ΕιρΚερκ 104/2020 : Αρμόδιο δικαστήριο για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γάμου.

ΕιρΚερκ 104/2020

 

Απόφαση διόρθωσης ονόματος σε ληξιαρχική πράξη γάμου.

Αρμόδιο το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιάρχου που συντάσσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Όμως η δωσιδικία του 782 ΚΠολΔ δεν είναι αποκλειστική. Δεν αποκλείεται η υποβολή της αίτησης και στο δικαστήριο της κατοικίας του αιτούντος ή το δικαστήριο όπου βρίσκονται τα αποδεικτικά μέσα. Δεκτή από το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης του Ληξιαρχείου Πάτρας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/2020

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Συγκροτήθηκε από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Κέρκυρας Αικατερίνη Βουκουβάλα, που ορίστηκε από την Πρόεδρος Πρωτοδικών Κέρκυρας, και τη Γραμματέα, Μαρία …….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 10η Νοεμβρίου 2020 για να δικάσει την με ΕΑΚ ../2020 και ΓΑΚ 1219/2020 αίτηση:

Του Αιτούντος : ............. του …, κατοίκου Πύλα Κοντοκαλίου Κέρκυρας, κατόχου Α.Φ.Μ. ..., ΔΟΥ Κέρκυρας, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Άννα-Μαρίας Ανυφαντή, η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (Α.Μ. ΔΣΚΕΡ 565, αρ. γραμ. προκ. εισφορών Δ.Σ. Κέρκυρας Κ60574/10-11-2020)

Ο αιτών, κατέθεσε στην γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την από 23-10-2020 αίτηση του, η οποία έλαβε γενικό αριθμο κατάθεσης 1219/23-10-2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ../23-10-2020. Δικάσιμος για την συζήτηση της αίτησης προσδιορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε με την σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Κατά τη δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, παραστάθηκε ο αιτών, όπως σημειώνεται παραπάνω και η πληρεξούσια δικηγόρος του ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και στις νόμιμα κατατεθείσες επί έδρας προτάσεις της.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 782 ΚΠολΔ προβλέπει τη διαδικασία και το αρμόδιο δικαστήριο για τη βεβαίωση γεγονότων που αφορούν στη γέννηση, την ονοματοδοσία, το γάμο ή το θάνατο φυσικού προσώπου, με σκοπό τη σύνταξη ή τη διόρθωση της συνταχθείσας δυνάμει του ν.344/1976 ληξιαρχικής πράξης. Η αίτηση διορθώσεως μπορεί ειδικότερα να αναφέρεται: α) στη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης ή στην ανασύνταξη της λόγω απώλειας ή καταστροφής της σχετικής πράξεως, β) στη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξεως (άρθρο 13 του ν. 344/1976) και ειδικότερα στη συμπλήρωση, αλλαγή ή διαγραφή στοιχείου ή στοιχείων του περιεχομένου της, εφόσον δεν ανταποκρίνονται προς την πραγματική κατάσταση κατά το χρόνο συντάξεως της ή εφόσον επήλθε μεταγενέστερα οποιαδήποτε μεταβολή που καθιστά επιβεβλημένη τη διόρθωση. Η διόρθωση στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή, ανεξάρτητα αν η εσφαλμένη αναγραφή οφείλεται σε αναληθή δήλωση των ενδιαφερομένων ή σε σφάλμα του ληξίαρχου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για την άσκηση της σχετικής αιτήσεως απαιτείται η αιτιολόγηση εννόμου συμφέροντος (βλ. Παρατηρήσεις του Π. Αρβανιτάκη επί της υπ' αριθ. 24934/1998 ΜΠρΘεσ Αρμ 1999.248). Αντικείμενο τηςαπόφασης που αφορά τη διόρθωση ή συμπλήρωση ληξιαρχικής πράξης δεν είναι η έκδοση διαταγής προς το ληξίαρχο, αλλά η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων της πράξης. Για το λόγο αυτό η εκδιδόμενη δικαστική απόφαση, αδιάκριτα από το αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη ή για τη διόρθωση υπάρχουσας ληξιαρχικής πράξης, είναι, αναφορικά με τη ρυθμιστική της ενέργεια, διαπιστωτική ατομική πράξη (βλ. σχετ. Στασινόπουλο, «Δίκαιον των διοικητικών πράξεων» § 13 ΙΙΑ, ο. 136 επ.). Αυτό σημαίνει περαιτέρω ότι η σχετική δικαστική απόφαση, δεν περιέχει ούτε επιτρέπεται να περιέχει διαταγή προς το ληξίαρχο να συντάξει ή να διορθώσει τη σχετική ληξιαρχική πράξη (βλ. Μπέη, «Πολιτική Δικονομία, εκούσια δικαιοδοσία» έκδ. 1992, τόμο 18, άρθρο 782, σ. 477, Μπρακατσούλα, «Εκούσια δικαιοδοσία» έκδ. 1998, σ. 227 και ΜΠρΦλωρ 32/1969 Αρμ 23.313).

