Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη,  Δικηγόρου, MSc Business Law & Administration.

Σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ. 1 περ. γ' ν. 4072/2012, η κήρυξη της ομόρρυθμης εταιρείας σε πτώχευση οδηγεί στην λύση της. Το ίδιο συνάγεται και από τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 1 ΠτΚ, που αναφέρει ρητά ότι η πτώχευση του νομικού προσώπου επιφέρει τη λύση του. Παράλληλα, η παραπάνω διάταξη ορίζει ότι τα όργανα του νομικού προσώπου διατηρούνται. Ναι μεν δεν διαλύονται (τα όργανα), αλλά έχουν περιορισμένη εξουσία, καθώς η διοίκηση και η εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρείας περιέρχεται στον σύνδικο κατά την επιταγή του άρθρου 17 ΠτΚ, που κάνει λόγο για πτωχευτική απαλλοτρίωση. Συνεπώς, πρώτο συμπέρασμα αποτελεί ότι η κήρυξη της ομόρρυθμης εταιρείας οδηγεί στην λύση της με διατήρηση των οργάνων της, τα οποία, ωστόσο, εμφανίζουν εξαιρετικά περιορισμένη δράση.

Δεύτερο σημείο που αξίζει επισήμανσης στην περίπτωση πτώχευσης ομόρρυθμης εταιρείας είναι το γεγονός ότι με αυτή επέρχεται και η συμπτώχευση των ομορρύθμων εταίρων. Το ανωτέρω συνάγεται ευθέως από το άρθρο 7 παρ. 4 ΠτΚ, που ορίζει ότι με την ίδια απόφαση που κηρύσσεται σε πτώχευση η ομόρρυθμη εταιρεία, κηρύσσονται σε πτώχευση και τα ομόρρυθμα μέλη, χωρίς άλλη διατύπωση. Μάλιστα, κατά το παρελθόν χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση της έννοιας χωρίς άλλη διατύπωση ο όρος "αυτόθροη συνέπεια", που, όμως, επικρίθηκε έντονα και ως εκ τούτου έχει απαλειφθεί. Ακόμη, στις περιπτώσεις που επιδιώκεται η κήρυξη σε πτώχευση ομόρρυθμης εταιρείας, απαιτείται, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 εδαφ. γ' ΠτΚ, να αναγράφονται στην αίτηση που υποβάλλεται και τα στοιχεία των ομορρύθμων εταίρων, ειδάλλως η αίτηση θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Επομένως, βάσει των ανωτέρω συνάγουμε αβίαστα ότι για να κηρυχθούν σε πτώχευση τα ομόρρυθμα μέλη μιας ομόρρυθμης εταιρείας δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, αλλά απαιτείται προσοχή στην αίτηση πτώχευσης που κατατίθεται για την εν λόγω εταιρεία (αναγραφή των στοιχείων των ομόρρυθμων εταίρων και κοινοποίηση της αίτησης και σε αυτούς). 

Τέλος, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το γεγονός ότι στην παραπάνω πτώχευση των ομορρύθμων εταίρων, που επέρχεται ως συνέπεια της πτώχευσης της εταιρείας στην οποία συμμετέχουν, δύναται να αναγγελθούν, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 ΠτΚ, τόσο οι δανειστές της εταιρείας, όσο και οι προσωπικοί δανειστές των ιδίων. Ως προς την δυνατότητα των δανειστών της εταιρείας να αναγγελθούν στην πτώχευση των ομορρύθμων εταίρων, αυτό είναι απολύτως λογικό, καθώς οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απέναντί τους με την προσωπική τους περιουσία, πρωτογενώς, απεριόριστα και εις ολόληρον κατά ρητή επιλογή του έλληνα νομοθέτη, η οποία έχει αποτυπωθεί στην διάταξη του άρθρου 249 παρ. 1 ν 4072/2012. Όμως, επειδή η πτωχευτική διαδικασία είναι διαδικασία συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 1 ΠτΚ), δε δύναται να απουσιάζουν από αυτή οι ατομικοί δανειστές των ομορρύθμων εταίρων.

Κλείνοντας να αναφέρουμε, κυρίως για λόγους πληρότητας, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την διαδικασία της πτώχευσης, αλλά με την διαδικικασία της ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης, ότι βάσει εκτελεστού τίτλου σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας, δύναται να ακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον των ομορρύθμων εταίρων, όπως συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 920 ΚΠολΔ, αυτό δε, είναι λογικό, καθώς αυτοί δεσμεύονται, λόγω δεδικασμένου, από τον εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 329 ΚΠολΔ, που βρίσκει ευθεία εφαρμογή στην περίπωση της ομόρρυθμης εταιρείας.

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.