Έκδοση απόφασης αγωγής διαζυγίου...και μετά;

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, MSc Business Law & Administration

Οι περισσότεροι άνθρωποι μη όντας μυημένοι στην νομική επιστήμη πιστεύουν ότι με την έκδοση της απόφασης επί της αγωγής διαζυγίου που έχουν ασκήσει επί των Δικαστηρίων είναι τυπικά και εκ του νόμου "ελεύθεροι", έτοιμοι να τραβήξουν προς άλλες πολιτείες και να χαράξουν νέες πορείες. Κατά πόσο, όμως, ισχύει κάτι τέτοιο;

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1438 Α.Κ. εδαφ. β', "το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο". Κατά τα οριζόμενα στον ΚΠολΔ. αμετάκλητη είναι η απόφαση που δε δύναται να προσβληθεί με τα τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Η απόφαση του Δικαστηρίου που εκδίδεται και αποφαίνεται επί των αγωγών διαζυγίου είναι οριστική και συνεπώς δύναται να προσβληθεί με ένδικα μέσα. Η δικονομική αυτή δυνατότητα, της άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης που εκδόθηκε έχει ως άμεσο αποτέλεσμα  αυτή να μην αποκτά ισχύ δεδικασμένου (άρθρο 321 ΚΠολΔ.) και να μην φέρει τις επιδιωκόμενες για τα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και για όλους τους άλλους (καθώς η απόφαση που απαγγέλει το διαζύγιο ισχύειerga omnes) έννομες συνέπειες.

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στις διαδικασίες που πρέπει να δρομολογηθούν, ώστε η απόφαση επί του διαζυγίου να αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου και τα μέρη να θεωρούνται πλέον κατά το νόμο χωρισμένα και ελεύθερα να ξανά παντρευτούν, αν το επιθυμούν. Πρώτον, κρίσιμο είναι αν η σχετική αγωγή διαζυγίου έχει υποβληθεί από τα μέρη από κοινού ή αν η απόφαση εκδόθηκε κατ' αντιμωλία. Στην πρώτη περίπτωση εφαρμόζεται η διαδικασία της εκουσίας δικαοδοσίας (739 επομ. ΚΠολΔ.) και τα "πράγματα" είναι πολύ απλά, καθώς δεν υπάρχει αντιδικία και ο Δικαστής κάνει δεκτό ότι υποβάλλεται με την αίτηση του διαζυγίου την οποία έχουν συμφωνήσει από κοινού οι δύο σύζυγοι (άρθρο 1441 Α.Κ. - συναινετικό διαζύγιο). Η απόφαση που εκδίδεται δεν απαιτείται να επιδοθεί. Αντιθέτως, αν η απόφαση του διαζυγίου έχει εκδοθεί κατ' αντιδικία των διαδίκων, τότε ο νικών επιδίδει αυτή στον ηττηθέντα.

Και στις δύο περιπτώσεις για να αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου η απόφαση του διαζυγίου πρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να προχωρήσουν σε δήλωση παραίτησης από την δυνατότητα για  άσκηση ενδίκων μέσων. Αφού προβούν στην ανωτέρω ενέργεια, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου, στη συνέχεια απαιτείται η παρέλευση ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της απόφασης επί του διαζυγίου, ώστε να απολεσθεί και το δικαίωμα του Εισαγγελέα για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της ως άνω απόφασης. Κατόπιν και αυτού, μπορεί οποιοσδήποτε από τους δύο ενδιαφερόμενους να προσέλθει ενώπιον της γραμματείας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και να αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικού περί μη άσκησης ενδίκων μέσων.

Έπειτα, αυτό που χρειάζεται είναι να προσέλθει ένας από τους δύο συζύγους στο ληξιαρχείο του τόπου όπου έγινε ο γάμος και να καταθέσει: α) την απόφαση επί του διαζυγίου, β) τις δηλώσεις παραιτήσεως από την άσκηση ένδικων μέσων και γ) το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων (με ημερομηνία χορήγησης μετά την παρέλευσης 30 ημερών από την έκδοσης της απόφασης). Η ανωτέρω ενέργεια γίνεται με σκοπό να χορηγηθεί ληξιαρχική πράξη κατόπιν διαζυγίου και να ενημερωθούν τα αρχεία της υπηρεσίας (του ληξιαρχείου). Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ο πολιτικός γάμος έχει και τυπικά λυθεί. Έλα, όμως, που οι περισσότερες γυναίκες ονειρεύονται να παντρευτούν στην εκκλησία και το κάνουν. Επομένως, για να λυθεί ο γάμος και θρησκευτικά χρειάζεται να κατατεθεί α) σχετική αίτηση στην Εισαγγελία μαζί με β) την απόφαση του διαζυγίου εις διπλούν, γ) το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσω, δ) τις δηλώσεις παραιτήσεως των μερών και την ληξιαρχική πράξη κατόπιν διαζυγίου και ε) μία φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος προσώπου. Η Εισαγγελία είναι υποχρεωμένοι εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να διαβιβάσει τα παραπάνω έγγραφα στην αρμόδια Μητρόπολη, ώστε αυτή να μεριμνήσει για την έκδοση του διαζευκτηρίου που απαγγέλει την θρησκευτική λύση του γάμου.

