Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών για την κατάταξη των ξενοδοχειών σε κατηγορίες αστέρων

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 216/ΦΕΚ Β 10/09.01.2015

 

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

   α. της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4276/2014 (Α' 155), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 4315/2014 (Α' 269),

   β. της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α' 155),

   γ. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α' 187), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 2,

   δ. του Ν. 4067/2012 (Α' 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», και ιδίως του άρθρου 26 αυτού,

   ε. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α' 112),

   στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98),

   ζ. του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141), όπως ισχύει,

   η. του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 141),

   θ. του Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού (Α' 179),

   ι. του Π.Δ. 43/2002 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (Α' 43).

 1. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου συστήματος κατάταξης των ξενοδοχείων.

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

 

 1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (ξενοδοχεία).

 1. Τα ξενοδοχεία είναι τουριστικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν χώρους διαμονής σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό ή και σε συνδυασμό δωματίων και διαμερισμάτων, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος.

Άρθρο 2

Ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για την ανέγερση ξενοδοχείου

 1. Τα ξενοδοχεία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις.

 1. Το ξενοδοχείο ανεγείρεται από ένα φορέα εκμετάλλευσης επί οικοπέδου ή γηπέδου που ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. Ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να είναι κύριος ή μισθωτής ή υπομισθωτής του οικοπέδου/γηπέδου ή να έλκει δικαιώματα επ' αυτού δυνάμει άλλης σύμβασης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, η συμφωνηθείσα από τους συμβαλλομένους διάρκεια της σύμβασης δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας, δεν εκδίδεται γνωμοδότηση για καταλληλότητα οικοπέδου/γηπέδου σε μεμονωμένο ή μεμονωμένους εξ αδιαιρέτου συγκυρίους.

 1. Προσπέλαση:

   α. Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία, η οποία βεβαιώνεται και αποτυπώνεται στην τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014, γίνεται από αναγνωρισμένη ως κοινόχρηστη ή ιδιωτική οδό ή μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό πλάτους τουλάχιστον 3,5 μέτρων ή δια δουλείας διόδου συσταθείσας με μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη.

   β. Εάν το οικόπεδο/γήπεδο είναι προσπελάσιμο μόνο από τη θάλασσα, ο φορέας εκμετάλλευσης της παραγράφου 2 προτείνει την κατασκευή, εφ' όσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, του λιμενικού έργου που απαιτείται για τη θαλάσσια προσπέλαση.

   γ. Εάν δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο/γήπεδο και αυτό βεβαιώνεται από τον οικείο ΟΤΑ ή την οικεία πολεοδομική υπηρεσία ή εάν το ξενοδοχείο βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού ή ιστορικού κέντρου πόλης, το πλάτος της οδού προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 3,50 μ. (γίνεται δεκτό ως έχει το υφιστάμενο πλάτος της οδού).

 1. Το οικόπεδο/γήπεδο όπου πρόκειται να ανεγερθεί το ξενοδοχείο δεν πρέπει να επιβαρύνεται από γειτνίαση με εγκαταστάσεις και δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου

 

 1. Για τα έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α' του Παραρτήματος VI της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β' 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα του οικοπέδου/γηπέδου στην αρμόδια για την έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α' του Ν. 4014/2011 (Α' 209). Τα έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β' του ως άνω Παραρτήματος υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 59845/2012 (Β' 3438) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Τουρισμού. Η γνωμοδότηση στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ και η υπαγωγή σε ΠΠΔ εκδίδεται για το σύνολο της έκτασης, ανεξαρτήτως αν σε αυτήν περιλαμβάνονται τμήματα που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που τα διέπουν.

