕ, κατά την οποία το ισχύον όριο ηλικίας (42ο έτος) αντίκειται στα άρθρα 4 παρ.1 και 6 παρ.1 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, να προβεί στην περίληψη των επιτυχόντων στον τελικό πίνακα κατάταξης ανά Ειρηνοδικείο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να εκδώσει σχετική απόφαση διορισμού τους ως συμβολαιογράφων (ομόφ.).

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply