Κατηγορίες αδειών διαμονής στην Ελλάδα για πολίτες τρίτων χωρών, της Ζωής Κυριαζή

Με το παρόν άρθρο, ευελπιστώ να επιτύχω την διαμόρφωση μίας πλήρους και κατανοητής εικόνας, περί του αριθμού και των ειδών των αδειών διαμονής στην Ελλάδα, για πολίτες τρίτων χωρών, με γνώμονα τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Μεταναστευτικού Κώδικα).

Πριν την κατηγοριοποίηση και υποκατηγοριοποίηση των ως άνω αδειών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ο ορισμός του «πολίτη τρίτης χώρας», διότι είναι κρίσιμο να γνωρίζουν ποιοι είναι δικαιούχοι των αδειών διαμονής που θα αναλυθούν κατωτέρω. Πολίτης τρίτης χώρας, είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 1 ΣΛΕΕ.

Εν συνεχεία, για να έχει την δυνατότητα ο πολίτης τρίτης χώρας να ζητήσει και να λάβει άδεια διαμονής για κάποιον από τους παρακάτω λόγους, οφείλει επιπροσθέτως να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1) Να είναι κάτοχος έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα με ισχύ τουλάχιστον τριών μηνών μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης, με χρόνο έκδοσης εντός της προηγούμενης δεκαετίας. 2) Να είναι κάτοχοι ισχύουσας εθνικής θεώρησης εισόδου (η θεώρηση εισόδου χορηγείται από την προξενική αρχή εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαμένει νομίμως ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας αφού ληφθούν υπόψη λόγοι κυρίως για την εθνική ασφάλεια της χώρας και τη δημόσια υγεία) για έναν από τους λόγους που προβλέπει ο νόμος. 3) Να μη θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις και να μην είναι καταχωρημένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές βάσεις δεδομένων. 4) Να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και 5) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς. Όλα τα ως άνω, αφορούν πολίτες τρίτων χωρών εισερχομένων νομίμως στην Ελλάδα.

Περνώντας, τώρα, το στάδιο της λήψεως της θεώρησης εισόδου στην Ελλάδα, ο πολίτης τρίτης χώρας, μόλις εισέλθει στην Ελλάδα, οφείλει να ζητήσει άδεια διαμονής, για κάποιον από τους λόγους που αναλύονται κατωτέρω:

Κατά τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.4251/2014, οι κατηγορίες και οι τύποι των αδειών διαμονής που μπορούν να χορηγηθούν σε πολίτες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Η: Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους.

 • Εργαζόμενη με εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου
 • Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού à Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1α του Ν. 4251/2014, είναι οι πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν ή διαμείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εθνικής οικονομίας. Στην παραπάνω κατηγορία εντάσσονται πολίτες τρίτων χωρών: α. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές), ημεδαπών εταιρειών, καθώς και θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, διευθυντές και στελέχη που ασχολούνται με τη θαλάσσια έρευνα, την εξόρυξη υδρογονανθράκων, τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία, αθλητές, πνευματικοί δημιουργοί, καλλιτέχνες, λειτουργοί επικρατούσας ή γνωστής θρησκείας, ανταποκριτές ξένου τύπου, εκπαιδευτές ξένων σχολείων κ.ά.
 • Επενδυτική δραστηριότητα
 • Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα» àΉτοι, εργαζομένων με ιδιαίτερα επαγγελματικά προσόντα, στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας αλλά και τον περιορισμό της διαρροής εγκεφάλων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Η: Προσωρινή διαμονή.

 • Εποχική εργασία
 • Αλιεργάτες
 • Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων
 • Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
 • Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη με τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
 • Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού
 • Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Η: Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους.

 • Ανθρωπιστικοί λόγοι (λ.χ. θύματα ενδοοικογενειακής βίας, μάρτυρες εγκληματικών πράξεων κ.λ.π.)
 • Εξαιρετικοί λόγοι à οι πολίτες τρίτων χωρών που εντάσσονται στην εν λόγω υποκατηγορία, αφορούν δύο περιπτώσεις. α) πολίτες οι οποίοι κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής (όχι μπλε κάρτα) και με έγγραφα αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα και καθίσταται αναγκαία η παραμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και β) πολίτες οι οποίοι είχαν άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον χρόνια την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, γεγονός που τεκμαίρει την ύπαρξη ιδιαιτέρων δεσμών με τη χώρα και δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων προς απόδειξή τους.
 • Δημόσιο συμφέρον
 • Άλλοι λόγοι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Η:  Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση.

 • Σπουδές
 • Εθελοντική εργασία
 • Έρευνα
 • Επαγγελματική κατάρτιση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5Η:  Άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6Η: Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

 • Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
 • Μέλη οικογένειας Έλληνα ή ομογενούς
 • Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς
 • Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Η: Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας.

 • Άδεια διαμονής επί μακρός διαμένοντος
 • Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
 • Άδεια δεκαετούς διάρκειας

 Η ισχύς της εκάστοτε άδειας διαμονής είναι διετής (με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 Ν. 4251/2014) και η κάθε ανανέωσή της τριετούς ισχύος.

*Η Ζωή Κυριαζή είναι Δικηγόρος Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, zoi.kyriazi@gmail.com