 1. Η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του οικοπέδου/γηπέδου και η υπαγωγή σε ΠΠΔ εκδίδονται στο όνομα του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται το δικαιολογητικό της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

 

 1. Για τη γνωμοδότηση στο πλαίσιο έκδοσης ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ προσκομίζονται από το φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2:

   α. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων σε κλίμακα 1:5.000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα, θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου ή συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για την ακρίβεια των κατωτέρω, στο οποίο αποτυπώνονται:

   - οι διαστάσεις, το εμβαδόν και τα όρια του οικοπέδου/γηπέδου

   - τυχόν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία διευκρινίζεται αν πρόκειται να διατηρηθούν συνυπολογιζόμενα στο συντελεστή δόμησης ή να κατεδαφιστούν

   - το οικοδομήσιμο τμήμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

   - ο τρόπος προσπέλασης στο οικόπεδο/γήπεδο

Στο τοπογραφικό διάγραμμα σημειώνονται επίσης:

   - οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή η μισθωτική ή άλλη σύμβαση δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του οικοπέδου/γηπέδου

   - οι όροι δόμησης και το σχετικό διάταγμα, όπου αυτό έχει εκδοθεί.

   β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του φορέα εκμετάλλευσης, στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος του οικοπέδου/γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση περισσοτέρων εξ αδιαιρέτου συγκυρίων υποβάλλονται είτε μεμονωμένες δηλώσεις είτε κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από όλους. Ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό συ-γκυριότητάς του και το άθροισμα των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της κυριότητας του οικοπέδου/ γηπέδου.

   Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι κύριος του οικοπέδου/γηπέδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται το είδος του δικαιώματος που ασκεί επί του οικοπέδου/γηπέδου που απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.

   Επίσης δηλώνεται τόσο από τον κύριο ή τους συγκυρίους, εφ' όσον πρόκειται για εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα, όσο και από το φορέα εκμετάλλευσης, εάν αυτός διαφέρει από τον κύριο, ότι το οικόπεδο/γήπεδο δεσμεύεται στο σύνολό του για την ανέγερση ξενοδοχείου και ότι για οποιαδήποτε αποδέσμευση αυτού στο μέλλον θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.

   γ. Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας ή της μισθωτικής ή άλλης σύμβασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του οικοπέδου/γηπέδου.

 

 1. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014 (Α' 155).

 1. Σε περίπτωση μετατροπής υπάρχουσας ή υπό ανέγερση οικοδομής σε ξενοδοχείο, προσκομίζονται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών τα εξής:

   α. Αντίγραφα της άδειας δόμησης ή οικοδομικής άδειας και των αντίστοιχων σχεδίων, θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

   β. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την κατασκευή του υπάρχοντος ή του υπό ανέγερση κτίσματος σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές για την περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, για τη δυνατότητα αλλαγής της αρχικής χρήσης σε τουριστική και για τη στατική επάρκεια του κτίσματος όσον αφορά τη νέα χρήση.

   γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής προσκομίζονται οι πράξεις διατήρησης ή τακτοποίησης αυτών.

 

Άρθρο 4

Κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων

 

 1. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*). Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες της παρούσας παραγράφου εφ' όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων.

 1. Οι υποχρεωτικές για κάθε κατηγορία αστέρων τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 1. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Κατηγορία αστέρων 5***** 4**** 3*** 2** 1*
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων 5500 4000 3200 2200 1500

 

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα

 

 1. Τα ξενοδοχεία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 (Α' 79) σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.

 1. Ο ελάχιστος αριθμός δωματίων για άτομα μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) στα ξενοδοχεία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής δυναμικότητας του καταλύματος. Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτική μέχρι του αριθμού των πέντε (5) συνολικά δωματίων για Α.Μ.Κ.

 1. Για τη διαμόρφωση χώρων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ. εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 και στην εγκύκλιο 9 με Α.Π. οικ. 29467/13-6-2012 του γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.

 

Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 1. Για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές που ορίζονται ως τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία.

 1. Για την κατάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού των επιχειρήσεων που κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 διέθεταν ΕΣΛ ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων χωρίς εστιατόριο, θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις αυτές πληρούν το κριτήριο με α/α 7.3 του Παραρτήματος της παρούσας και λαμβάνουν 500 μόρια.

 1. Για την κατάταξη ξενοδοχείων για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έχει χορηγηθεί έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Π.Δ. 43/2002 (43 Α') δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. Εναλλακτικά, ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να ζητήσει την κατάταξη του ξενοδοχείου σύμφωνα με το σύνολο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας, χωρίς προηγούμενη έγκριση των τροποποιημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Άρθρο 7

Παράρτημα

   Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής το Παράρτημα με τίτλο «Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων».

