ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.11853/6.5.2009 έγγραφο του Τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους» ο δικηγόρος, όταν προσέρχεται σε μία διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει τελική διοικητική πράξη για λογαριασμό του εντολέα του, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει έγγραφη εξουσιοδότηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ή πληρεξούσιο που να τον νομιμοποιεί, καθώς δεν θεωρείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τον εντολέα του.

Μολονότι το ανωτέρω έγγραφο έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσης και έχει επισημανθεί η υποχρέωση όλων των διοικητικών αρχών για την πιστή εφαρμογή του, παρατηρούνται καθημερινά προβλήματα και αντιπαραθέσεις κατά την προσπάθεια των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης να λάβουν έγγραφα που αφορούν τους εντολείς τους από τις διοικητικές αρχές, χωρίς την προσκομιδή εξουσιοδοτήσεων ή πληρεξουσίων.

Προς επίρρωση της ανωτέρω υποχρέωσης των διοικητικών αρχών παραπέμπω στο από Δεκέμβριο του 2014 εγχειρίδο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και λοιπών διοικητικών διαδικασιών του Δ’ Τμήματος - Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Περαιτέρω, σύμφνωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Δ1110373ΕΞ2016 έγγραφο του Δ’ Τμήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργίου Οικονομικών με θέμα «Παρέχονται διευκρινίσεις» για τη δυνατότητα ή μη των δικηγόρων να παραλαμβάνουν ή να λαμβάνουν γνώση εγγράφων που από τις κείμενες διατάξεις χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, καταρχήν οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013).

Βέβαια, δέον να τονιστεί ότι ανεξάρτητα αν το αίτημα για χορήγηση εγγράφων από τις διοικητικές αρχές έχει υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, πρέπει να αναγράφονται στην σχετική αίτηση τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του άμεσα ενδιαφερομένου, και σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, πρέπει συμπληρωματικά να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο μου, ο δικηγορικός σύλλογος στον οποίο ανήκει, ο αριθμός μητρώου του και τα στοιχεία επικοινωνίας του (ιδίως διεύθυνση και τηλέφωνο).

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, μεταπτυχιακός διπλωματούχος Πάντειου Πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 211 400 5285. 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.