Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση πλήρως ως προς όλες τις διοικητικές συνέπειες (ΝΣΚ 27/2020)

ΝΣΚ 27/2020, Υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση πλήρως ως προς όλες τις διοικητικές συνέπειες. Καταβολή αποζημίωσης λόγω αναδρομικού διορισμού. Δυνατότητα συμψηφισμού

Η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση πλήρως και ως προς όλες τις διοικητικές συνέπειες, τόσο από πραγματικής όσο και από νομικής άποψης, ώστε ο διοικούμενος να τεθεί στη θέση που εξαρχής θα ήταν εάν δεν είχε μεσολαβήσει η νομίμως ακυρωθείσα πράξη της Διοίκησης και χωρίς δέσμευση από το χρόνο που στο μεταξύ διέδραμε, πηγάζει απευθείας από το Σύνταγμα. Συνεπώς, για την καταβολή των αποδοχών, τις οποίες ο δικαιωθείς και αναδρομικά διορισθείς σε θέση μέλους ΔΕΠ δικαιούται να λάβει στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται κάποια άλλη διαδικασία ή νέα δικαστική απόφαση. Δεν υφίσταται περίπτωση συμψηφισμού των αποδοχών που δικαιούται να λάβει με τυχόν εισοδήματα που ο αιτών απέκτησε κατά το διάστημα που μεσολάβησε έως την έκδοση της νέας πράξης αναδρομικού διορισμού του, τόσο διότι η ωφέλεια αυτή δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο γεγονός, όσο και κυρίως διότι τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να ασκούν και άλλου είδους έργο ή ελευθέριο επάγγελμα κατά το χρόνο που είναι διορισμένοι, σύμφωνα με το νόμο.

Η πλήρης συμμόρφωση της Διοίκησης προς την ακυρωτική απόφαση και η εξ αυτού του λόγου υποχρεωτική έκδοση αναδρομικής πράξης διορισμού, περιλαμβάνει και συνεπάγεται και την υποχρέωση της Διοίκησης να καταβάλει στον αναδρομικά διορισθέντα τις αποδοχές που στερήθηκε κατά το διάστημα από την ακύρωση του διορισμού του (εφόσον διεκόπη και η μισθοδοσία του) και του επαναδιορισμού του.

Στην αποζημίωση των άρθρων 105 - 106 ΕισΝΑΚ, περιλαμβάνεται τόσο η αποκατάσταση της ζημίας, την οποία υπέστη η υπάρχουσα, πριν από την παράνομη πράξη ή παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ περιουσία του ζημιωθέντος, όσο και η αποκατάσταση της ζημίας, την οποία υπέστη αυτός με τη στέρηση, εξαιτίας της παράνομης πράξης ή παράλειψης, παροχών, τις οποίες πιθανώς, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις, θα αποκόμιζε, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη αυτή πράξη ή παράλειψη.

7134887