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

«Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων»

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΚΤΗΡΙΟ
1.1 Χώρος στάθμευσης υπαίθριος εντός του οικοπέδου/γηπέδου 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
1.2 Στεγασμένος χώρος στάθμευσης σε χώρο εντός του

κτιρίου ή σε ακίνητο εφαπτόμενο

150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ       ΜΟΡΙΑ       5* 4*        3*      2*      1*     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.3 Χώρος στάσης-στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
1.4 Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης σε παρακείμενο παρκινγκ μέχρι 100μ από το ξ/χ 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Η υπηρεσία παρέχεται άνευ χρέωσης
1.5 Σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
1.6 Το ξ/χ βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο

παραδοσιακό οικισμό ή σε ζώνη ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
1.7 Το κτίριο του ξ/χ είναι χαρακτηρισμένο παραδοσιακό ή διατηρητέο 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
1.8 Θέρμανση ή κλιματισμός σε όλους τους χώρους για ξ/χ λειτουργίας όλο το χρόνο Υ Υ Υ Υ Υ
1.9 Θέρμανση ή κλιματισμός σε όλους τους χώρους για εποχικής λειτουργίας ξ/χ Υ Υ Υ Υ Υ Εξαιρούνται τα βιοκλιματικά ξενοδοχεία
1.10 Τεχνική Προδιαγραφή Θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια στα παράθυρα Υ Υ Υ Υ Υ Σύμφωνα με τον Κώδικα Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
1.11

Τεχνική Προδιαγραφή

Φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλα τα δωμάτια-διαμερίσματα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Σύμφωνα με τις ισχύουσες κτιριοδομικές διατάξεις
1.12 Το 50% των δωματίων-διαμερισμάτων διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
 1. ΥΠΟΔΟΧΗ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
2.1

Τεχνική Προδιαγραφή

Ελάχιστο εμβαδόν χώρου υποδοχής για ξ/χ από 1-100 κλίνες (τ.μ.) 60 50 40 30 25 Τα εμβαδά υπολογίζονται βάσει των καθαρών διαστάσεων των χώρων (χωρίς τοίχους)
2.2

Τεχνική Προδιαγραφή

Υποχρεωτικό εμβαδόν χώρου υποδοχής πέραν του ελαχίστου για ξ/χ 101 κλινών και άνω (τ.μ./κλίνη) 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ       ΜΟΡΙΑ       5* 4*        3*      2*      1*     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.3 Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού χώρου υποδοχής α. κατά 10%

β. κατά 20% γ. κατά 30% δ. κατά 40% ε. κατά 50%

50 100 150 200 250 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
2.4 Υποδοχή ανοικτή επί 8 ώρες, με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες - - - Υ Υ
2.5 Υποδοχή ανοικτή επί 16 ώρες, με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες 200 - - Υ ΠΡ ΠΡ
2.6 Υποδοχή ανοικτή επί 24 ώρες 300 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
2.7 Υπηρεσία για γρήγορη αναχώρηση (Express check out service) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
2.8 Κεντρικό Χρηματοκιβώτιο Υ Υ Υ Υ Υ Αν υπάρχουν χρηματοκιβώτια στα δωμάτια, τότε καθίσταται προαιρετικό και βαθμολογείται με 100 μόρια
2.9 Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 100 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
2.10 Θυρωρός (concierge) 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2.11 Εξωτερικός θυρωρός (Doorman) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2.12 Πρόσβαση στο διαδίκτυο Υ Υ Υ Υ Υ
α/α           ΚΡΙΤΗΡΙΑ       ΜΟΡΙΑ 5*            4*         3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.13 Βοηθός υποδοχής (Groom-pageboy) 100 Y ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2.14 Υπηρεσία φύλαξης αποσκευών σε διακριτό χώρο 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
2.15 Κοινόχρηστος/ οι υπολογιστής/ές για τους πελάτες και δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωσης 50 Y Y ΠΡ ΠΡ ΠΡ Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται με χρέωση
2.16 Επιχειρηματικό Κέντρο (Business Center) με υπολογιστές για δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωσης 100 Y Y ΠΡ ΠΡ ΠΡ Τα ξ/χ που διαθέτουν Επιχειρηματικό Κέντρο (Business

Center) θα βαθμολογούνται μόνο γι' αυτό και όχι επιπλέον και με τα 50 μόρια που προβλέπονται ανωτέρω υπό 2.15

2.17 Σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με σύνδεση στα δωμάτια Υ Υ Υ Υ Υ
2.18 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων α. από 36τ.μ. έως

100τ.μ. β. μεγαλύτερη των 100τ.μ.

