Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου

Στο άρθρο 202 παρ. 2 του ν.  3463/2006, που ορίζει ότι "Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα" προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4483/2017 νέο εδάφιο που ορίζει ότι "Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα".

Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα και προκειμένου να ενισχυθούν και να προστατευθούν οι οικονομικά αδύναμες ή/και πολυάριθμες οικογένειες, προβλέπεται ότι είναι δυνατή η "επιδότησή' τους με χρηματικά ποσά, τα οποία δεν υπόκεται φόρο, κρατήσεις, είναι ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες κλπ.

Η νεοεισαχθείσα διάταξη αποσκοπεί το αυτονόητο, τα χρηματικά βοηθήματα να χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο χορηγούνται, ήτοι για την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων και πολυάριθμων οικογενειών, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί ουκ ολίγα φαινόμενα κατασχέσεων ασφαλιστικών βοηθημάτων.

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 982 παρ. 2 περ. δ ΚΠολΔ, «Εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών ..». Κατά το άρθρο 982 παρ. 3 εδαφ. α’ ΚΠολΔ «Η εξαίρεση της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 ισχύει και ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα».

Επιπλέον, από το άρθρο 20 του ν. 4161/2013, προκύπτει ότι καταθέσεις που αφορούν μισθούς ή συντάξεις ή ασφαλιστικές παροχές προσδιορίζονται υποχρεωτικά ως ακατάσχετες, δηλαδή είναι εξ ορισμού ακατάσχετες και καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 982 ΚΠολΔ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η δέσμευση -κατάσχεσή τους.

Στο άρθρο 31 παρ. 1 ΚΕΔΕ, ορίζεται ότι εξαιρούνται της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων αφενός τα προβλεπόμενα ως ακατάσχετα  στο άρθρο 52 ΕισΚΠολΔ, μεταξύ των οποίων και τα επιδόματα και βοηθήματα που χορηγούνται σε πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια και αφετέρου οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια (1.000,00) ευρώ.

Τέλος, κατά το άρθρο 32 παρ. 2 εδ. α' ΚΕΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του ν. 4336/2015, "Καταθέσεις σε πιστωτικά  ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα".

Πλην όμως, για να ισχύσει η ανωτέρω προστασία απαιτείται να έχει προηγηθεί η γνωστοποίηση μέσω taxisnet του εν λόγω λογαριασμού ως μοναδικού ακατάσχετου.

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, μεταπτυχιακός διπλωματούχος Πάντειου Πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 211 400 5285. 

 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Leave a reply