ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3503/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 3503/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), την οποία χειρίστηκε για λογαριασμό του ενάγοντος το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Έλενας Μπατσούλη και Συνεργατών,  έγινε δεκτή αγωγή με αίτημα την ακύρωση αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως σωματείου με την οποία αποφασίστηκε η διαγραφή του ενάγοντος από μέλος αυτού και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, για το λόγο ότι το θέμα αυτό δεν αναγραφόταν α) ως θέμα στην πρόσκληση που απεστάλην στα μέλη του σωματείου και β) στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 3503/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το άρθρο 101 εδ. α’ ΑΚ, που αναφέρεται γενικά στα σωματεία ορίζει «Η απόφαση της συνέλευσης είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από αγωγή μέλους που δεν συνήνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται μετά πάροδο έξι μηνών από την απόφαση της συνελεύσεως. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων» Είναι αδιάφορος ο χαρακτήρας της διάταξης, που φέρεται ότι παραβιάστηκε κατά τη λήψη της απόφασης, αν δηλαδή είναι ενδοτικού ή αναγκαστικού δικαίου, η δε ακυρότητα επέρχεται υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της ύπαρξης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της προσβολής του νόμου ή του καταστατικού και της απόφασης που φέρεται ότι λήφθηκε κατά παράβαση τούτων (ΑΠ 1116/1997 ΕΕΝ 1999, 133 ΕφΘρ 241/2004 ΕλλΔνη 2005, 927, Γεωργιάδης, ΣΕΑΚ Ι, άρθρο 101, αριθ. 14, σελ. 230). Εξάλλου, από τον συνδυασμό της διατάξεως αυτής με τις διατάξεις των άρθρων 61, 78, 83 ΑΚ, 62, 64 παρ. 2 και 68 ΚΠολΔ προκύπτει ότι στην άσκηση της ως άνω ακυρωτικής αγωγής, νομιμοποιείται παθητικά μόνο το σωματείο (Γεωργιάδης, ΣΕΑΚ Ι, άρθρο 101, αριθ. 14, σελ. 232, Κρητικός, Όρια νόμιμης λειτουργίας συλλογικών οργάνων, σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και συναιτερισμών, παρ. 9, αριθ. 70-71, σελ. 148, Σπυριδάκης, Η διοίκηση του Σωματείου, 1999, παρ. 38.3, στ’, σελ. 134).

Σύμφωνα με το άρθρο 97 εδ.  β’ ΑΚ, «Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη». Από την ανωτέρω διάταξη που είναι αναγκαστικού δικαίου, προκύπτει ότι η προηγούμενη αναγραφή του θέματος στην πρόσκληση που απευθύνεται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και συνακολούθως η ημερήσια διάταξη που αποτελεί τον πίνακα των θεμάτων επί των οποίων και μόνο μπορούν να ληφθούν αποφάσεις κατά τη Γενική Συνέλευση αναδεικνύεται από το νόμο σε ουσιώδη προϋπόθεση του κύρους της λαμβανόμενης από τη Γενική Συνέλευση αποφάσεως. Σκοπός της διατάξεως είναι να προστατεύσει τα μέλη από αιφνιδιασμούς και να τους παράσχει τη δυνατότητα να εκτιμούν τη σοβαρότητα των θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση και να προετοιμαστούν αναλόγως. Ο σκοπός αυτός, που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του σωματείου κατοχυρώνεται μέσω του άρθρου 97 ΑΚ (ΑΠ 1227/2000, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η εξουσία του δικαστηρίου εξαντλείται στο ανωτέρω έλεγχο, που έχει ως αποτέλεσμα είτε την κήρυξη της ακυρότητας, είτε την απόρριψη της σχετικής αγωγής. Αν η απόφαση δεχθεί την ακυρωτική αγωγή έχει ως μόνο περιεχόμενο την ακύρωση της προσβληθείσης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η εκδιδόμενη απόφαση επί της ακυρωτικής αγωγής έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, διότι διαπλάσσει μία νέα κατάσταση, και λόγω της διαπλαστικής της φύσεως ισχύει erga omnes. Λόγω του διαπλαστικού της χαρακτήρα η εκδιδόμενη επί της ακυρωτικής αγωγής απόφαση δεν είναι δεκτική αναγκαστικής εκτέλεσης και ως εκ τούτου δεν νοείται ούτε προσωρινή εκτέλεση της οριστικής μη τελεσίδικης απόφασης που εκδίδεται επί της εν λόγω αγωγής.

Με την υπ’ αριθ. 3503/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ακυρώθηκε  η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εναγόμενου σωματείου, με την οποία διαγράφηκε ο ενάγων από μέλος  του (σωματείου) και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, για το λόγο ότι μεταξύ των θεμάτων που αναγράφονταν στην πρόσκληση που στάλθηκε στα μέλη του σωματείου δεν περιλαμβανόταν το εν λόγω θέμα, το δε αναγραφόμενο στην πρόσκληση ως θέμα «Η δυσλειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου με υπαιτιότητα του ενάγοντος και προέδρου αυτού» είναι εντελώς διαφορετικό ως θέμα από τη διαγραφή μέλους του σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Επομένως, αυτή η γενόμενη αναγραφή στην πρόσκληση και στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης δεν καλύπτει την τήρηση της διατάξεως του άρθρου 97 AK ως προς την απόφαση περί διαγραφής του ενάγοντος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του σωματείου και κατόπιν τούτων είναι ελαττωματική και για το λόγο αυτό ακυρώθηκε και παράλληλα το εναγόμενο σωματείο καταδικάστηκε στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, ποσού 300,00 ευρώ.

Tο δικηγορικό γραφείο της Έλενας Μπατσούλη και Συνεργατών (website: www.dikografo.gr, email: dikografo@gmail.com)  ειδικεύεται σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου.

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Leave a reply