100 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
2.19 Φυσικός φωτισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
2.20

Τεχνική Προδιαγραφή

Κοινόχρηστες τουαλέτες επισκεπτών (WC)

α. για ξ/χ 1-100 κλινών

β. για ξ/χ >100 κλινών

100 Y

Τουλάχιστον

2

Τουλάχιστον

4

Υ

Τουλάχιστον

2

Τουλάχιστον

4

ΠΡ ΠΡ ΠΡ Το εμβαδό (τ.μ.) των κοινόχρηστων τουαλετών επισκεπτών (WC) δεν περιλαμβάνεται στο ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδό κοινόχρηστων χώρων.
3. ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
3.1

Τεχνική Προδιαγραφή

Ελάχιστο εμβαδόν μονόκλινου (τ.μ.) 18 16 13 12 10 Στο εμβαδό συμπεριλαμβάνεται το λουτρό.
3.2

Τεχνική Προδιαγραφή

Ελάχιστο εμβαδόν δίκλινου (τ.μ) 20 18 15 14 12 Στο εμβαδό συμπεριλαμβάνεται το λουτρό.

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ       ΜΟΡΙΑ       5* 4*        3*      2*      1*     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.3

Τεχνική Προδιαγραφή

Ελάχιστο εμβαδόν τρίκλινου (τ.μ) 24 22 18 17 15 Στο εμβαδό συμπεριλαμβάνεται το λουτρό.
3.4

Τεχνική Προδιαγραφή

Σουίτες Υ

Τουλάχιστον

2

Y

Τουλάχιστον

1

ΠΡ ΠΡ ΠΡ Συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων δωματίων με καθιστικό
3.5 Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) α. κατά 10%

β. κατά 20%

γ. κατά 30%

δ. κατά 40%

ε. κατά 50%

στ. κατά 60%

ζ. κατά 70%

η. κατά 80%

θ. κατά 90%

ι. κατά 100%

100 150 200 300 350 500 350 400 450 500 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Για το 70% του συνόλου των δωματίων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
3.6

Τεχνική Προδιαγραφή

Ενιαίος χώρος (studio) Ελάχιστο εμβαδόν (τ.μ.) 32 30 26 22 18 Στο εμβαδόν των διαμερισμάτων συνυπολογίζονται καθιστικό, χώροι ύπνου, κουζίνα, λουτρό.
3.7

Τεχνική Προδιαγραφή

Ελάχιστο εμβαδόν διαμερισμάτων α. δύο χώρων β. τριών χώρων 40

49

38

47

34 44 32 39 28 35 Στο εμβαδόν των διαμερισμάτων συνυπολογίζονται καθιστικό, χώροι ύπνου, κουζίνα. Δεν συνυπολογίζεται το λουτρό.
3.8

Τεχνική Προδιαγραφή

Για διαμερίσματα πλέον των τριών κύριων χώρων, προσαύξηση τ.μ./

χώρο

15.00 15.00 13.00 11.00 10.00
3.9 Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ)

α. κατά 10%

β. κατά 20%

γ. κατά 30%

δ. κατά 40%

ε. κατά 50%

στ. κατά 60%

ζ. κατά 70%

η. κατά 80%

θ. κατά 90%

ι. κατά 100%

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Για το 70% του συνόλου των διαμερισμάτων
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4. ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
4.1 Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα Υ Υ Υ Υ Υ
4.2 Ελάχιστες διαστάσεις μονών κρεβατιών 0,90μ x 1,90μ και διπλών κρεβατιών 1,60μ x 2,00μ Υ Υ Υ Υ Υ
4.3 Διαστάσεις κρεβατιών μεγαλύτερες από τις ελάχιστες σύμφωνα με το κριτήριο 4.2 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.4 Τζάκι στο δωμάτιο:

