Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

Σύμφωνα με τον Νόμο, το τέκνο που γεννήθηκε κατά την διάρκεια γάμου (ή και συμφώνου συμβίωσης) ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από την λύση ή την ακύρωση του, εφόσον μετά την λύση ή ακύρωση του γάμου και πριν την γέννηση η μητέρα δεν τέλεσε νέο γάμο (ή σύμφωνο συμβίωσης), τεκμαίρεται ότι έχει ως πατέρα τον σύζυγο της μητέρας. Τι ισχύει όμως νομικά με την πατρότητα τέκνου που γεννάται εκτός γάμου των γονέων του και χωρίς την ύπαρξη συμφώνου συμβίωσης;

1. Εκούσια Αναγνώριση Πατρότητας
Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σε αυτό και η μητέρα, με την προϋπόθεση ότι είναι εν ζωή και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς αν δεν πληρούνται οι δύο αυτές προϋποθέσεις, αρκεί η δήλωση του πατέρα.
Η δήλωση αναγνώρισης της πατρότητας του τέκνου από τον πατέρα γίνεται συμβολαιογραφικά ή με διαθήκη, ενώ η συναίνεση της μητέρας γίνεται επίσης συμβολαιογραφικά, ενώ τόσο η δήλωση του πατέρα όσο και η συναίνεση της μητέρας γίνονται πάντα αυτοπροσώπως (δεν μπορεί να γίνουν με πληρεξούσιο), χωρίς αίρεση ή προθεσμία και χωρίς να υπόκεινται σε ανάκληση.

2. Δικαστική Αναγνώριση Πατρότητας
Σε περίπτωση που ο πατέρας δεν προβαίνει εκουσίως στην αναγνώριση της πατρότητας, η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει δικαστικά (με αγωγή) από τον πατέρα την αναγνώριση της πατρίτητας μέσα σε 5 χρόνια από τον τοκετό. Αντίστοιχο δικαίωμα παρέχεται και στο ίδιο το τέκνο, το οποίο όμως αποσβήνεται ένα έτος μετά την ενηλικίωσή του.
Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία η μητέρα δεν παρέχει την συναίνεσή της για την αναγνώριση της πατρότητας από τον πατέρα, αυτό μπορεί να επιδιωχθεί επίσης δικαστικά από τον τελευταίο μέσα σε δύο έτη αφότου η μητέρα αρνήθηκε να παράσχει την συναίνεσή της.
Η πατρότητα τεκμαίρεται αν αποδειχθεί ότι ο φερόμενος ως πατέρας είχε σαρκική συνάφεια με την μητέρα κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης (δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 30-180 ημερών πριν τον τοκετό)

Σε επόμενο άρθρο μας θα αναφερθούμε στο τι ισχύει νομικά για την αμφισβήτηση της πατρότητας τέκνου γεννημένου εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

*Γράφει ο Ιωάννης Βαονάκης, Δικηγόρος Αθηνών, LL.M. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Leave a reply