Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων

Εξεταστικής Περιόδου  Α π ρ ι λ ί ο υ   2 0 1 7

 

   Για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών         

             μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,                                   

                                     δηλαδή μέχρι τις 14. 5. 2017

Η υποβολή των δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α. θα γίνεται

από 3.4.2017 έως 19.4.2017 και ώρες 9.00-13.30.

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών στο Εφετείο Αθηνών λήγει στις 2.5.2017 (η έναρξη της προθεσμίας υποβολής  θα ανακοινωθεί προσεχώς).

 

      Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής:

 

Παρασκευή, 12.5.2017 ώρα 16.00-18.00:   Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

 

Σάββατο, 13.5.2017      ώρα 10.00-12.00:   Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

ώρα 15.00-17.00:    Εμπορικό Δίκαιο

 

Κυριακή, 14.5.2017      ώρα 10.00-12.00:   Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική

                                                                       Δικονομία

ώρα 15.00-17.00:    Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι ασκούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και δεν έχουν καταθέσει ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους στο Τμήμα Ασκουμένων οφείλουν να το καταθέσουν το  αργότερο  μέχρι  τις  6.4.2017.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ

(Τμήμα Ασκουμένων Δ.Σ.Α., 4ος όροφος / παλαιό κτήριο)

 

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης και παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου 4,40 ευρώ και μεγαρόσημα 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το πιστοποιητικό άσκησης (Έντυπη από το Σύλλογο).

Όσοι επιθυμούν αντίγραφο πτυχίου από αυτό που έχει κατατεθεί στο Δ.Σ.Α. για να το υποβάλουν στο Εφετείο, μπορούν να το ζητήσουν με την ίδια αίτηση και παράβολο 3 ευρώ και μεγαρόσημο 2 ευρώ.

2. Βεβαίωση του Δικηγόρου, ότι ασκηθήκατε κοντά του συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων».

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων»

και μεγαρόσημο 3 ευρώ.

2. Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω).

3. Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου.

4. Διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. καταβολής ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ, που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό Δικηγόρων Β’ περιόδου 2016».

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια θα προσκομίσουν αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο της προβλεπομένης από το άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων υπουργικής απόφασης σχετικής με την άδεια διορισμού τους ως δικηγόρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό ή αποκλεισμού από αυτόν, ο υποψήφιος δύναται να επανεγγραφεί στο μητρώο ασκουμένων, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ.Α, εφόσον δεν έχουν  παρέλθει πέντε (5)  χρόνια από τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κώδικα Δικηγόρων.

Στην περίπτωση που έχει παρέλθει πενταετία, η επανεγγραφή είναι δυνατή με την προϋπόθεση απόδειξης ότι ο αιτών ασκούσε καθήκοντα συναφή με την νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προβλέπεται στα άρθρα 27 και 11 παρ.4 του Κώδικα Δικηγόρων.

  • Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό, η επανεγγραφή στο μητρώο ασκουμένων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι που απέτυχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Οκτωβρίου 2016 και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον πανελλήνιο  διαγωνισμό Απριλίου 2017 οφείλουν:

-          να συνεχίσουν την άσκησή τους σε δικηγόρο και να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τη σχετική βεβαίωση δικηγόρου μέχρι τις 7.4.2017 (ίδε βεβαίωση συνέχισης άσκησης προς εκτύπωση ) και στη συνέχεια

-          να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 19.4.2017.

Συνημμένα αρχεία: 1.aitisi_pistopoiitikoy_kai_ptyhioy.doc | 2.vevaiosi_dikigoroy_gia_symmetohi_se_exetaseis.doc | 3.vevaiosi_dikigorikis_etaireias_gia_symmetohi_se_exetaseis.doc

| 4.ypeythyni_dilosi.doc |

5.vevaiosi_dikigoroy_gia_synehisi_askisis.doc | 6.vevaiosi_dikigorikis_etaireias_gia_synehisi_askisis.doc

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.