Επιτροπή Δεοντολογίας CCBE, Βιέννη, 24/2/2017

 

Βιέννη, 24η Φεβρουαρίου 2017

Επιτροπή Δεοντολογίας CCBE

Συμμετέχων: Νικόλαος Β.Κουτκιάς (Ελληνική Αντιπροσωπεία/ΔΣΑ)

 

Α) Θέση της CCBE για το Επαγγελματικό Απόρρητο

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας τέθηκε προς διαβούλευση ένα σχέδιο Κειμένου σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο και την εμπιστευτικότητα ως την πλέον βασική αρχή ασκήσεως του επαγγέλματός μας σε ένα πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο προβάλλεται μια θολή ανάγκη περιορισμού και καταστρατήγησης της αρχής αυτής χάριν της δημόσιας ασφάλειας και της ανάγκης φορολογίας κάθε νόμιμου ή παράνομού εισοδήματος.  Για την CCBE η επαγγελματική εμπίστευση και το απόρρητο συνιστούν τη λύδια λίθο του δικαιώματος στην υπεράσπιση και βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου. Η αρχή αυτή βρίσκει όχι μόνο στον Κώδικα της CCBE αλλά και έτερα Νομικά Κείμενα διεθνούς ισχύος, όπως η ΕΣΔΑ, ο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η Κοινοτική Οδηγία 2013/48 /ΕΕ για το δικαίωμα επιλογής δικηγόρου στην ποινική δίκη και στην διαδικασία εκδόσεως ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Σύμφωνα με τα νομικά αυτά εργαλεία το επαγγελματικό απόρρητο και η εμπιστευτικότητα, που διέπει την σχέση δικηγόρου και εντολέα  αποτελεί το βασικό εχέγγυο κάθε Ευρωπαίου πολίτη στην πρόσβαση στην δικηγορική συμβουλή, την μετέπειτα πρόσβαση στην δικαιοσύνη και στο ιερό δικαίωμα για δίκαιη δίκη.

Την ανάγκη έκδοσης μιας αναλυτικής και συγκεκριμένης θέσης για την το απόρρητο και ασφαλές της δικηγορικής συμβουλής και πληροφορίας ανάμεσα στον δικηγόρο και τον εντολέα του ανέδειξε η Εθνική Οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων της Ρουμανίας σε επιστολή τους προς την CCBE και την Επιτροπή της Δεοντολογίας, όπου περιγράφεται η σταθερή, αν όχι διαρκώς αυξανόμενη υποχώρηση της επαγγελματικής αρχής έναντι της δημόσιας τάξης και της καθαρότητας των οικονομικών τόσο στην Ρουμανία όσο και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.

 

Β)  Διασυνοριακές υποθέσεις & Δικηγόροι 

 

Στην συνέχεια η Επιτροπή ασχολήθηκε σχετικά με τις διασυνοριακές υποθέσεις και τα προβλήματα, που ανακύπτουν στην άσκηση του επαγγέλματος, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις ένας Δικηγόρος υπόκειται σε περισσότερους δεοντολογικούς κανόνες περισσοτέρων χωρών. Τα πλέον προβληματικά σημεία των διασυνοριακών υποθέσεων, όπου εμπλέκεται Ευρωπαίος Δικηγόρος αφορά κατά τα βάση τις διαφοροποιήσεις, που υπάρχουν στις εθνικές νομοθεσίες και δεοντολογίες στο εύρος και την έκταση του επαγγελματικού απορρήτου του δρώντος Δικηγόρου αλλά και του δικαιώματος αναζήτησης δικαστικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων. Για τέτοιου είδους αμφιλεγόμενα και με διαφορετικό τρόπο ρυθμιζόμενα από κάθε χώρα Μέλος της ΕΕ ζητήματα, η Επιτροπή εξέδωσε 15 σημεία επαφής , όπου κάθε Δικηγόρος πρέπει να τα αναζητήσει , όταν αναλαμβάνει να εκτελέσει μία δικηγορική εντολή, όπου εκ φεύγει των γεωγραφικών ορίων του τόπου της εθνικής και επαγγελματικής του προέλευσης.    Το βασικό συμπέρασμα του θέματος αυτού είναι στο ότι η CCBE έχει αποκλειστικό δικαίωμα να ασχολείται και να υποδεικνύει στα Μέλη της τους κανόνες δεοντολογίας σε υποθέσεις με το στοιχείο της διακρατικότητας και διασυνοριακότητας απέχοντας από παρεμβάσεις , που αφορούν σε υποθέσεις μιας χώρας, όπου μοναδικό και αποκλειστικό πεδίο εφαρμογής βρίσκει το Εθνικό και Εσωτερικό δίκαιο των κανόνων Δεοντολογίας.

 

Γ)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στο επαγγελματικό απόρρητο  

 

Ο Επικεφαλής της Επιτροπής «Νομιμοποίηση χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες», κ.Rupert Manhart, έδωσε το παρόν στις εργασίες της Επιτροπής Δεοντολογίας για ένα ζήτημα της επικαιρότητας, ήτοι την διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων από μια δικηγορική εταιρεία στον Παναμά και υποκαταστήματα σε μεγάλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις εκεί εθνικές αρχές και τις συνέπειες στην άσκηση του λειτουργήματός μας.  Για το θέμα αυτό στις 24/1/2017 διμελής αντιπροσωπεία της CCBE είχε ακρόαση από αξιωματούχους της αρμόδιας Επιτροπής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος-την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή (εφεξής PANA)  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Η συνάντηση αυτή έγινε σε μορφή δύο πάνελ. Στο πρώτο πάνελ οι συμμετεχόντες πραγματεύτηκαν τον ρόλο των διευθυντών συμβούλων, λογιστών και δικηγόρων στην διάπραξη των εγκλημάτων του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και στην φοροδιαφυγή. Στο πάνελ αυτό αναγνώστηκε μια έκθεση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με περιεχόμενο εξαιρετικά αρνητικό για τους δικηγόρους. Το δεύτερο πάνελ απαρτιζόταν από τους εκπροσώπους μας, εκπροσώπους των Τραπεζών και των Λογιστών. Δυστυχώς για το λειτούργημά μας και τους πολίτες, των οποίων τα συμφέροντα εκπροσωπούμε, το κλίμα , που έχει διαμορφωθεί εντός των οργάνων της ΕΕ και του Κοινοβουλίου είναι ότι το δικηγορικό και κάθε μορφής επαγγελματικό απόρρητο συνδράμει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενισχύει την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Συν αποφασίστηκε από όλους μας ότι πρέπει να εντείνουμε την παρέμβαση μας και να αναδείξουμε έτι περαιτέρω την επιχειρηματολογία μας για την διατήρηση και διαφύλαξη της επαγγελματικής   εχεμύθειας ως μιας βασικής αρχής- πυλώνα του Κράτους Δικαίου.

 

Αθήνα, 6η Μαρτίου 2017

 

 

                                                                                                     Για την Ελληνική Αντιπροσωπεία

                                                                                                    Νικόλαος Β.Κουτκιάς

                                                                                                         Μέλος Δ.Σ Δ..Σ.Α

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply