Επιστολή Προέδρου ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή στον υπουργό Δικαιοσύνης για έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, σχετικά με την μη καταβολή παραβόλου αναβολής

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                           Αθήνα, 2/2/2017

 

Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή στον υπουργό Δικαιοσύνης για έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, σχετικά με την μη καταβολή παραβόλου αναβολής σε περιπτώσεις που τα οικεία δικόγραφα έχουν κατατεθεί προ της 22ας/1/2017

 

Με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή,  ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Β. Αλεξανδρής, ζητά να αποσαφηνισθεί με έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, το σοβαρό θέμα σχετικά με την μη υποχρέωση καταβολής παραβόλου αναβολής σε υποθέσεις όπου τα σχετικά δικόγραφα έχουν κατατεθεί, προ της ενάρξεως εφαρμογής του σχετικού νόμου(Ν.4446/2016), δηλαδή την 22α Ιανουαρίου 2017.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, από την γραμματική διατύπωση της σχετικής διάταξης, προκύπτει ότι το εν λόγω παράβολο είναι καταβλητέο μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που το ένδικο βοήθημα ή το ένδικο μέσο έχει κατατεθεί μετά την ισχύ του νόμου, ήτοι μετά τις 22/1/2017.

Συνεπώς, επισημαίνεται, για την υποβολή του προφορικού αιτήματος για αναβολή της συζήτησης, στις περιπτώσεις που τα οικεία δικόγραφα που έχουν κατατεθεί προ της 22/1/2017, κατ’ ορθή εφαρμογή του νόμου, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

 

Ακολουθεί η επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4446/2016 «Τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα άλλα καταβλητέα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ποσά, όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με τον τελευταίο, καταβάλλονται για τα ένδικα βοηθήματα, τα ένδικα μέσα, τις αιτήσεις και τα άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, εκτός αν σε ειδικότερες διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.» Η μοναδική περίπτωση που προβλέπεται κάτι διαφορετικό σε ειδικότερη διάταξη στο εν λόγω κεφάλαιο, είναι η κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές (άρθρο 33 παρ. 2).

Με δεδομένο ότι στα ανωτέρω προβλεπόμενα παράβολα περιλαμβάνεται και το νεοπαγές παράβολο για τη χορήγηση αναβολής, από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 44 του ν. 4446/2016 προκύπτει ότι το εν λόγω παράβολο είναι καταβλητέο μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που το ένδικο βοήθημα ή το ένδικο μέσο έχει κατατεθεί μετά την ισχύ του νόμου, ήτοι μετά τις 22/1/2017 (άρθρο 46). Τούτο διότι η αναβολή χορηγείται στο πλαίσιο εκκρεμούσας δίκης χωρίς ξεχωριστό δικόγραφο. Αντιθέτως, προϋποθέτει την ύπαρξη άλλου δικογράφου που έχει υποβληθεί στο δικαστήριο σε προγενέστερο χρόνο και δημιουργεί εκκρεμοδικία, στο πλαίσιο της οποίας ζητείται η αναβολή. Σημειώνεται ότι η αναφορά της διατάξεως σε «αιτήσεις», αφορά έγγραφες αιτήσεις/δικόγραφα που απευθύνονται στο δικαστήριο, καθώς ακολουθείται επεξηγηματικά από τη φράση «…και τα άλλα δικόγραφα»-. Τέτοιες αιτήσεις είναι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η αίτηση αναστολής κ.ο.κ.. Συνεπώς, για την υποβολή του προφορικού αιτήματος για αναβολή της συζήτησης, στις περιπτώσεις που τα οικεία δικόγραφα που έχουν κατατεθεί προ της 22/1/2017, κατ’ ορθή εφαρμογή του νόμου, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Ασχέτως του γεγονότος ότι η ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων, παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί το ανωτέρω ζήτημα με την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, κατά λόγο αρμοδιότητας, από το  έχον τη νομοθετική πρωτοβουλία υμέτερο Υπουργείο, προκειμένου να μην επιτείνεται η ανασφάλεια δικαίου επί του σημαντικού αυτού πρακτικού ζητήματος.

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.