Κατακύρωση διαγωνισμού για το πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των μελών του ΔΣΑ και των εξαρτώμενων μελών τους

Κατακύρωση διαγωνισμού για το πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των μελών του ΔΣΑ και των εξαρτώμενων μελών τους στην εταιρεία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας κατά την συνεδρίαση του της 15/3/2017, ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Ομαδικής Ασφάλισης και κατακύρωσε τον διαγωνισμό για το πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των μελών του ΔΣΑ και των εξαρτώμενων μελών τους, στην εταιρεία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ».

Η προσφορά της εταιρείας που έγινε δεκτή προβλέπει κατά τα ουσιώδη σημεία της τα εξής :

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Τα ετήσια μεικτά ασφάλιστρα ανέρχονται στο ποσό των 190 ευρώ για τον κυρίως ασφαλισμένο, τον εξαρτώμενο ενήλικα και κάθε εξαρτώμενο μέλος

2. ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

-Δεν προβλέπεται διαδικασία ελέγχου ασφαλισιμότητας, ήτοι η με οποιοδήποτε τρόπο υποβολή ιατρικού ιστορικού εκ μέρους των ασφαλισμένων ή εξάρτηση της κάλυψης από την μη ύπαρξη προϋπαρχουσών παθήσεων του ασφαλισμένου, συμπερι-λαμβανομένων και των συγγενών τους παθήσεων.

- Οι προϋπάρχουσες παθήσεις καλύπτονται μετά την πάροδο τριών μηνών με την προϋπόθεση να μην έχουν δημιουργηθεί έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης για την συγκεκριμένη περίπτωση κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν τα ενεργά μέλη του ΔΣΑ, οι ασκούμενοι Δικηγόροι, οι υπάλληλοι του ΔΣΑ και εξαρτώμενα μέλη των παραπάνω, ήτοι ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα από 14 ημερών μέχρι 30 ετών.

- Οριο ηλικίας ένταξης στο πρόγραμμα είναι το 70ο ‘έτος ενώ υπάρχει δικαίωμα παραμονής στο πρόγραμμα μετά την συνταξιοδότηση, μέχρι την συμπλήρωση του 70ου έτους .Μετά τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας, προβλέπεται δυνατότητα συνέχισης με ατομικό πρόγραμμα.

4. ΚΑΛΥΨΗ

- Το ανώτατο ετήσιο ποσό κάλυψης για κάθε ασφαλισμένο ορίζεται στα 40.000 ευρώ, για νοσηλεία που πραγματοποιείται στην Ελλάδα σε δίκλινο δωμάτιο, στα παρακάτω νοσηλευτικά ιδρύματα: ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, MEDITERRANEO, ΙΑΣΩ GENERAL, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

- Το ανώτατο ετήσιο όριο σε περίπτωση σοβαρών ασθενειών αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ.

- Τα έξοδα στα νοσοκομεία του δικτύου καλύπτονται κατά 100% εφόσον γίνεται χρήση ΕΟΠΠΥ ή (άλλης) ιδιωτικής ασφάλισης.

-Σε κάθε άλλη περίπτωση (που δεν γίνει χρήση δημόσιας ή ιδιωτικής άλλης ασφάλισης) η κάλυψη ανέρχεται στο 80% των δαπανών.

 

 

- Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την απευθείας πληρωμή του ποσού.

 

 

5. Επιπλέον προνόμια στα συμβεβλημένα νοσοκομεία

 

Για την ενεργοποίηση του προγράμματος απαιτείται η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 800 ασφαλισμένων.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με αναλυτική αναφορά των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της διαδικασίας δήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply