Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών για πληρωμή εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων κ.α, εφόσον δεν γίνεται διαφορετικά

http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/document_3_1.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε  η ΥΑ Aριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 12/7.1.2016 (ΦΕΚ Β' 4) με την οποία επιτρέπεται: "Η ανάληψη μετρητών αποκλειστικά και μόνον για πληρωμή εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων και τελών απογράφου, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή με την καταβολή πάσης φύσεων εγγυοδοσιών ή χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον οι ανωτέρω πληρωμές δεν δύναται να διενεργηθούν με έκδοση τραπεζικής επιταγής ή με μεταφορά πίστωσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά μόνο με μετρητά.

Η αναγκαιότητα της ανάληψης του συγκεκριμένου ποσού μετρητών αποδεικνύεται με βεβαίωση του πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την ενέργεια στην οποία θα προβεί, απόσπασμα απόφασης, διάταξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αιτία καταβολής".

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την απόφαση στο παραπάνω συνημμένο αρχείο

 

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.