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών ισχυρίζεται πως γεννήθηκε την ……… στους Καρουσάδες Κέρκυρας και βαφτίστηκε κατά το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα λαμβάνοντας το όνομα «Σταμάτιος», το οποίο δηλώθηκε στη σχετική συνταχθείσα μετά την βάφτιση του ληξιαρχική πράξη με α.α. …/1947 του αρμόδιου Ληξίαρχου της τότε κοινότητας Καρουσάδων. Ύστερα, εκθέτει πως, την ……….. τέλεσε νόμιμο θρησκευτικό γάμο με την Μαρία ………. του ………. και της ……….., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στην Πάτρα, τον οποίο δήλωσαν στο αρμόδιο Ληξιαρχείο Πατρών, όμως εκ παραδρομής στην συνταχθείσα υπό στοιχεία ……….. ληξιαρχική πράξη γάμου, αναγράφηκε εσφαλμένως το όνομα «Γεώργιος» αντί του ορθού «Σταμάτιος». Επικαλείται δε, προφανές έννομο συμφέρον, αφού το εν λόγω λάθος δημιουργεί προβλήματα στις συναλλαγές του και ειδικότερα επικαλείται το ήδη υφιστάμενο πρόβλημα στην αίτηση συνταξιοδότησής του, για την οποία ζητείται από τον αρμόδιο φορέα (Ε.Φ.Κ.Α), η ληξιαρχική πράξη γάμου με τα ορθά της στοιχεία. Για τους λόγους αυτούς, κατ' ορθότερη εκτίμηση του αιτήματος του, αιτείται να βεβαιωθούν τα ορθά στοιχεία, προκειμένου να διορθωθεί η ως άνω αναφερόμενη ληξιαρχική πράξη γάμου στο αρμόδιο Δηξιαρχείο.

Με το περιεχόμενο αυτό και το αίτημα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως, καθ' ύλην (άρθρα 739,740 και 782 ΚΠολΔ) και κατά τόπον, φέρεται για εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, δηλαδή εκείνο της κατοικίας του αιτούντος (βλ.         και          σχετ. την από 21-10-2020 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, στην οποία βεβαιώνεται ως τόπος κατοικίας αυτού, το Κοντόκαλι Κέρκυρας) με τη διαδικασία της Εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. ΚΠολΔ), καθώς γίνεται δεκτό πως ο καθορισμός της τοπικής αρμοδιότητας του άρθρου 782 ΚΠολΔ, το οποίο ορίζει ως κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο αυτό της περιφέρειας του αρμόδιου για την πράξη Ληξιάρχου, δεν είναι δεσμευτικός, αλλά έχει καθοδηγητικό χαρακτήρα, ώστε να μην αποκλείεται η υποβολή της αίτησης και στο Δικαστήριο της κατοικίας του αιτούντος, εφόσον λόγω των τοπικών συνθηκών       του είναι σε θέση να παράσχει ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη έννομη προστασία στον αιτούντα στα πλαίσια και της ελαστικότητας που διακρίνει τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (Ειρ. Αθ. 195/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Είναι δε επαρκώς ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 και 15 ν. 344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 782 ΚΠολΔ και θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθόσον τηρήθηκε η προδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο η παρούσα αίτηση έπρεπε να επιδοθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας (Βλ. υπ. Αριθμ. 7800Β/26-10-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, ………….).

Από τα έγγραφα τα οποία επικαλείται και προσκομίζει ο αϊτών και ειδικότερα από: 1)την υπό στοιχεία ……….. ληξιαρχική πράξη γάμου που συνετάχθη την ………-1970 και στην οποία αναγράφεται το λανθασμένο όνομα «Γεώργιος», 2)φωτοαντίγραφο της με αριθμό ………… ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος, στο περιθώριο της οποίας αναγράφεται ότι κατά τη βάφτιση του έλαβε το όνομα «Σταμάτιος», 3) τα με αριθμ. πρωτ. ……………./1973 και …………….1989 πιστοποιητικά από τα Μητρώα Αρρένων της τότε Κοινότητας Καρουσάδων, 4) το με ημερομηνία …………. Ειδικό Φύλλο Πορείας και 5) το από 27-10-2020 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος και 6) το φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του, αποδείχθηκε κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου πως ο αϊτών την ……..-1970 τέλεσε νόμιμο θρησκευτικό γάμο με την Μαρία …….. του …….. και της …….. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στην Πάτρα, τον οποίο δήλωσαν στο αρμόδιο Ληξιαρχείο Πατρών, όμως εκ παραδρομής στην συνταχθείσα υπό στοιχεία ………. Ληξιαρχική πράξη γάμου, αναγράφηκε εσφαλμένως ως κύριο όνομα του το «Γεώργιος» αντί του ορθού κύριου ονόματος του που είναι το «Σταμάτιος».

Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και του προφανούς έννομου συμφέροντος του αιτούντος, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικός βάσιμη κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ, με σκοπό τη διόρθωση από τον Ληξίαρχο του αρμόδιου Ληξιαρχείου Πατρών, της υπό στοιχεία ………. Ληξιαρχικής πράξης γάμου του αιτούντος Σταμάτιου ……. του ………… και της ………… με την σύζυγό του Μαρία ………. του ……… και της ………, η οποία (ληξιαρχική πράξη γάμου) συντάχθηκε από τον Ληξίαρχο του Ληξιαρχείου Πατρών, όσον αφορά το κύριο όνομα του αιτούντος και ειδικότερα, από το λανθασμένως αναγραφόμενο «Γεώργιος» στο ορθό «Σταμάτιος».

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, στην Κέρκυρα, την 18η Νοεμβρίου 2020, παρουσία της γραμματέα της έδρας και χωρίς την παρουσία του αιτούντος και της πληρεξούσιας δικηγόρου του.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Leave a reply