α. στο 30% των δωματίων

β. στο 60% των δωματίων

γ. στο 100% των δωματίων

100 150 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.5 Τηλεόραση κατ' ελάχιστον 24" νέας τεχνολογίας Υ Υ Υ Υ Υ
4.6 Τηλεόραση κατ' ελάχιστον 29" νέας τεχνολογίας 100 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ
4.7 Δορυφορική τηλεόραση 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.8 Πρόσβαση στο διαδίκτυο Υ Υ Υ Υ Υ
4.9 Δυνατότητα παροχής laptop ή tablet 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.10 PAY TV- Movie channels 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.11 CD -DVD- M3 PLAYER με ηχεία 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.12 Πρόσθετες τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας στα υπνοδωμάτια των σουιτών 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.13 Δυνατότητα ασφαλούς κλειδώματος εξωτερικής πόρτας και παραθύρων 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.14 Μαγνητικά/ ηλεκτρονικά κλειδιά 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.15 Ψυγείο ή Mini bar στα δωμάτια Υ Υ Υ Υ Υ
4.16 Δυνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4.17 Χρηματοκιβώτιο 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.18 Βραστήρας νερού και υλικά για καφέ/ τσάι 50 Y Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.19 Μηχανή καφέ εσπρέσο 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.20 Σίδερο και σανίδα σιδερώματος 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.21 Πρέσα παντελονιών 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.22 Λοιπές ατομικές εξυπηρετήσεις (σάκος ρούχων για καθαριστήριο, απαραίτητα υλικά για ράψιμο, φάκελος αλληλογραφίας, γραφική ύλη, βερνίκι και κόκαλο υποδημάτων) 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.23 Οδηγός ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (έντυπος ή ηλεκτρονικός) 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.24 Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρασίας στα δωμάτια 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής θέρμανσης
4.25 Επαρκής ιματισμός σε άριστη κατάσταση Υ Υ Υ Υ Υ Μαξιλάρια, σεντόνια, κουβέρτα καλοκαιρινή, χειμερινό πάπλωμα ή κουβέρτα, ανάλογα με τη λειτουργία του ξενοδοχείου
4.26 Καλύμματα υγιεινής προστασίας για τα στρώματα και τα μαξιλάρια 50 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ
4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Απαιτείται πιστοποιητικό
4.28 Επιλογή μαξιλαριών 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Διαφόρων τύπων, υποαλλεργικά
4.29 Ντουλάπα με ικανό αριθμό κρεμαστρών Υ Υ Υ Υ Υ
4.30 Κρεμάστρες διαφόρων τύπων -τουλάχιστον δύο 25 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ (π.χ παντελονιών, φουστών, κουστουμιών κλπ)
4.31 Ένα κάθισμα/ καρέκλα ανά κλίνη Υ Υ Υ Υ Υ
4.32 Τραπεζάκι 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.33 Τραπέζι ή γραφείο ή άλλη επιφάνεια εργασίας 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.34 Κομοδίνα ή άλλη αντίστοιχη επιφάνεια Υ Υ Υ Υ Υ

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1*       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.35 Έπιπλο τουαλέτας κρεβατοκάμαρας με καθρέφτη 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.36 Φωτισμός ανάγνωσης δίπλα στο κρεβάτι Υ Υ Υ Υ Υ
4.37 Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δωματίου στην είσοδο 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.38 Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δωματίου δίπλα στο κρεβάτι 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.39 Προσβάσιμες πρίζες ρεύματος στο δωμάτιο (2 τουλάχιστον) Υ Υ Υ Υ Υ
4.40 Δυνατότητα πλήρους συσκότισης του δωματίου Υ Υ Υ Υ Υ π.χ.

