Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Της Αναστασίας Σκανδάλη, ασκούμενης Δικηγόρου στο ΔΣΑ,    ΜΔΕ στο Δίκαιο της Πληροφορικής

      Σημαντική νομοθετική τομή εισάγεται έπειτα από την τροποποίηση του άρθρου 6 παρ.2 του ν.3190/1955 και με το άρθρο 12 του ν.4541/2018 αναφορικά με τη «διάρκεια ζωής» των ΕΠΕ.

Εν προκειμένω, με βάση την τροποποίηση του άρθρου 6 παρ.2 του ν.3190/1955 τίθεται ως υποχρέωση περί ελαχίστου εκ του νόμου περιεχομένου της εταιρικής σύμβασης της ΕΠΕ αναφέρεται πως θα πρέπει να περιέχεται πλέον υποχρεωτικά πέραν της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του ΑΦΜ των εταίρων, η διάρκεια της ΕΠΕ. Η διάρκεια της ΕΠΕ είναι πλέον υποχρεωτικώς εκ του νόμου ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε έτη. Επομένως, δεν μπορεί πλέον να συσταθεί ή να οριστεί ΕΠΕ ως αορίστου χρόνου ενώ θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στο καταστατικό ο αριθμός των ετών της διάρκειάς της.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4541/2018, ΕΠΕ οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α’ 93/31-05-2018), τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός εάν, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού τους πριν από την εν λόγω ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης οπότε ημερομηνία λήξης θα είναι εκείνη η οποία θα ορίζεται στο καταστατικό.

Ο νομοθέτης, συνεπώς, μέσω της εν λόγω διάταξης προβλέπει ως αναγκαστική εκ του νόμου και αυτοδίκαιη, δίχως απόφαση των εταίρων, λύση και θέση σε καθεστώς εκκαθάρισης όλων των ΕΠΕ οι οποίες δεν έχουν ορισμένη διάρκεια εκ του καταστατικού τους ή δεν έχουν ορίσει ως τέτοια με σχετική τροποποίηση του καταστατικού τους μέχρι την 31-12-2021. Αξίζει να σημειωθεί, πως δεν γίνεται σχετική μνεία αναφορικά με τον τρόπο ορισμού των εκκαθαριστών στη συγκεκριμένη περίπτωση συνεπώς θα ισχύουν οι γενικές προβλέψεις του καταστατικού της ΕΠΕ άλλως δε οι γενικές περί ορισμού εκκαθαριστών διατάξεις του ν.3190/1955

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η αναφορά της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής στην εν λόγω τροποποίηση σύμφωνα με την οποία: «Παρατηρείται ότι από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει σαφώς για ποιον δικαιοπολιτικό λόγο αποκλείεται πλέον η σύσταση Ε.Π.Ε. αόριστης διάρκειας. Με τη διάταξη αυτή, όσες Ε.Π.Ε. όντως έχουν ορίσει στα καταστατικά τους αόριστη διάρκεια και δεν μεριμνήσουν να το τροποποιήσουν εγκαίρως, λύονται και τίθενται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης στις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Παρατηρείται ότι από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει ο λόγος δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλει τόσο σοβαρή συνέπεια (αυτοδίκαια λύση) σε, καταρχήν, νομίμως λειτουργούσες Ε.Π.Ε., σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού τους εντός της τασσόμενης προθεσμίας.» 

Leave a reply