Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Παντείου Πανεπιστημίου

Δια του παρόντος σας παρουσιάζουμε το νέο Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου (https://mediation-panteion.gr)συστάθηκε στις αρχές του 2020 από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (ΦΕΚ/Β/1140/28.03.2018) του Παντείου Πανεπιστήμιου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 Β του ν. 4640/2019 και είναι αδειοδοτημένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (http://www.Diameso lavisi.gov.gr/selida/foreis-katart isis-diamesolaviton). Έχει την έδρα του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Ανδρέα Συγγρού 136, Αθήνα 176 71, και είναι ενταγμένος στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου, υπηρετώντας πιστά τους διακηρυγμένους στόχους αυτού.

Διευθυντής του Φορέα είναι ο κ. Άγγελος Μπώλος, Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, ενώ διευθύντρια κατάρτισης είναι η κ. Μαρίνα Περάκη, Δ.Ν. Δικηγόρος, LLM, Διαμεσολαβήτρια, η οποία συντονίζει μία ομάδα αξιόλογων και διακεκριμένων εκπαιδευτών.

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου καλεί όλους τους δικηγόρους σε μία δωρεάν 2ωρη διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση του θέματος «Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ), μια νέα καθημερινότητα», την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, στις 17:00. Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Γενικότερα, σκοπός του Φορέα είναι, ιδίως: α) η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης στους υποψηφίους διαμεσολαβητές και μετεκπαίδευσης στους διαμεσολαβητές για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης, β) ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, καθώς και γ) η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών ο Φορέας προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δράση, ιδίως συνεργάζεται με αντίστοιχους αναγνωρισμένους φορείς της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής, αλλά και με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους για θέματα της αρμοδιότητας τους, διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια.

Το πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του διαμεσολαβητή, οι οποίες είναι χρήσιμες για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατέχουν, μετά την ολοκλήρωσή του, τα θεωρητικά και πρακτικά πεδία της διαμεσολάβησης και να μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Περαιτέρω, να μπορούν διαπιστώσουν τη χρησιμότητα και τη σύνδεση της διαμεσολάβησης με επίπεδα και μορφές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και να την εφαρμόσουν στην καθημερινότητα, στον επαγγελματικό χώρο, στην επιχειρηματικότητα και στις ιδιωτικές τους σχέσεις. Τέλος, να αντιληφθούν τη χρησιμότητα του ρόλου όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία διαμεσολάβησης σε όλα τα στάδιά της και να αναγνωρίσουν την αλληλεπίδρασή της τόσο με τη δικαστική διαδικασία, όσο και με άλλες εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Ο βασικός κορμός των μαθημάτων διεξάγεται από 3 εκπαιδεύτριες με μακροχρόνια θεωρητική και πρακτική εμπειρία στη διαμεσολάβηση, ενώ 6 ειδικοί εισηγητές αναπτύσσουν σε βάθος τις επιμέρους διδασκόμενες θεματικές ενότητες. Τέλος 5 επαγγελματίες αναλαμβάνουν την διεξαγωγή των προσομοιώσεων και της πρακτικής εξάσκησης.

Το 1/3 προγράμματος, δηλαδή περίπου 27 ώρες, προορίζεται αμιγώς για προσομοιώσεις, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των εκπαιδευτριών και την αρωγή εξειδικευμένων επαγγελματιών του αντίστοιχου επαγγελματικού  χώρου. Το πλήθος των προσομοιώσεων δίνει τη δυνατότητα στον κάθε συμμετέχοντα να εφαρμόσει στην πράξη όσα διδάχθηκε στην θεωρία, αλλά επιπροσθέτως να διαπιστώσει το δικό του χαρακτήρα ως διαμεσολαβητή.

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι απόφοιτοι του Φορέα θα γνωρίζουν:

  • Το πλαίσιο της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τα ιστορικά στοιχεία της εμφάνισης και εξέλιξης του θεσμού διεθνώς και στην Ελλάδα. Τις διάφορες μορφές διαμεσολάβησης που απαντώνται διεθνώς και στην Ελλάδα
  • Τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπως αυτή τη στιγμή έχει εισαχθεί νομοθετικά στην Ελλάδα. Τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπαγωγής μίας διαφοράς σε διαμεσολάβηση, τη συμφωνία υπαγωγής, τον ρόλο του διαμεσολαβητή και των μερών, τα στάδια της διαμεσολάβησης, το συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς, το πρακτικό διαμεσολάβησης, τις δεξιότητες και τεχνικές του διαμεσολαβητή
  • Τεχνικές διαπραγμάτευσης
  • Βασικές αρχές ψυχολογίας και κοινωνιολογίας σε σχέση με επίλυση συγκρούσεων, εφαρμογή αυτών από τον διαμεσολαβητή κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης στα πλαίσια του ρόλου που αναλαμβάνει
  • Υποχρεώσεις και ευθύνη διαμεσολαβητή, Κώδικας Δεοντολογίας και βασικές αρχές διαμεσολάβησης

Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του Φορέα θα είναι ικανοί:

  • Να διεξαγάγουν ως διαμεσολαβητές διαδικασίες διαμεσολάβησης
  • Να παρίστανται σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ως νομικοί παραστάτες (εφόσον είναι δικηγόροι)
  • Να διαχειρίζονται συγκρούσεις.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450) ευρώ. Επί του ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα έκπτωσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ                                                                                    
Προεξόφληση, πρόωρη εγγραφή στο πρόγραμμα
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.235 €

ΑΜΕΑ, άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.235 €

Απόφοιτοι και εργαζόμενοι του Παντείου Πανεπιστημίου
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 990 €

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν ΜΟΝΟΝ εφόσον κατά τον χρόνο της εγγραφής, ο υποψήφιος ανήκει σε μία από τις ως άνω κατηγορίες. Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει στον Φορέα το σχετικό αποδεικτικό/πιστοποιητικό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Φορέα https://mediation-panteion.gr ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email mediation@panteion.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 210 92 01 395 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.