παραθυρόφυλλα, κουρτίνα συσκότισης

4.41 Πάγκος αποσκευών Υ Υ Υ Υ Υ Πτυσσόμενος ή μη
4.42 Καλάθι αχρήστων Υ Υ Υ Υ Υ
4.43 Υπηρεσία ή συσκευή αφύπνισης Υ Υ Υ Υ Υ
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ)
5.1 Εξοπλισμός κουζίνας, έπιπλα (τραπέζι-καρέκλες) και ανάλογος εξοπλισμός εστίασης Υ Υ Υ Υ Υ
5.2 Μαγειρική συσκευή δύο ή τεσσάρων εστιών με φούρνο

α. Στο 50% των διαμερισμάτων β. Στο 100% των διαμερισμάτων

50 70 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
5.3 Μαγειρική συσκευή δύο εστιών Υ Υ Υ Υ Υ
5.4 Ηλεκτρικό ψυγείο Υ Υ Υ Υ Υ
5.5 Καφετιέρα φίλτρου, φρυγανιέρα ή τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, βραστήρας νερού 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
6. ΛΟΥΤΡΟ
6.1 Μπανιέρα ή ντουζιέρα στο σύνολο των δωματίων/ διαμερισμάτων με τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου και παροχή χαρτιού υγείας, σαπουνιού, αφρόλουτρου, σαμπουάν Υ Υ Υ Υ Υ
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6.2 Μπανιέρα και ντουζιέρα :

α. στο 30% των δωματίων

β. στο 60% των δωματίων

γ. στο 100% των δωματίων

100 150 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
6.3 Μπανιέρα ή ντουζιέρα με υδρομασάζ :

α. στο 30% των δωματίων

β. στο 60% των δωματίων

γ. στο 100% των δωματίων

100 150 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
6.4 Αντιολισθητική επιφάνεια στη μπανιέρα ή ντουζιέρα Υ Υ Υ Υ Υ Η επιφάνεια μπορεί να είναι μόνιμη ή όχι
6.5 Χειρολαβές ασφαλείας στη μπανιέρα 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
6.6 Διπλός νιπτήρας 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
6.7 Διαχωρισμός του κυρίως WC από το χώρο όπου βρίσκονται η μπανιέρα, η ντουζιέρα και ο νιπτήρας 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
6.8 Καθρέπτης Υ Υ Υ Υ Υ
6.9 Προσβάσιμη πρίζα δίπλα στον καθρέπτη Υ Υ Υ Υ Υ
6.10 Μεγεθυντικός καθρέπτης 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
6.11 Στεγνωτήρας μαλλιών 25 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ
6.12 Συσκευή τηλεφώνου στο λουτρό 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
6.13 Μπουρνούζι και παντόφλες μπάνιου (ανά κλίνη) 25 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
6.14 Επαρκής και καλής ποιότητας ιματισμός ανάλογος της δυναμικότητας και της κατηγορίας Υ Υ Υ Υ Υ
6.15 Ζυγαριά 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
6.16 Πετσέτες πισίνας ή θαλάσσης 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6.17 Παροχή ζεστού νερού επί 24 ώρες Υ Υ Υ Υ Υ
6.18 Πρόσθετα είδη κοσμητικής (καλύμματα κεφαλής, βαμβάκι, ξυραφάκια μιας χρήσεως, μπατονέτες αυτιών, λοσιόν ή γαλάκτωμα σώματος-χεριών, κρέμα μαλλιών, λίμα νυχιών, σακούλες υγιεινής, οδοντόβουρτσα με οδοντόπαστα μιας χρήσεως, χαρτομάντιλα) 5 μόρια/ είδος Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
7. ΕΣΤΙΑΣΗ
7.1 Παροχή πρωινού σε ενδεδειγμένη αίθουσα Y Y Υ Υ Υ Σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
7.2 Δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στα δωμάτια 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
7.3

Τεχνική Προδιαγραφή

Ύπαρξη καταστήματος μαζικής εστίασης 250/κατάστημα (500 μέγιστο) Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε ξ/χ:

α. εποχικής λειτουργίας η δυναμικότητα του εστιατορίου να αντιστοιχεί στο 60% των κλινών.

β. συνεχούς (όλο το χρόνο) λειτουργίας η δυναμικότητα του εστιατορίου να αντιστοιχεί στο 30% των κλινών (Βαθμολογούνται έως 2 εστιατόρια

ανά ξ/χ)

7.4 Παροχή φαγητού στο ξενοδοχείο σε συνεργασία με παρακείμενο εστιατόριο επιπλέον του υποχρεωτικού καταστήματος εστίασης 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7.5 Σύνθεση πρωινού (ελάχιστη): καφές (φίλτρου, στιγμιαίος, ελληνικός), τσάι, γάλα, 2 είδη φρέσκου ψωμιού, φρυγανιές, κέικ, βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμελάδας, μέλι, τυρί, αλλαντικά, αυγά (ζεστά/ κρύα), γιαούρτι, δημητριακά, χυμοί φρούτων, φρέσκα φρούτα Υ Υ Υ Υ Υ
7.6 Διάρκεια πρωινού άνω των 3 ωρών 100 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
7.7 Υπηρεσία δωματίου rοοm  service): Α. για 12 ώρες Β. για 24 ώρες 100 200 Y Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
7.8 Υπηρεσία παροχής πρωινού νωρίς το πρωί (early breakfast service) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
7.9 Παροχή φαγητού ή πρωινού σε πελάτες σε ειδικές συσκευασίες, εφόσον ζητηθεί 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
7.10 Κατάστημα αναψυχής (Κυλικείο /μπαρ) 250/κατάστημα (500 μέγιστο) Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Βαθμολογούνται έως 2 κυλικεία/ μπαρ ανά ξ/χ
 1. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ- ΑΘΛΗΣΗ- ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
8.1 Αίθουσα ψυχαγωγίας -παιγνιδιών (π.χ επιτραπέζια παιγνίδια, μπιλιάρδο) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
8.2 Οργανωμένος παιδότοπος κλειστός τουλάχιστον 20 τ.μ ή παιδική χαρά 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Απαιτείται πιστοποίηση
8.3 Κολυμβητική δεξαμενή κοινόχρηστη

α. έως 150 τ.μ. β. άνω των 150 τ.μ.

150/δεξαμενή

200/δεξαμενή

ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Βαθμολογούνται έως 2 κολυμβητικές δεξαμενές ανά ξ/χ
8.4 Εξοπλισμός υδρομασάζ στην κολυμβητική δεξαμενή 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
8.5 Κολυμβητική δεξαμενή παιδική 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8.6 Κολυμβητική δεξαμενή κοινόχρηστη κλειστή θερμαινόμενη 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
8.7 Ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές

Α. στο 20% των δωματίων

Β. στο 50% των δωματίων

150 300 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
8.8 Κέντρα αναζωογόνησης που περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο από τα Sauna, Steam Bath, Jacuzzi και δύο είδη θεραπειών ή μασάζ 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
8.9 Κέντρο ομορφιάς (Salon de beaute) που περιλαμβάνει τουλάχιστον θεραπείες προσώπου, θεραπείες άκρων, μακιγιάζ, αποτρίχωση 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
8.10 Χώρος άθλησης πελατών εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 4 όργανα νέας τεχνολογίας (π.χ. Step Machine, Διάδρομος, Ποδήλατο, κωπηλατο-εργόμετρο, πάγκοι, αλτήρες) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
8.11 Θέατρο ή κινηματογράφος 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
8.12 Γήπεδο/α για αθλοπαιδιές 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ π.χ τένις, μπάσκετ, βόλεϊ
8.13 Δραστηριότητες -ψυχαγωγία (animation) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
8.14 Βιβλιοθήκη 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Διακριτός χώρος για ανάγνωση
9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
9.1 Προστασία ξ/χ με υπηρεσία ασφαλείας (security) όλο το 24ωρο 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
9.2 Υπηρεσία μεταφοράς (transfer) από και προς το αεροδρόμιο, λιμάνι, σταθμό 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Η2 περ.. 5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12, όπως ισχύει
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9.3 Υπηρεσία οδηγού από και προς το χώρο στάθμευσης (valet parking) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
9.4 Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος -πλυσίματος -σιδερώματος 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
9.5 Ιδιωτική ασφάλιση πελατών 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
9.6 Υπηρεσία φύλαξης παιδιών 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Από ειδικευμένο προσωπικό
9.7 Παροχή ημερήσιων εφημερίδων και περιοδικών 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
9.8 Καταστήματα εντός ξ/χ 50/ κατάστημα (150 μέγιστο) ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Ενδεικτικά: μίνι μάρκετ, ανθοπωλείο, κοσμηματοπωλείο. (Βαθμολογούνται έως 3 καταστήματα)
10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών -προτύπων:
10.1 α. ECOLABEL, EMAS, ISO 14001

