Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Προκήρυξη θέσης Νομικού συμβούλου

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, μετά από απόφαση της, προκήρυξε θέση Νομικού Συμβούλου και προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής: «η Αρχή»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν.4013/2011.

 Αναλυτικά, δείτε την απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 26 ΕΣ/2016
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 και 10 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'),
«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
2.Τη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.1649/1986 (Α
149) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216 Α') «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως έχει τροποποιηθεί από το
άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2013 (ΦΕΚ 73 Α').
4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2012 (Α' 215), «
Κανονισμός Λειτουργίας της ΕνιαίαςΑνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».
5.Την αριθμ. 7929/27-11-2013 (ΥΟΔΔ 601) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με
θέμα “Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων”.
6.Την αριθμ. 7070/14.10.2013 (ΥΟΔΔ 497) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με
θέμα “Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων”.
7.Την αριθμ. 7535/06.11.2013 (ΥΟΔΔ 563) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με
θέμα “Διορισμός τακτικών μελών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων”.
8.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2439/26.5.2016 απόφαση με θέμα “Αποδοχή παραίτησης
του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Δημήτριου Ράικου” (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 273/31.5.2016).
9.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./77/8647 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης του
Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.
10.To Άρθρο 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια».
11.Την υπ' αρ. 31/23.2.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 130/2016) απόφαση του Προέδρου της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα:
“Αποδοχή της υπ'αριθμ. πρωτ.29/22.2.2016δήλωσης παραίτησης του Νομικού Συμβούλου της
Αρχής και διαπίστωση της λύσεως της σχέσεως έμμισθης εντολής μεταξύ του
Νομικού Συμβούλου και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων. ”.
12.Το γεγονός ότι, λόγω των αυξημένων αναγκών της Αρχής, είναι απαραίτητη η
άμεση κάλυψη της θέσης του Νομικού Συμβούλου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Την προκήρυξη της θέσης Νομικού Συμβούλου της Αρχής.
2) Την αποδοχή της συνημμένης προκήρυξης, στην οποία εξειδικεύονται τα
ειδικότερα προσόντα και ο τρόπος απόδειξης τους για την κατάληψη της
συγκεκριμένης θέσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 Ν. 4013/2011, με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων τηνΠαρασκευή 26 Αυγούστου 2016.
3) Την εξουσιοδότηση της Αντιπροέδρου της Αρχής για την υπογραφή της
προκήρυξης.
4) Τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία θα διαπιστώσει την ύπαρξη των
υποχρεωτικών και των τυχόν επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων και θα
υποβάλλει στην Αρχή σχετική Γνώμη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη: α)
Χρήστος Δετσαρίδης, Αν. Πρόεδρος της Αρχής ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ.
Κων/νο Βαρδακαστάνη, Αν. Αντιπρόεδρο της Αρχής β) Θεόδωρος Σαρρής, Γενικός
Διευθυντής ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κ. Θεώνη Αλαμπάση,
Διευθύντρια Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και γ) Μίνα Καλογρίδου,
Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ως
τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κ. Χριστίνα Καξιρή, Προϊσταμένη του
Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.
5) Αντίγραφο της παρούσας θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3861/2010 (Α 112). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το κείμενο της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται από τα γραφεία της
Αρχής. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (10.00-14.00), από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου
Δυναμικού (τηλ.: 2132124700). Επίσης η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Αρχής και θα αποσταλεί στο Προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος, προκειμένου μέσω αυτού να προωθηθεί προς ανάρτηση στο σύνολο των
Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος.
Η Αντιπρόεδρος της Αρχής
Χριστίνα Μπουσουλέγκα

Leave a reply