Μετά από όλα αυτά ο γάμος θεωρείται ότι έχει λυθεί τόσο πολιτικά όσο και θρησκευτικά με αποτέλεσμα οι σύζυγοι να είναι και τυπικά πρώην και έτοιμοι να κάνουν νέα αρχή. Όπως προανέφερα, αν δεν υποβληθούν δηλώσεις παραιτήσεως από την άσκηση ενδίκων μέσων ο γάμος δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου και θεωρείται σε ισχύ. Όμως, σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι η παρέλευση επτά (7) μηνών από την έκδοση της απόφασης την καθιστά αμετάκλητη αναπληρώνοντας την υποχρέωση των μερών για δήλωση παραιτήσεως από την άσκηση ενδίκων μέσων. Συνηθίζεται, όμως, τα μέρη να προβαίνουν σε δηλώσεις παραιτήσεως, ώστε να μη κωλυσιεργεί  παραπάνω η όλη διαδικασία.

Υ.Γ. Δεν είναι ότι είμαι κακός άνθρωπος, ούτε ότι θέλω να χωρίζω τα ζευγάρια, απλά είναι η δουλειά μου.

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

10 comments

 1. Λεωνίδας Καρελιάδης Απάντηση

  Η παρέλευση 7 μηνών από την έκδοση της απόφασης δεν καθιστά αμετάκλητη την απόφαση. Απαιτείται παρέλευση 6 ετών. Καλό είναι να γίνει διόρθωση στο τέλος του άρθρου προς αποφυγή λαθών στην πράξη.

 2. ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Απάντηση

  Όχι, δεν εννοεί ο κ. Καρελιάδης έξι (6) μήνες. Εννοεί έξι (6) έτη και έχει εν μέρει δίκιο. Πιο συγκεκριμένα, αν εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και δεν επιδοθεί, τότε πράγματι απαιτείται να παρέλθουν έξι (6) χρόνια από την δημοσίευση της απόφασης, ώστε αυτή να καταστεί αμετάκλητη. Ωστόσο, στην τελευταία παράγραφο του άρθρου αναφέρομαι και παράλειψή μου που δεν το τόνισα στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση διαζυγίου κατ’ αντιμωλία και έχει γίνει επίδοση αυτής. Τότε, αυτή η απόφαση καθίσταται αμετάκλητη μετά την παρέλευση επτά (7) μηνών ή άλλως διακοσίων δέκα (210 ) ημερών που “τρέχουν” από την επομένη της επίδοσης της απόφασης που δημοσιεύτηκε. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας κ. Καρελιάδη και σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση.

 3. αριαδνη σακελλαριου Απάντηση

  καλησπερα στη δικη μου περιπτωση περιμενω τις 210 μερες γιατι δεν παραιτειται απο τα ενδικα μεσα.ο υντροφος μου που πηγε με συναινετικο αλλα δεν παραιτειται η πρωην ποσες μερες θελει απο τη μερα της κοινοποιησης να βγει το χαρτι?ευχαριστω για το χρονο

 4. Γιωργος Απάντηση

  Εφοσον τα ενδικα μεσα ληγουν σε 6 χρονια μπορει η μητερα να προβει σε εκδοση διαβατηριων πριν τη ληξη τους και να ταξιδεψει εκτος ευρωπαικης ενωσης, ή ακομα και η επιμελεια ειναι κατι που δεν εχει παρει οριστικα και αρα φερει ευφυνη και ο πατερας για οτι πραττουν τα παιδια τους. Ευχαριστω προκαταβολικα.

 5. Βασιλική Ζαραρμακούπη Απάντηση

  Η αναμονή των 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ισχύει και για το συναινετικό διαζύγιο (άσκηση ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέα) και σε ποιο άρθρο αναφερέται το συγκεκριμένο δικαίωμα;

 6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Απάντηση

  καλησπέρα
  30/4/2018 Δικάσαμε αγωγή διαζυγίου και επιμέλειας.
  Πότε περίπου να αναμένω απόφαση?

 7. Ι. Α. Καφρίτσας Απάντηση

  Με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) εγένετο δεκτή αγωγή διαζυγίου και απαγγελία της λύσεως του θρησκευ-τικού γάμου. Η εναγομένη/διάδικος δεν παρέστη.
  Ερώτηση : Εντός ποίου χρονικού διαστήματος η εναγομένη δικαιούται να υποβάλλει έφεση ;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.
  Ι. Α. Καφρίτσας
  τηλ 6936-99.62.08

 8. Sten Απάντηση

  Μετά το πρώτο δικαστήριο η γυναίκα μου έκανε έφεση, η οποία εκδικάζεται στις 9-11-2019. Τί άλλο μπορεί να κάνει ώστε να καθυστερήσει την έκδοση του διαζυγίου.

 9. Γιάννης Απάντηση

  Κατά τη γνώμη μου, η αμετάκλητη δικαστική απόφαση για διαζύγιο θα πρέπει να αρκεί και για τις περιπτώσεις θρησκευτικού γάμου όσον αφορά την καταχώριση στο Ληξιαρχείο. Το (θρησκευτικό) διαζευκτήριο δεν προβλέπεται απ’ τον νόμο, εξυπηρετεί μόνο τη θρησκευτική διαδικασία και δεν (πρέπει να) αφορά την Διοίκηση, στη διαδικασία καταχώρισης διαζυγίου. Κακώς ζητείται.