β.ΘΒΕΕΝ GLOBE, GREEN KEY, TRAVELIFE ή άλλα εξειδικευμένα δημόσια ή ιδιωτικά πρότυπα

γ. Βιολογική γεωργία ή και χρήση βιολογικών προϊόντων

200 150 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό
10.2 Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001:2008, European Hospitality Quality της HOTREC ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό
10.3 Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

α. ISO 22000:2005

β. HACCP, CODEX ALIMENTARIUS

200 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10.4 Πιστοποίηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ISO 26000-Social Responsibility Standard ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό
10.5 Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» του =ΕΕ 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
10.6 Ειδικό σήμα ποιότητας ελληνικής κουζίνας ή πιστοποίηση τοπικής κουζίνας βάσει δημοσίων ή ιδιωτικών προτύπων 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
10.7 Οργανωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων πελατών (αν δεν διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
11.1 Συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του προσωπικού σε επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικό με τον τουρισμό και την ασφάλεια διάρκειας μεγαλύτερης των 20 ωρών σε ετήσια βάση. 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Απαιτείται η σχετική πιστοποίηση
11.2 Χορήγηση εγχειριδίου λειτουργίας του ξενοδοχείου στο προσωπικό. 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
11.3 Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας

α. 50% του προσωπικού

β. 40% του προσωπικού

γ. 30% του προσωπικού

100 70 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
11.4 Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών

α. 50% του προσωπικού

β. 40% του προσωπικού

γ. 30% του προσωπικού

150 100 70 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
11.5 Αναλογία απασχολουμένων ως προς τον αριθμό των κλινών (για ξενοδοχείο σε πλήρη λειτουργία):

α. Τουλάχιστον ένας (μία)/4 κλίνες

β. Τουλάχιστον ένας (μία)/6 κλίνες

γ. Τουλάχιστον ένας (μία)/8 κλίνες

δ. Τουλάχιστον ένας (μία)/10 κλίνες

200 150 100 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
12. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΥΓΙΕΙΝΗ
12.1 Καθημερινή καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων Υ Υ Υ Υ Υ
12.2 Καθημερινή καθαριότητα δωματίων Υ Υ Υ Υ Υ
12.3 Συχνότητα αλλαγής κλινοσκεπασμάτων Υ

Κάθε μέρα

Υ Κάθε

2μέρες

Υ Κάθε

2μέρες

Υ Κάθε

3μέρες

Υ Κάθε

3μέρες

12.4 Συχνότητα αλλαγής ιματισμού μπάνιου Υ

Κάθε μέρα

Υ

Κάθε μέρα

Υ Κάθε

μέρα

Υ

Κάθε 2

μέρες

Υ

Κάθε 2

μέρες

12.5 Δεύτερη υπηρεσία καθαριότητας (turndown) το βράδυ ως πρόσθετος έλεγχος δωματίου (αλλαγή πετσετών, απομάκρυνσης καλύμματος κρεβατιού, άδειασμα καλαθιού απορριμμάτων) 150 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
12.6 Αλλαγή πετσετών κατόπιν αιτήματος 50 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12.7 Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία Υ Υ Υ Υ Υ Με πιστοποιητικό
13. ΔΙΑΦΟΡΑ
13.1 Ιστοσελίδα δίγλωσση με επικαιροποιημένη πληροφόρηση για το ξενοδοχείο, με ρεαλιστικές φωτογραφίες του ξενοδοχείου (εξωτερικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι, δωμάτια) Υ Υ Υ Υ Υ
13.2 Ιστοσελίδα με επιλογή απευθείας κρατήσεων και αξιολόγηση πελατών 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
13.3 Προώθηση περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης προσωπικού-Διανομή φυλλαδίων Υ Υ Υ Υ Υ

 

ΠΡ: Προαιρετικό βαθμολογούμενο κριτήριο

Υ: Υποχρεωτική προδιαγραφή

 

Άρθρο 8

 

   Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται το Π.Δ. 43/2002 (43 Α').

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply