Εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ενώπιον του Εφετείου Αθηνών

Επισημαίνεται, προς γνώση των συναδέλφων, ότι οι πολιτικές υποθέσεις εκδικάζονται κανονικά ενώπιον του Εφετείου, εφόσον η εκκληθείσα απόφαση είχε εκδοθεί αντιμωλία των διαδίκων. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μπορούν είτε να υποβάλουν δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ την προτεραία της δικασίμου, είτε να παρασταθούν αυτοπροσώπως κατά τη δικάσιμο.

Leave a reply