Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας προς πρύτανη Ευρωπαϊκού Παν. Κύπρου (σχετικά με την εγγραφή ευρωπ. δικηγόρων στους εγχώριους συλλόγους)

Αθήνα, 17.6.2015
Αρ. Πρωτ.

Προς
κ. Κων/νο Γουλιάμο
Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Διογένους 6, Έγκωμη
1516 Λευκωσία Κύπρος

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Περιήλθε σε γνώση μας ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο «Νομική (4 ΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ)» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «BlueMagazine» της «Αεροπορίας Αιγαίου». Στην εν λόγω διαφήμιση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Οι πτυχιούχοι εγγράφονται άμεσα, χωρίς εξετάσεις στο μητρώο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας». Ας σημειωθεί ότι –δυστυχώς- ανάλογη «ανακοίνωση» είδε το φώς της δημοσιότητας πρόσφατα (3.3.2015) και στην εφημερίδα «Καθημερινή», που είχε τον τίτλο «Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου», παραμένει δε μέχρι και σήμερα η αναδημοσίευσή της στο επίσημο site της εφημερίδας.

Όμως, όπως προφανώς γνωρίζετε, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Κύπρου, δεν εγγράφονται άμεσα στο μητρώο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας. Η μη αμεσότητα αφορά την εγγραφή τους όχι μόνον στο μητρώο δικηγόρων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά εξ αρχής στο μητρώο ασκουμένων δικηγόρων. Το οικείο κανονιστικό πλαίσιο καθορίζεται στις διατάξεις των ά. 6 και 15 επ. του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως οι τελευταίες έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου του έτους 2014 (με το ν. 4285/2014) και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικότερα, στο ά. 15 παρ. 1Α προβλέπεται ότι: «Για το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων [των ως άνω πτυχιούχων] αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας[…] η Επιτροπή διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του ενδιαφερομένου είναι αντίστοιχα προς εκείνα που κατά τον παρόντα κώδικα απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου. Κατά την κρίση της αυτή λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχει διδαχθεί, τα δικαιολογητικά που προσκομίζει και η εν γένει εμπειρία του σε εργασίες νομικής φύσεως. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι διαφορές των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη αντιστοιχίας των επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέμπει το φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή του άρθρου 16». Περαιτέρω, στην παρ. 3 Α του ά. 16 ορίζεται ότι η εν λόγω «Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας» είναι «αρμόδια για τον εξατομικευμένο προσδιορισμό των αντικειμένων για τα οποία οι αιτούντες [..] υποχρεούνται να αποδείξουν τη γνώση τους, λόγω της αναντιστοιχίας των ουσιαστικών προσόντων. Προς τούτο παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στη δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 17 και μόνον ως προς εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντιστοιχίας».

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις θεσπίστηκαν σε συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ και ειδικότερα τη νομολογία του ΔΕΕ όσον αφορά την (υπό όρους ή άλλως ελεγχόμενη επαγγελματική) αναγνώριση του δικαιώματος πρόσβασης στο επάγγελμα του δικηγόρου (βλ. σχετ. την απόφαση Morgenbesser της 13.11.2003, υπόθεση C-313/01), όπως επίσης και τη σχετική νομολογία του ΣτΕ (βλ. λ.χ. τις με αριθμ. 2770 και 2771/2011 αποφάσεις). Μάλιστα, από την ανωτέρω νομολογία προκύπτει ότι στις προϋποθέσεις για την εγγραφή των εν λόγω πτυχιούχων στο μητρώο ασκουμένων περιλαμβάνεται και η βεβαίωση ότι το οικείο πτυχίο επαρκεί κατά τη νομοθεσία του κράτους προέλευσης (εν προκειμένω της Κύπρου), ώστε στο κράτος αυτό ο αιτών να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του δικηγόρου.

Ενόψει των ανωτέρω –και πέραν των τυχόν ζητημάτων που ανακύπτουν από την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ κατά τη συνεδρίαση με αριθμ. 166/14.4.2015) για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών- η ως άνω διαφημιστική καταχώριση (όπως και το προμνημονευθέν δημοσίευμα) στον ελληνικό τύπο ενέχει προδήλως στοιχεία παραπλάνησης, καθόσον δεν περιέχει τις ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά την επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα του πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιό Σας, κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, ζητούμε να προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την άρση της εντεύθεν προκύπτουσας σύγχυσης και την αποκατάσταση της πραγματικότητας.

Υπογραμμίζουμε ότι πρόθεσή μας δεν είναι –κατ’ ουδένα τρόπο- η αμφισβήτηση του επιστημονικού και διδακτικού έργου του Πανεπιστημιακού Σας Ιδρύματος. Μοναδικό μέλημά μας –που θέλω να πιστεύω ότι συμμερίζεστε κι Εσείς- είναι η αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων μ’ εκείνους τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους που αναζητούν επαγγελματικό προσανατολισμό προς το δικηγορικό λειτούργημα στη χώρα μας.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply