Η μη καταβολή προείσπραξης από το δικηγόρο δεν επιφέρει συνέπειες σε βάρους του διαδίκου.

Στο άρθρο 61 παρ. 4 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013) προβλέπεται κατάθεση του γραμματίου προκαταβολής εισφορών της παραγράφου 1 κατά την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων (ήτοι κατάθεση αγωγής, αίτησης, έφεσης, ανακοπής, αναίρεσης, κ.λπ.), καθώς και σε κάθε παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη, και συγκεκριμένα στα πολιτικά δικαστήρια να δικάζεται ως ερήμην και αν είναι ενάγων απορρίπτει την αγωγή του ως ουσιαστικά αβάσιμη.

Με την υπ'αριθμ. 3717/2015 του το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ήρθε να ανατρέψει αυτό το σκηνικό με το εξής σκεπτικό : "Όπως όμως έχει κριθεί επί των διατάξεων του άρθρου 96 παρ.1 και 6 του προϊσχυσαντος Κώδικα Δικηγόρων (νδ 3026/1954) που είχαν αντίστοιχο περιεχόμενο με τις διατάξεις που αναφέρθηκαν ( του άρθρου 61 παρ.1 και 4 του ν.4194/2013) η θέσπιση κυρώσεων με το ανωτέρω περιεχόμενο σε βάρος του διαδίκου είναι ανίσχυρη καθότι αντίκειται στο δικαίωμα δικαστικής ακρόασης και προστασίας που θεσπίζεται με το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος, καθότι οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της είσπραξης των δικηγορικών αμοιβών και των πόρων των αντίστοιχων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αλλά και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής των δικηγόρων αλλά δεν συνάπτονται με τη λειτουργία των δικαστηρίων σύμφωνα με το Σύνταγμα και την απονομή από αυτά δικαιοσύνης ούτε με την έναντι των δικαστηρίων θέση των διαδίκων και όταν ακόμη η παράσταση των δικηγόρων στα δικαστήρια είναι υποχρεωτική......Περαιτέρω.....η μη προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης για την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου των εναγόντων κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και για την κατάθεση των προτάσεων καθώς και η έλλειψη χαρτοσήμανσης αυτών δεν μπορούν να επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες σε βάρος των διαδίκων αυτών ούτε να θεωρηθεί ως πλασματική ερημοδικία τους".

Κατά την άποψη μας η απόφαση θα μπορούσε να είναι σταθμός για την αρχή των περιορισμών των υπερβολικών εξόδων που υποβάλλονται οι διάδικοι κάθε φορά.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply