Κατείγουσα εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών για Έγκυρα/Άκυρα και Σταυρούς Προτίμησης

Επειδή πολλοί εκλογείς ρωτούν για την εγκυρότητα του πλαγίου σταυρού εντός του πλαισίου ή παραπλεύρως, και σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 25 Εγκυκλίου µας σχετικά µε τον σταυρό προτίµησης, υπενθυµίζουµε ότι:

α)Το ζήτηµα αν συντρέχουν κάθε φορά οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι πραγµατικό και κρίνεται ενόψει του είδους των σηµείων, της θέσης αυτών, του τρόπου της χάραξής τους και των λοιπών στοιχείων, από τα οποία µπορεί να συναχθεί το τυχαίο ή σκόπιµο της ύπαρξής τους. Βάσει των ανωτέρω, έχει ήδη κριθεί από το ΑΕ∆ ότι θεωρείται έγκυρο το ψηφοδέλτιο το οποίο φέρει σταυρό προτίµησης σηµειωµένο κακότεχνα, ο οποίος δεν έχει τις γραµµές του εντελώς κάθετες µεταξύ τους ή απόλυτα ευθείες ή τις τέσσερις πλευρές του ισοµεγέθεις ή σχηµατίστηκε µε περισσότερες από µία προσπάθειες του εκλογέα.

β) Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου – άκυρο θα πρέπει να θεωρείται µόνο το ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό γνώρισµα, που παραβιάζει το επιβαλλόµενο από το άρθρο 51 παρ. 3 του Συντάγµατος απόρρητο της ψηφοφορίας. Τέτοιου δε είδους διακριτικό γνώρισµα αποτελεί µόνον εκείνο το σηµείο, το οποίο µπορεί, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της λογικής και της εµπειρίας, να προσδιορίσει άµεσα ή έµµεσα τον εκλογέα που ψήφισε µε το συγκεκριµένο ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση δε αµφιβολίας, το ψηφοδέλτιο πρέπει να θεωρείται έγκυρο, ενόψει της συνταγµατικής κατοχύρωσης του εκλογικού δικαιώµατος.

γ) Τέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι - όπως ήδη επισηµάναµε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 22058/30.6.2015 έγγραφό µας – στο παραβάν που βρίσκεται στην αίθουσα ψηφοφορίας του δηµοψηφίσµατος, θα πρέπει να τοποθετηθεί υπό µορφή αφίσας έντυπη ένδειξη µε το εξής περιεχόµενο : «Τίθεται σταυρός προτίµησης». Η ίδια ένδειξη καλό είναι να αναγράφεται και σε κάθε άλλο πρόσφορο προς ενηµέρωση των εκλογέων, εµφανές σηµείο εντός του καταστήµατος ψηφοφορίας (λόγου χάρη επί του µαυροπίνακα, σε περίπτωση που ως κατάστηµα χρησιµοποιείται αίθουσα σχολείου), κατά την κρίση του δικαστικού αντιπροσώπου.

Εδώ το σώμα της ανακοίνωσης ->eggr22810-05072015

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply